Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 2

Romans 2:1 dio anapologhtoj ei w anqrwpe paj o krinwn en w gar krineij ton eteron seauton katakrineij ta gar auta prasseij o krinwn
2:2 oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touj ta toiauta prassontaj
2:3 logizh de touto w anqrwpe o krinwn touj ta toiauta prassontaj kai poiwn auta oti su ekfeuch to krima tou qeou
2:4 h tou ploutou thj xrhstothtoj autou kai thj anoxhj kai thj makroqumiaj katafroneij agnown oti to xrhston tou qeou eij metanoian se agei
2:5 kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeij seautw orghn en hmera orghj kai apokaluyewj dikaiokrisiaj tou qeou
2:6 oj apodwsei ekastw kata ta erga autou
2:7 toij men kaq upomonhn ergou agaqou docan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion
2:8 toij de ec eriqeiaj kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoij de th adikia qumoj kai orgh
2:9 qliyij kai stenoxwria epi pasan yuxhn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoj
Romans 2:10 doca de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni
2:11 ou gar estin proswpolhyia para tw qew
2:12 osoi gar anomwj hmarton anomwj kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai
2:13 ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai
2:14 otan gar eqnh ta mh nomon exonta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh exontej eautoij eisin nomoj
2:15 oitinej endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taij kardiaij autwn summarturoushj autwn thj suneidhsewj kai metacu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn
2:16 en hmera ote krinei o qeoj ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou xristou
2:17 ide su ioudaioj eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kauxasai en qew
2:18 kai ginwskeij to qelhma kai dokimazeij ta diaferonta kathxoumenoj ek tou nomou
2:19 pepoiqaj te seauton odhgon einai tuflwn fwj twn en skotei
Romans 2:20 paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn exonta thn morfwsin thj gnwsewj kai thj alhqeiaj en tw nomw
2:21 o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeij o khrusswn mh kleptein klepteij
2:22 o legwn mh moixeuein moixeueij o bdelussomenoj ta eidwla ierosuleij
2:23 oj en nomw kauxasai dia thj parabasewj tou nomou ton qeon atimazeij
2:24 to gar onoma tou qeou di umaj blasfhmeitai en toij eqnesin kaqwj gegraptai
2:25 peritomh men gar wfelei ean nomon prasshj ean de parabathj nomou hj h peritomh sou akrobustia gegonen
2:26 ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouxi h akrobustia autou eij peritomhn logisqhsetai
2:27 kai krinei h ek fusewj akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoj kai peritomhj parabathn nomou
2:28 ou gar o en tw fanerw ioudaioj estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh
2:29 all o en tw kruptw ioudaioj kai peritomh kardiaj en pneumati ou grammati ou o epainoj ouk ec anqrwpwn all ek tou qeou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index