Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 4

Romans 4:1 ti oun eroumen abraam ton patera hmwn eurhkenai kata sarka
4:2 ei gar abraam ec ergwn edikaiwqh exei kauxhma all ou proj ton qeon
4:3 ti gar h grafh legei episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eij dikaiosunhn
4:4 tw de ergazomenw o misqoj ou logizetai kata xarin alla kata to ofeilhma
4:5 tw de mh ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebh logizetai h pistij autou eij dikaiosunhn
4:6 kaqaper kai dabid legei ton makarismon tou anqrwpou w o qeoj logizetai dikaiosunhn xwrij ergwn
4:7 makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai
4:8 makarioj anhr w ou mh logishtai kurioj amartian
4:9 o makarismoj oun outoj epi thn peritomhn h kai epi thn akrobustian legomen gar oti elogisqh tw abraam h pistij eij dikaiosunhn
Romans 4:10 pwj oun elogisqh en peritomh onti h en akrobustia ouk en peritomh all en akrobustia
4:11 kai shmeion elaben peritomhj sfragida thj dikaiosunhj thj pistewj thj en th akrobustia eij to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustiaj eij to logisqhnai kai autoij thn dikaiosunhn
4:12 kai patera peritomhj toij ouk ek peritomhj monon alla kai toij stoixousin toij ixnesin thj en th akrobustia pistewj tou patroj hmwn abraam
4:13 ou gar dia nomou h epaggelia tw abraam h tw spermati autou to klhronomon auton einai tou kosmou alla dia dikaiosunhj pistewj
4:14 ei gar oi ek nomou klhronomoi kekenwtai h pistij kai kathrghtai h epaggelia
4:15 o gar nomoj orghn katergazetai ou gar ouk estin nomoj oude parabasij
4:16 dia touto ek pistewj ina kata xarin eij to einai bebaian thn epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistewj abraam oj estin pathr pantwn hmwn
4:17 kaqwj gegraptai oti patera pollwn eqnwn teqeika se katenanti ou episteusen qeou tou zwopoiountoj touj nekrouj kai kalountoj ta mh onta wj onta
4:18 oj par elpida ep elpidi episteusen eij to genesqai auton patera pollwn eqnwn kata to eirhmenon outwj estai to sperma sou
4:19 kai mh asqenhsaj th pistei ou katenohsen to eautou swma hdh nenekrwmenon ekatontaethj pou uparxwn kai thn nekrwsin thj mhtraj sarraj
Romans 4:20 eij de thn epaggelian tou qeou ou diekriqh th apistia all enedunamwqh th pistei douj docan tw qew
4:21 kai plhroforhqeij oti o ephggeltai dunatoj estin kai poihsai
4:22 dio kai elogisqh autw eij dikaiosunhn
4:23 ouk egrafh de di auton monon oti elogisqh autw
4:24 alla kai di hmaj oij mellei logizesqai toij pisteuousin epi ton egeiranta ihsoun ton kurion hmwn ek nekrwn
4:25 oj paredoqh dia ta paraptwmata hmwn kai hgerqh dia thn dikaiwsin hmwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index