Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 11

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 11

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 11:1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontej kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edecanto ton logon tou qeou Acts 11:1 And the apostles and brethren that were in Judaea heard that the Gentiles had also received the word of God.
11:2 kai ote anebh petroj eij ierosoluma diekrinonto proj auton oi ek peritomhj 11:2 And when Peter was come up to Jerusalem, they that were of the circumcision contended with him,
11:3 legontej oti proj andraj akrobustian exontaj eishlqej kai sunefagej autoij 11:3 Saying, Thou wentest in to men uncircumcised, and didst eat with them.
11:4 arcamenoj de o petroj ecetiqeto autoij kaqechj legwn 11:4 But Peter rehearsed the matter from the beginning, and expounded it by order unto them, saying,
11:5 egw hmhn en polei iopph proseuxomenoj kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuoj ti wj oqonhn megalhn tessarsin arxaij kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen axrij emou 11:5 I was in the city of Joppa praying: and in a trance I saw a vision, A certain vessel descend, as it had been a great sheet, let down from heaven by four corners; and it came even to me:
11:6 eij hn atenisaj katenooun kai eidon ta tetrapoda thj ghj kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou 11:6 Upon the which when I had fastened mine eyes, I considered, and saw fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
11:7 hkousa de fwnhj legoushj moi anastaj petre quson kai fage 11:7 And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter; slay and eat.
11:8 eipon de mhdamwj kurie oti pan koinon h akaqarton oudepote eishlqen eij to stoma mou 11:8 But I said, Not so, Lord: for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth.
11:9 apekriqh de moi fwnh ek deuterou ek tou ouranou a o qeoj ekaqarisen su mh koinou 11:9 But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common.
Acts 11:10 touto de egeneto epi trij kai palin anespasqh apanta eij ton ouranon Acts 11:10 And this was done three times: and all were drawn up again into heaven.
11:11 kai idou ecauthj treij andrej epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareiaj proj me 11:11 And, behold, immediately there were three men already come unto the house where I was, sent from Caesarea unto me.
11:12 eipen de moi to pneuma sunelqein autoij mhden diakrinomenon hlqon de sun emoi kai oi ec adelfoi outoi kai eishlqomen eij ton oikon tou androj 11:12 And the Spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house:
11:13 aphggeilen te hmin pwj eiden ton aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta autw aposteilon eij iopphn andraj kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron 11:13 And he shewed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, whose surname is Peter;
11:14 oj lalhsei rhmata proj se en oij swqhsh su kai paj o oikoj sou 11:14 Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved.
11:15 en de tw arcasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autouj wsper kai ef hmaj en arxh 11:15 And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning.
11:16 emnhsqhn de tou rhmatoj kuriou wj elegen iwannhj men ebaptisen udati umeij de baptisqhsesqe en pneumati agiw 11:16 Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost.
11:17 ei oun thn ishn dwrean edwken autoij o qeoj wj kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun xriston egw de tij hmhn dunatoj kwlusai ton qeon 11:17 Forasmuch then as God gave them the like gift as he did unto us, who believed on the Lord Jesus Christ; what was I, that I could withstand God?
11:18 akousantej de tauta hsuxasan kai edocazon ton qeon legontej arage kai toij eqnesin o qeoj thn metanoian edwken eij zwhn 11:18 When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.
11:19 oi men oun diasparentej apo thj qliyewj thj genomenhj epi stefanw dihlqon ewj foinikhj kai kuprou kai antioxeiaj mhdeni lalountej ton logon ei mh monon ioudaioij 11:19 Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.
Acts 11:20 hsan de tinej ec autwn andrej kuprioi kai kurhnaioi oitinej eiselqontej eij antioxeian elaloun proj touj ellhnistaj euaggelizomenoi ton kurion ihsoun Acts 11:20 And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus.
11:21 kai hn xeir kuriou met autwn poluj te ariqmoj pisteusaj epestreyen epi ton kurion 11:21 And the hand of the Lord was with them: and a great number believed, and turned unto the Lord.
11:22 hkousqh de o logoj eij ta wta thj ekklhsiaj thj en ierosolumoij peri autwn kai ecapesteilan barnaban dielqein ewj antioxeiaj 11:22 Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch.
11:23 oj paragenomenoj kai idwn thn xarin tou qeou exarh kai parekalei pantaj th proqesei thj kardiaj prosmenein tw kuriw 11:23 Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord.
11:24 oti hn anhr agaqoj kai plhrhj pneumatoj agiou kai pistewj kai proseteqh oxloj ikanoj tw kuriw 11:24 For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord.
11:25 echlqen de eij tarson o barnabaj anazhthsai saulon 11:25 Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul:
11:26 kai eurwn auton hgagen auton eij antioxeian egeneto de autouj eniauton olon sunaxqhnai en th ekklhsia kai didacai oxlon ikanon xrhmatisai te prwton en antioxeia touj maqhtaj xristianouj 11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.
11:27 en tautaij de taij hmeraij kathlqon apo ierosolumwn profhtai eij antioxeian 11:27 And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.
11:28 anastaj de eij ec autwn onomati agaboj eshmanen dia tou pneumatoj limon megan mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn ostij kai egeneto epi klaudiou kaisaroj 11:28 And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar.
11:29 twn de maqhtwn kaqwj huporeito tij wrisan ekastoj autwn eij diakonian pemyai toij katoikousin en th ioudaia adelfoij 11:29 Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:
Acts 11:30 o kai epoihsan aposteilantej proj touj presbuterouj dia xeiroj barnaba kai saulou Acts 11:30 Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles