Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 5

Romans 5:1 dikaiwqentej oun ek pistewj eirhnhn exomen proj ton qeon dia tou kuriou hmwn ihsou xristou
5:2 di ou kai thn prosagwghn esxhkamen th pistei eij thn xarin tauthn en h esthkamen kai kauxwmeqa ep elpidi thj dochj tou qeou
5:3 ou monon de alla kai kauxwmeqa en taij qliyesin eidotej oti h qliyij upomonhn katergazetai
5:4 h de upomonh dokimhn h de dokimh elpida
5:5 h de elpij ou kataisxunei oti h agaph tou qeou ekkexutai en taij kardiaij hmwn dia pneumatoj agiou tou doqentoj hmin
5:6 eti gar xristoj ontwn hmwn asqenwn kata kairon uper asebwn apeqanen
5:7 molij gar uper dikaiou tij apoqaneitai uper gar tou agaqou taxa tij kai tolma apoqanein
5:8 sunisthsin de thn eautou agaphn eij hmaj o qeoj oti eti amartwlwn ontwn hmwn xristoj uper hmwn apeqanen
5:9 pollw oun mallon dikaiwqentej nun en tw aimati autou swqhsomeqa di autou apo thj orghj
Romans 5:10 ei gar exqroi ontej kathllaghmen tw qew dia tou qanatou tou uiou autou pollw mallon katallagentej swqhsomeqa en th zwh autou
5:11 ou monon de alla kai kauxwmenoi en tw qew dia tou kuriou hmwn ihsou xristou di ou nun thn katallaghn elabomen
5:12 dia touto wsper di enoj anqrwpou h amartia eij ton kosmon eishlqen kai dia thj amartiaj o qanatoj kai outwj eij pantaj anqrwpouj o qanatoj dihlqen ef w pantej hmarton
5:13 axri gar nomou amartia hn en kosmw amartia de ouk ellogeitai mh ontoj nomou
5:14 all ebasileusen o qanatoj apo adam mexri mwsewj kai epi touj mh amarthsantaj epi tw omoiwmati thj parabasewj adam oj estin tupoj tou mellontoj
5:15 all oux wj to paraptwma outwj kai to xarisma ei gar tw tou enoj paraptwmati oi polloi apeqanon pollw mallon h xarij tou qeou kai h dwrea en xariti th tou enoj anqrwpou ihsou xristou eij touj pollouj eperisseusen
5:16 kai oux wj di enoj amarthsantoj to dwrhma to men gar krima ec enoj eij katakrima to de xarisma ek pollwn paraptwmatwn eij dikaiwma
5:17 ei gar tw tou enoj paraptwmati o qanatoj ebasileusen dia tou enoj pollw mallon oi thn perisseian thj xaritoj kai thj dwreaj thj dikaiosunhj lambanontej en zwh basileusousin dia tou enoj ihsou xristou
5:18 ara oun wj di enoj paraptwmatoj eij pantaj anqrwpouj eij katakrima outwj kai di enoj dikaiwmatoj eij pantaj anqrwpouj eij dikaiwsin zwhj
5:19 wsper gar dia thj parakohj tou enoj anqrwpou amartwloi katestaqhsan oi polloi outwj kai dia thj upakohj tou enoj dikaioi katastaqhsontai oi polloi
Romans 5:20 nomoj de pareishlqen ina pleonash to paraptwma ou de epleonasen h amartia upereperisseusen h xarij
5:21 ina wsper ebasileusen h amartia en tw qanatw outwj kai h xarij basileush dia dikaiosunhj eij zwhn aiwnion dia ihsou xristou tou kuriou hmwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index