Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 3

Romans 3:1 ti oun to perisson tou ioudaiou h tij h wfeleia thj peritomhj
3:2 polu kata panta tropon prwton men gar oti episteuqhsan ta logia tou qeou
3:3 ti gar ei hpisthsan tinej mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei
3:4 mh genoito ginesqw de o qeoj alhqhj paj de anqrwpoj yeusthj kaqwj gegraptai opwj an dikaiwqhj en toij logoij sou kai nikhshj en tw krinesqai se
3:5 ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adikoj o qeoj o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw
3:6 mh genoito epei pwj krinei o qeoj ton kosmon
3:7 ei gar h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen eij thn docan autou ti eti kagw wj amartwloj krinomai
3:8 kai mh kaqwj blasfhmoumeqa kai kaqwj fasin tinej hmaj legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin
3:9 ti oun proexomeqa ou pantwj prohtiasameqa gar ioudaiouj te kai ellhnaj pantaj uf amartian einai
Romans 3:10 kaqwj gegraptai oti ouk estin dikaioj oude eij
3:11 ouk estin o suniwn ouk estin o ekzhtwn ton qeon
3:12 pantej eceklinan ama hxreiwqhsan ouk estin poiwn xrhstothta ouk estin ewj enoj
3:13 tafoj anewgmenoj o larugc autwn taij glwssaij autwn edoliousan ioj aspidwn upo ta xeilh autwn
3:14 wn to stoma araj kai pikriaj gemei
3:15 oceij oi podej autwn ekxeai aima
3:16 suntrimma kai talaipwria en taij odoij autwn
3:17 kai odon eirhnhj ouk egnwsan
3:18 ouk estin foboj qeou apenanti twn ofqalmwn autwn
3:19 oidamen de oti osa o nomoj legei toij en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodikoj genhtai paj o kosmoj tw qew
Romans 3:20 dioti ec ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarc enwpion autou dia gar nomou epignwsij amartiaj
3:21 nuni de xwrij nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn
3:22 dikaiosunh de qeou dia pistewj ihsou xristou eij pantaj kai epi pantaj touj pisteuontaj ou gar estin diastolh
3:23 pantej gar hmarton kai usterountai thj dochj tou qeou
3:24 dikaioumenoi dwrean th autou xariti dia thj apolutrwsewj thj en xristw ihsou
3:25 on proeqeto o qeoj ilasthrion dia thj pistewj en tw autou aimati eij endeicin thj dikaiosunhj autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn
3:26 en th anoxh tou qeou proj endeicin thj dikaiosunhj autou en tw nun kairw eij to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistewj ihsou
3:27 pou oun h kauxhsij ecekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouxi alla dia nomou pistewj
3:28 logizomeqa oun pistei dikaiousqai anqrwpon xwrij ergwn nomou
3:29 h ioudaiwn o qeoj monon ouxi de kai eqnwn nai kai eqnwn
Romans 3:30 epeiper eij o qeoj oj dikaiwsei peritomhn ek pistewj kai akrobustian dia thj pistewj
3:31 nomon oun katargoumen dia thj pistewj mh genoito alla nomon istwmen

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index