Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 6

Romans 6:1 ti oun eroumen epimenoumen th amartia ina h xarij pleonash
6:2 mh genoito oitinej apeqanomen th amartia pwj eti zhsomen en auth
6:3 h agnoeite oti osoi ebaptisqhmen eij xriston ihsoun eij ton qanaton autou ebaptisqhmen
6:4 sunetafhmen oun autw dia tou baptismatoj eij ton qanaton ina wsper hgerqh xristoj ek nekrwn dia thj dochj tou patroj outwj kai hmeij en kainothti zwhj peripathswmen
6:5 ei gar sumfutoi gegonamen tw omoiwmati tou qanatou autou alla kai thj anastasewj esomeqa
6:6 touto ginwskontej oti o palaioj hmwn anqrwpoj sunestaurwqh ina katarghqh to swma thj amartiaj tou mhketi douleuein hmaj th amartia
6:7 o gar apoqanwn dedikaiwtai apo thj amartiaj
6:8 ei de apeqanomen sun xristw pisteuomen oti kai suzhsomen autw
6:9 eidotej oti xristoj egerqeij ek nekrwn ouketi apoqnhskei qanatoj autou ouketi kurieuei
Romans 6:10 o gar apeqanen th amartia apeqanen efapac o de zh zh tw qew
6:11 outwj kai umeij logizesqe eautouj nekrouj men einai th amartia zwntaj de tw qew en xristw ihsou tw kuriw hmwn
6:12 mh oun basileuetw h amartia en tw qnhtw umwn swmati eij to upakouein auth en taij epiqumiaij autou
6:13 mhde paristanete ta melh umwn opla adikiaj th amartia alla parasthsate eautouj tw qew wj ek nekrwn zwntaj kai ta melh umwn opla dikaiosunhj tw qew
6:14 amartia gar umwn ou kurieusei ou gar este upo nomon all upo xarin
6:15 ti oun amarthsomen oti ouk esmen upo nomon all upo xarin mh genoito
6:16 ouk oidate oti w paristanete eautouj doulouj eij upakohn douloi este w upakouete htoi amartiaj eij qanaton h upakohj eij dikaiosunhn
6:17 xarij de tw qew oti hte douloi thj amartiaj uphkousate de ek kardiaj eij on paredoqhte tupon didaxhj
6:18 eleuqerwqentej de apo thj amartiaj edoulwqhte th dikaiosunh
6:19 anqrwpinon legw dia thn asqeneian thj sarkoj umwn wsper gar paresthsate ta melh umwn doula th akaqarsia kai th anomia eij thn anomian outwj nun parasthsate ta melh umwn doula th dikaiosunh eij agiasmon
Romans 6:20 ote gar douloi hte thj amartiaj eleuqeroi hte th dikaiosunh
6:21 tina oun karpon eixete tote ef oij nun epaisxunesqe to gar teloj ekeinwn qanatoj
6:22 nuni de eleuqerwqentej apo thj amartiaj doulwqentej de tw qew exete ton karpon umwn eij agiasmon to de teloj zwhn aiwnion
6:23 ta gar oywnia thj amartiaj qanatoj to de xarisma tou qeou zwh aiwnioj en xristw ihsou tw kuriw hmwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index