Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Romans Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

Romans Chapter 16

Romans 16:1 sunisthmi de umin foibhn thn adelfhn hmwn ousan diakonon thj ekklhsiaj thj en kegxreaij
16:2 ina authn prosdechsqe en kuriw aciwj twn agiwn kai parasthte auth en w an umwn xrhzh pragmati kai gar auth prostatij pollwn egenhqh kai autou emou
16:3 aspasasqe priskillan kai akulan touj sunergouj mou en xristw ihsou
16:4 oitinej uper thj yuxhj mou ton eautwn traxhlon upeqhkan oij ouk egw monoj euxaristw alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn
16:5 kai thn kat oikon autwn ekklhsian aspasasqe epaineton ton agaphton mou oj estin aparxh thj axaiaj eij xriston
16:6 aspasasqe mariam htij polla ekopiasen eij hmaj
16:7 aspasasqe andronikon kai iounian touj suggeneij mou kai sunaixmalwtouj mou oitinej eisin epishmoi en toij apostoloij oi kai pro emou gegonasin en xristw
16:8 aspasasqe amplian ton agaphton mou en kuriw
16:9 aspasasqe ourbanon ton sunergon hmwn en xristw kai staxun ton agaphton mou
Romans 16:10 aspasasqe apellhn ton dokimon en xristw aspasasqe touj ek twn aristoboulou
16:11 aspasasqe hrodiwna ton suggenh mou aspasasqe touj ek twn narkissou touj ontaj en kuriw
16:12 aspasasqe trufainan kai trufwsan taj kopiwsaj en kuriw aspasasqe persida thn agaphthn htij polla ekopiasen en kuriw
16:13 aspasasqe roufon ton eklekton en kuriw kai thn mhtera autou kai emou
16:14 aspasasqe asugkriton flegonta erman patroban ermhn kai touj sun autoij adelfouj
16:15 aspasasqe filologon kai ioulian nhrea kai thn adelfhn autou kai olumpan kai touj sun autoij pantaj agiouj
16:16 aspasasqe allhlouj en filhmati agiw aspazontai umaj ai ekklhsiai tou xristou
16:17 parakalw de umaj adelfoi skopein touj taj dixostasiaj kai ta skandala para thn didaxhn hn umeij emaqete poiountaj kai ekklinate ap autwn
16:18 oi gar toioutoi tw kuriw hmwn ihsou xristw ou douleuousin alla th eautwn koilia kai dia thj xrhstologiaj kai eulogiaj ecapatwsin taj kardiaj twn akakwn
16:19 h gar umwn upakoh eij pantaj afiketo xairw oun to ef umin qelw de umaj sofouj men einai eij to agaqon akeraiouj de eij to kakon
Romans 16:20 o de qeoj thj eirhnhj suntriyei ton satanan upo touj podaj umwn en taxei h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meq umwn amhn
16:21 aspazontai umaj timoqeoj o sunergoj mou kai loukioj kai iaswn kai swsipatroj oi suggeneij mou
16:22 aspazomai umaj egw tertioj o grayaj thn epistolhn en kuriw
16:23 aspazetai umaj gaioj o cenoj mou kai thj ekklhsiaj olhj aspazetai umaj erastoj o oikonomoj thj polewj kai kouartoj o adelfoj
16:24 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn
16:25 tw de dunamenw umaj sthricai kata to euaggelion mou kai to khrugma ihsou xristou kata apokaluyin musthriou xronoij aiwnioij sesighmenou
16:26 fanerwqentoj de nun dia te grafwn profhtikwn kat epitaghn tou aiwniou qeou eij upakohn pistewj eij panta ta eqnh gnwrisqentoj
16:27 monw sofw qew dia ihsou xristou h doca eij touj aiwnaj amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index