Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 13

Romans 13:1 pasa yuxh ecousiaij uperexousaij upotassesqw ou gar estin ecousia ei mh apo qeou ai de ousai ecousiai upo tou qeou tetagmenai eisin
13:2 wste o antitassomenoj th ecousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkotej eautoij krima lhyontai
13:3 oi gar arxontej ouk eisin foboj twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qeleij de mh fobeisqai thn ecousian to agaqon poiei kai eceij epainon ec authj
13:4 qeou gar diakonoj estin soi eij to agaqon ean de to kakon poihj fobou ou gar eikh thn maxairan forei qeou gar diakonoj estin ekdikoj eij orghn tw to kakon prassonti
13:5 dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin
13:6 dia touto gar kai forouj teleite leitourgoi gar qeou eisin eij auto touto proskarterountej
13:7 apodote oun pasin taj ofeilaj tw ton foron ton foron tw to teloj to teloj tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn
13:8 mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlouj o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken
13:9 to gar ou moixeuseij ou foneuseij ou kleyeij ou yeudomarturhseij ouk epiqumhseij kai ei tij etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphseij ton plhsion sou wj eauton
Romans 13:10 h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph
13:11 kai touto eidotej ton kairon oti wra hmaj hdh ec upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen
13:12 h nuc proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotouj kai enduswmeqa ta opla tou fwtoj
13:13 wj en hmera eusxhmonwj peripathswmen mh kwmoij kai meqaij mh koitaij kai aselgeiaij mh eridi kai zhlw
13:14 all endusasqe ton kurion ihsoun xriston kai thj sarkoj pronoian mh poieisqe eij epiqumiaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index