Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 15

Romans 15:1 ofeilomen de hmeij oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoij areskein
15:2 ekastoj gar hmwn tw plhsion aresketw eij to agaqon proj oikodomhn
15:3 kai gar o xristoj oux eautw hresen alla kaqwj gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme
15:4 osa gar proegrafh eij thn hmeteran didaskalian proegrafh ina dia thj upomonhj kai thj paraklhsewj twn grafwn thn elpida exwmen
15:5 o de qeoj thj upomonhj kai thj paraklhsewj dwh umin to auto fronein en allhloij kata xriston ihsoun
15:6 ina omoqumadon en eni stomati docazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou xristou
15:7 dio proslambanesqe allhlouj kaqwj kai o xristoj proselabeto hmaj eij docan qeou
15:8 legw de ihsoun xriston diakonon gegenhsqai peritomhj uper alhqeiaj qeou eij to bebaiwsai taj epaggeliaj twn paterwn
15:9 ta de eqnh uper eleouj docasai ton qeon kaqwj gegraptai dia touto ecomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw
Romans 15:10 kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou
15:11 kai palin aineite ton kurion panta ta eqnh kai epainesate auton pantej oi laoi
15:12 kai palin hsaiaj legei estai h riza tou iessai kai o anistamenoj arxein eqnwn ep autw eqnh elpiousin
15:13 o de qeoj thj elpidoj plhrwsai umaj pashj xaraj kai eirhnhj en tw pisteuein eij to perisseuein umaj en th elpidi en dunamei pneumatoj agiou
15:14 pepeismai de adelfoi mou kai autoj egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunhj peplhrwmenoi pashj gnwsewj dunamenoi kai allhlouj nouqetein
15:15 tolmhroteron de egraya umin adelfoi apo merouj wj epanamimnhskwn umaj dia thn xarin thn doqeisan moi upo tou qeou
15:16 eij to einai me leitourgon ihsou xristou eij ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdektoj hgiasmenh en pneumati agiw
15:17 exw oun kauxhsin en xristw ihsou ta proj qeon
15:18 ou gar tolmhsw lalein ti wn ou kateirgasato xristoj di emou eij upakohn eqnwn logw kai ergw
15:19 en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatoj qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mexri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou xristou
Romans 15:20 outwj de filotimoumenon euaggelizesqai oux opou wnomasqh xristoj ina mh ep allotrion qemelion oikodomw
15:21 alla kaqwj gegraptai oij ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin
15:22 dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein proj umaj
15:23 nuni de mhketi topon exwn en toij klimasin toutoij epipoqian de exwn tou elqein proj umaj apo pollwn etwn
15:24 wj ean poreuwmai eij thn spanian eleusomai proj umaj elpizw gar diaporeuomenoj qeasasqai umaj kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merouj emplhsqw
15:25 nuni de poreuomai eij ierousalhm diakonwn toij agioij
15:26 eudokhsan gar makedonia kai axaia koinwnian tina poihsasqai eij touj ptwxouj twn agiwn twn en ierousalhm
15:27 eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin ei gar toij pneumatikoij autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en toij sarkikoij leitourghsai autoij
15:28 touto oun epitelesaj kai sfragisamenoj autoij ton karpon touton apeleusomai di umwn eij thn spanian
15:29 oida de oti erxomenoj proj umaj en plhrwmati eulogiaj tou euaggeliou tou xristou eleusomai
Romans 15:30 parakalw de umaj adelfoi dia tou kuriou hmwn ihsou xristou kai dia thj agaphj tou pneumatoj sunagwnisasqai moi en taij proseuxaij uper emou proj ton qeon
15:31 ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h eij ierousalhm euprosdektoj genhtai toij agioij
15:32 ina en xara elqw proj umaj dia qelhmatoj qeou kai sunanapauswmai umin
15:33 o de qeoj thj eirhnhj meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index