Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 25

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 25

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 25:1 fhstoj oun epibaj th eparxia meta treij hmeraj anebh eij ierosoluma apo kaisareiaj Acts 25:1 Now when Festus was come into the province, after three days he ascended from Caesarea to Jerusalem.
25:2 enefanisan de autw o arxiereuj kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton 25:2 Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him,
25:3 aitoumenoi xarin kat autou opwj metapemyhtai auton eij ierousalhm enedran poiountej anelein auton kata thn odon 25:3 And desired favour against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him.
25:4 o men oun fhstoj apekriqh threisqai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en taxei ekporeuesqai 25:4 But Festus answered, that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither.
25:5 oi oun dunatoi en umin fhsin sugkatabantej ei ti estin atopon en tw andri toutw kathgoreitwsan autou 25:5 Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him.
25:6 diatriyaj de en autoij hmeraj pleiouj h deka katabaj eij kaisareian th epaurion kaqisaj epi tou bhmatoj ekeleusen ton paulon axqhnai 25:6 And when he had tarried among them more than ten days, he went down unto Caesarea; and the next day sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought.
25:7 paragenomenou de autou periesthsan oi apo ierosolumwn katabebhkotej ioudaioi polla kai barea aitiamata ferontej kata tou paulou a ouk isxuon apodeicai 25:7 And when he was come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove.
25:8 apologoumenou autou oti oute eij ton nomon twn ioudaiwn oute eij to ieron oute eij kaisara ti hmarton 25:8 While he answered for himself, Neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended any thing at all.
25:9 o fhstoj de toij ioudaioij qelwn xarin kataqesqai apokriqeij tw paulw eipen qeleij eij ierosoluma anabaj ekei peri toutwn krinesqai ep emou 25:9 But Festus, willing to do the Jews a pleasure, answered Paul, and said, Wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me?
Acts 25:10 eipen de o pauloj epi tou bhmatoj kaisaroj estwj eimi ou me dei krinesqai ioudaiouj ouden hdikhsa wj kai su kallion epiginwskeij Acts 25:10 Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged: to the Jews have I done no wrong, as thou very well knowest.
25:11 ei men gar adikw kai acion qanatou pepraxa ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeij me dunatai autoij xarisasqai kaisara epikaloumai 25:11 For if I be an offender, or have committed any thing worthy of death, I refuse not to die: but if there be none of these things whereof these accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar.
25:12 tote o fhstoj sullalhsaj meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush 25:12 Then Festus, when he had conferred with the council, answered, Hast thou appealed unto Caesar? unto Caesar shalt thou go.
25:13 hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippaj o basileuj kai bernikh kathnthsan eij kaisareian aspasomenoi ton fhston 25:13 And after certain days king Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus.
25:14 wj de pleiouj hmeraj dietribon ekei o fhstoj tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr tij estin kataleleimmenoj upo fhlikoj desmioj 25:14 And when they had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix:
25:15 peri ou genomenou mou eij ierosoluma enefanisan oi arxiereij kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou dikhn 25:15 About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.
25:16 proj ouj apekriqhn oti ouk estin eqoj rwmaioij xarizesqai tina anqrwpon eij apwleian prin h o kathgoroumenoj kata proswpon exoi touj kathgorouj topon te apologiaj laboi peri tou egklhmatoj 25:16 To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have licence to answer for himself concerning the crime laid against him.
25:17 sunelqontwn oun autwn enqade anabolhn mhdemian poihsamenoj th echj kaqisaj epi tou bhmatoj ekeleusa axqhnai ton andra 25:17 Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow I sat on the judgment seat, and commanded the man to be brought forth.
25:18 peri ou staqentej oi kathgoroi oudemian aitian epeferon wn upenooun egw 25:18 Against whom when the accusers stood up, they brought none accusation of such things as I supposed:
25:19 zhthmata de tina peri thj idiaj deisidaimoniaj eixon proj auton kai peri tinoj ihsou teqnhkotoj on efasken o pauloj zhn 25:19 But had certain questions against him of their own superstition, and of one Jesus, which was dead, whom Paul affirmed to be alive.
Acts 25:20 aporoumenoj de egw eij thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eij ierousalhm kakei krinesqai peri toutwn Acts 25:20 And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem, and there be judged of these matters.
25:21 tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton eij thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ewj ou pemyw auton proj kaisara 25:21 But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept till I might send him to Caesar.
25:22 agrippaj de proj ton fhston efh eboulomhn kai autoj tou anqrwpou akousai o de aurion fhsin akoush autou 25:22 Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. To morrow, said he, thou shalt hear him.
25:23 th oun epaurion elqontoj tou agrippa kai thj bernikhj meta pollhj fantasiaj kai eiselqontwn eij to akroathrion sun te toij xiliarxoij kai andrasin toij kat ecoxhn ousin thj polewj kai keleusantoj tou fhstou hxqh o pauloj 25:23 And on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice, with great pomp, and was entered into the place of hearing, with the chief captains, and principal men of the city, at Festus' commandment Paul was brought forth.
25:24 kai fhsin o fhstoj agrippa basileu kai pantej oi sumparontej hmin andrej qewreite touton peri ou pan to plhqoj twn ioudaiwn enetuxon moi en te ierosolumoij kai enqade epibowntej mh dein zhn auton mhketi 25:24 And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.
25:25 egw de katalabomenoj mhden acion qanatou auton pepraxenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton 25:25 But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.
25:26 peri ou asfalej ti grayai tw kuriw ouk exw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opwj thj anakrisewj genomenhj sxw ti grayai 25:26 Of whom I have no certain thing to write unto my lord. Wherefore I have brought him forth before you, and specially before thee, O king Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write.
25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai taj kat autou aitiaj shmanai 25:27 For it seemeth to me unreasonable to send a prisoner, and not withal to signify the crimes laid against him.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles