Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 7

Romans 7:1 h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoj kurieuei tou anqrwpou ef oson xronon zh
7:2 h gar upandroj gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androj
7:3 ara oun zwntoj tou androj moixalij xrhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moixalida genomenhn andri eterw
7:4 wste adelfoi mou kai umeij eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoj tou xristou eij to genesqai umaj eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew
7:5 ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toij melesin hmwn eij to karpoforhsai tw qanatw
7:6 nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanontoj en w kateixomeqa wste douleuein hmaj en kainothti pneumatoj kai ou palaiothti grammatoj
7:7 ti oun eroumen o nomoj amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoj elegen ouk epiqumhseij
7:8 aformhn de labousa h amartia dia thj entolhj kateirgasato en emoi pasan epiqumian xwrij gar nomou amartia nekra
7:9 egw de ezwn xwrij nomou pote elqoushj de thj entolhj h amartia anezhsen egw de apeqanon
Romans 7:10 kai eureqh moi h entolh h eij zwhn auth eij qanaton
7:11 h gar amartia aformhn labousa dia thj entolhj echpathsen me kai di authj apekteinen
7:12 wste o men nomoj agioj kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh
7:13 to oun agaqon emoi gegonen qanatoj mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloj h amartia dia thj entolhj
7:14 oidamen gar oti o nomoj pneumatikoj estin egw de sarkikoj eimi pepramenoj upo thn amartian
7:15 o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw
7:16 ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloj
7:17 nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia
7:18 oida gar oti ouk oikei en emoi tout estin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon oux euriskw
7:19 ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw
Romans 7:20 ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia
7:21 euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai
7:22 sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon
7:23 blepw de eteron nomon en toij melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooj mou kai aixmalwtizonta me tw nomw thj amartiaj tw onti en toij melesin mou
7:24 talaipwroj egw anqrwpoj tij me rusetai ek tou swmatoj tou qanatou toutou
7:25 euxaristw tw qew dia ihsou xristou tou kuriou hmwn ara oun autoj egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index