Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 1:1 ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrcato o ihsouj poiein te kai didaskein Acts 1:1 The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,
1:2 axri hj hmeraj enteilamenoj toij apostoloij dia pneumatoj agiou ouj ecelecato anelhfqh 1:2 Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:
1:3 oij kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloij tekmhrioij di hmerwn tessarakonta optanomenoj autoij kai legwn ta peri thj basileiaj tou qeou 1:3 To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:
1:4 kai sunalizomenoj met autwn parhggeilen autoij apo ierosolumwn mh xwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patroj hn hkousate mou 1:4 And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.
1:5 oti iwannhj men ebaptisen udati umeij de baptisqhsesqe en pneumati agiw ou meta pollaj tautaj hmeraj 1:5 For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.
1:6 oi men oun sunelqontej ephrwtwn auton legontej kurie ei en tw xronw toutw apokaqistaneij thn basileian tw israhl 1:6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?
1:7 eipen de proj autouj oux umwn estin gnwnai xronouj h kairouj ouj o pathr eqeto en th idia ecousia 1:7 And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.
1:8 alla lhyesqe dunamin epelqontoj tou agiou pneumatoj ef umaj kai esesqe moi marturej en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ewj esxatou thj ghj 1:8 But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
1:9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn 1:9 And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.
Acts 1:10 kai wj atenizontej hsan eij ton ouranon poreuomenou autou kai idou andrej duo pareisthkeisan autoij en esqhti leukh Acts 1:10 And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;
1:11 oi kai eipon andrej galilaioi ti esthkate emblepontej eij ton ouranon outoj o ihsouj o analhfqeij af umwn eij ton ouranon outwj eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eij ton ouranon 1:11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.
1:12 tote upestreyan eij ierousalhm apo orouj tou kaloumenou elaiwnoj o estin egguj ierousalhm sabbatou exon odon 1:12 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey.
1:13 kai ote eishlqon anebhsan eij to uperwon ou hsan katamenontej o te petroj kai iakwboj kai iwannhj kai andreaj filippoj kai qwmaj barqolomaioj kai matqaioj iakwboj alfaiou kai simwn o zhlwthj kai ioudaj iakwbou 1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.
1:14 outoi pantej hsan proskarterountej omoqumadon th proseuxh kai th dehsei sun gunaicin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toij adelfoij autou 1:14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.
1:15 kai en taij hmeraij tautaij anastaj petroj en mesw twn maqhtwn eipen hn te oxloj onomatwn epi to auto wj ekaton eikosin 1:15 And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)
1:16 andrej adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatoj dabid peri iouda tou genomenou odhgou toij sullabousin ton ihsoun 1:16 Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.
1:17 oti kathriqmhmenoj hn sun hmin kai elaxen ton klhron thj diakoniaj tauthj 1:17 For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.
1:18 outoj men oun ekthsato xwrion ek tou misqou thj adikiaj kai prhnhj genomenoj elakhsen mesoj kai ecexuqh panta ta splagxna autou 1:18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.
1:19 kai gnwston egeneto pasin toij katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to xwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama tout estin xwrion aimatoj 1:19 And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.
Acts 1:20 gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epaulij autou erhmoj kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi eteroj Acts 1:20 For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.
1:21 dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti xronw en w eishlqen kai echlqen ef hmaj o kurioj ihsouj 1:21 Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,
1:22 arcamenoj apo tou baptismatoj iwannou ewj thj hmeraj hj anelhfqh af hmwn martura thj anastasewj autou genesqai sun hmin ena toutwn 1:22 Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.
1:23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban oj epeklhqh ioustoj kai matqian 1:23 And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.
1:24 kai proseucamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeicon ek toutwn twn duo on ena ecelecw 1:24 And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,
1:25 labein ton klhron thj diakoniaj tauthj kai apostolhj ec hj parebh ioudaj poreuqhnai eij ton topon ton idion 1:25 That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.
1:26 kai edwkan klhrouj autwn kai epesen o klhroj epi matqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn 1:26 And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles