Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 10

Romans 10:1 adelfoi h men eudokia thj emhj kardiaj kai h dehsij h proj ton qeon uper tou israhl estin eij swthrian
10:2 marturw gar autoij oti zhlon qeou exousin all ou kat epignwsin
10:3 agnoountej gar thn tou qeou dikaiosunhn kai thn idian dikaiosunhn zhtountej sthsai th dikaiosunh tou qeou oux upetaghsan
10:4 teloj gar nomou xristoj eij dikaiosunhn panti tw pisteuonti
10:5 mwshj gar grafei thn dikaiosunhn thn ek tou nomou oti o poihsaj auta anqrwpoj zhsetai en autoij
10:6 h de ek pistewj dikaiosunh outwj legei mh eiphj en th kardia sou tij anabhsetai eij ton ouranon tout estin xriston katagagein
10:7 h tij katabhsetai eij thn abusson tout estin xriston ek nekrwn anagagein
10:8 alla ti legei egguj sou to rhma estin en tw stomati sou kai en th kardia sou tout estin to rhma thj pistewj o khrussomen
10:9 oti ean omologhshj en tw stomati sou kurion ihsoun kai pisteushj en th kardia sou oti o qeoj auton hgeiren ek nekrwn swqhsh
Romans 10:10 kardia gar pisteuetai eij dikaiosunhn stomati de omologeitai eij swthrian
10:11 legei gar h grafh paj o pisteuwn ep autw ou kataisxunqhsetai
10:12 ou gar estin diastolh ioudaiou te kai ellhnoj o gar autoj kurioj pantwn ploutwn eij pantaj touj epikaloumenouj auton
10:13 paj gar oj an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai
10:14 pwj oun epikalesontai eij on ouk episteusan pwj de pisteusousin ou ouk hkousan pwj de akousousin xwrij khrussontoj
10:15 pwj de khrucousin ean mh apostalwsin kaqwj gegraptai wj wraioi oi podej twn euaggelizomenwn eirhnhn twn euaggelizomenwn ta agaqa
10:16 all ou pantej uphkousan tw euaggeliw hsaiaj gar legei kurie tij episteusen th akoh hmwn
10:17 ara h pistij ec akohj h de akoh dia rhmatoj qeou
10:18 alla legw mh ouk hkousan menounge eij pasan thn ghn echlqen o fqoggoj autwn kai eij ta perata thj oikoumenhj ta rhmata autwn
10:19 alla legw mh ouk egnw israhl prwtoj mwshj legei egw parazhlwsw umaj ep ouk eqnei epi eqnei asunetw parorgiw umaj
Romans 10:20 hsaiaj de apotolma kai legei eureqhn toij eme mh zhtousin emfanhj egenomhn toij eme mh eperwtwsin
10:21 proj de ton israhl legei olhn thn hmeran ecepetasa taj xeiraj mou proj laon apeiqounta kai antilegonta

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index