Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 12

Romans 12:1 parakalw oun umaj adelfoi dia twn oiktirmwn tou qeou parasthsai ta swmata umwn qusian zwsan agian euareston tw qew thn logikhn latreian umwn
12:2 kai mh susxhmatizesqe tw aiwni toutw alla metamorfousqe th anakainwsei tou nooj umwn eij to dokimazein umaj ti to qelhma tou qeou to agaqon kai euareston kai teleion
12:3 legw gar dia thj xaritoj thj doqeishj moi panti tw onti en umin mh uperfronein par o dei fronein alla fronein eij to swfronein ekastw wj o qeoj emerisen metron pistewj
12:4 kaqaper gar en eni swmati melh polla exomen ta de melh panta ou thn authn exei pracin
12:5 outwj oi polloi en swma esmen en xristw o de kaq eij allhlwn melh
12:6 exontej de xarismata kata thn xarin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian thj pistewj
12:7 eite diakonian en th diakonia eite o didaskwn en th didaskalia
12:8 eite o parakalwn en th paraklhsei o metadidouj en aplothti o proistamenoj en spoudh o elewn en ilarothti
12:9 h agaph anupokritoj apostugountej to ponhron kollwmenoi tw agaqw
Romans 12:10 th filadelfia eij allhlouj filostorgoi th timh allhlouj prohgoumenoi
12:11 th spoudh mh oknhroi tw pneumati zeontej tw kuriw douleuontej
12:12 th elpidi xairontej th qliyei upomenontej th proseuxh proskarterountej
12:13 taij xreiaij twn agiwn koinwnountej thn filocenian diwkontej
12:14 eulogeite touj diwkontaj umaj eulogeite kai mh katarasqe
12:15 xairein meta xairontwn kai klaiein meta klaiontwn
12:16 to auto eij allhlouj fronountej mh ta uyhla fronountej alla toij tapeinoij sunapagomenoi mh ginesqe fronimoi par eautoij
12:17 mhdeni kakon anti kakou apodidontej pronooumenoi kala enwpion pantwn anqrwpwn
12:18 ei dunaton to ec umwn meta pantwn anqrwpwn eirhneuontej
12:19 mh eautouj ekdikountej agaphtoi alla dote topon th orgh gegraptai gar emoi ekdikhsij egw antapodwsw legei kurioj
Romans 12:20 ean oun peina o exqroj sou ywmize auton ean diya potize auton touto gar poiwn anqrakaj puroj swreuseij epi thn kefalhn autou
12:21 mh nikw upo tou kakou alla nika en tw agaqw to kakon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index