Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 9

Romans 9:1 alhqeian legw en xristw ou yeudomai summarturoushj moi thj suneidhsewj mou en pneumati agiw
9:2 oti luph moi estin megalh kai adialeiptoj odunh th kardia mou
9:3 huxomhn gar autoj egw anaqema einai apo tou xristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka
9:4 oitinej eisin israhlitai wn h uioqesia kai h doca kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai
9:5 wn oi paterej kai ec wn o xristoj to kata sarka o wn epi pantwn qeoj euloghtoj eij touj aiwnaj amhn
9:6 oux oion de oti ekpeptwken o logoj tou qeou ou gar pantej oi ec israhl outoi israhl
9:7 oud oti eisin sperma abraam pantej tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma
9:8 tout estin ou ta tekna thj sarkoj tauta tekna tou qeou alla ta tekna thj epaggeliaj logizetai eij sperma
9:9 epaggeliaj gar o logoj outoj kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uioj
Romans 9:10 ou monon de alla kai rebekka ec enoj koithn exousa isaak tou patroj hmwn
9:11 mhpw gar gennhqentwn mhde pracantwn ti agaqon h kakon ina h kat ekloghn tou qeou proqesij menh ouk ec ergwn all ek tou kalountoj
9:12 errhqh auth oti o meizwn douleusei tw elassoni
9:13 kaqwj gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa
9:14 ti oun eroumen mh adikia para tw qew mh genoito
9:15 tw gar mwsh legei elehsw on an elew kai oikteirhsw on an oikteirw
9:16 ara oun ou tou qelontoj oude tou trexontoj alla tou eleountoj qeou
9:17 legei gar h grafh tw faraw oti eij auto touto echgeira se opwj endeicwmai en soi thn dunamin mou kai opwj diaggelh to onoma mou en pash th gh
9:18 ara oun on qelei eleei on de qelei sklhrunei
9:19 ereij oun moi ti eti memfetai tw gar boulhmati autou tij anqesthken
Romans 9:20 menounge w anqrwpe su tij ei o antapokrinomenoj tw qew mh erei to plasma tw plasanti ti me epoihsaj outwj
9:21 h ouk exei ecousian o kerameuj tou phlou ek tou autou furamatoj poihsai o men eij timhn skeuoj o de eij atimian
9:22 ei de qelwn o qeoj endeicasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orghj kathrtismena eij apwleian
9:23 kai ina gnwrish ton plouton thj dochj autou epi skeuh eleouj a prohtoimasen eij docan
9:24 ouj kai ekalesen hmaj ou monon ec ioudaiwn alla kai ec eqnwn
9:25 wj kai en tw wshe legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai thn ouk hgaphmenhn hgaphmenhn
9:26 kai estai en tw topw ou errhqh autoij ou laoj mou umeij ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoj
9:27 hsaiaj de krazei uper tou israhl ean h o ariqmoj twn uiwn israhl wj h ammoj thj qalasshj to kataleimma swqhsetai
9:28 logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh oti logon suntetmhmenon poihsei kurioj epi thj ghj
9:29 kai kaqwj proeirhken hsaiaj ei mh kurioj sabawq egkatelipen hmin sperma wj sodoma an egenhqhmen kai wj gomorra an wmoiwqhmen
Romans 9:30 ti oun eroumen oti eqnh ta mh diwkonta dikaiosunhn katelaben dikaiosunhn dikaiosunhn de thn ek pistewj
9:31 israhl de diwkwn nomon dikaiosunhj eij nomon dikaiosunhj ouk efqasen
9:32 dia ti oti ouk ek pistewj all wj ec ergwn nomou prosekoyan gar tw liqw tou proskommatoj
9:33 kaqwj gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommatoj kai petran skandalou kai paj o pisteuwn ep autw ou kataisxunqhsetai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index