Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 27

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 27

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 27:1 wj de ekriqh tou apoplein hmaj eij thn italian paredidoun ton te paulon kai tinaj eterouj desmwtaj ekatontarxh onomati iouliw speirhj sebasthj Acts 27:1 And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band.
27:2 epibantej de ploiw adramutthnw mellontej plein touj kata thn asian topouj anhxqhmen ontoj sun hmin aristarxou makedonoj qessalonikewj 27:2 And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.
27:3 th te etera kathxqhmen eij sidwna filanqrwpwj te o ioulioj tw paulw xrhsamenoj epetreyen proj touj filouj poreuqenta epimeleiaj tuxein 27:3 And the next day we touched at Sidon. And Julius courteously entreated Paul, and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself.
27:4 kakeiqen anaxqentej upepleusamen thn kupron dia to touj anemouj einai enantiouj 27:4 And when we had launched from thence, we sailed under Cyprus, because the winds were contrary.
27:5 to te pelagoj to kata thn kilikian kai pamfulian diapleusantej kathlqomen eij mura thj lukiaj 27:5 And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia.
27:6 kakei eurwn o ekatontarxoj ploion alecandrinon pleon eij thn italian enebibasen hmaj eij auto 27:6 And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy; and he put us therein.
27:7 en ikanaij de hmeraij braduploountej kai molij genomenoi kata thn knidon mh prosewntoj hmaj tou anemou upepleusamen thn krhthn kata salmwnhn 27:7 And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete, over against Salmone;
27:8 molij te paralegomenoi authn hlqomen eij topon tina kaloumenon kalouj limenaj w egguj hn polij lasaia 27:8 And, hardly passing it, came unto a place which is called The fair havens; nigh whereunto was the city of Lasea.
27:9 ikanou de xronou diagenomenou kai ontoj hdh episfalouj tou plooj dia to kai thn nhsteian hdh parelhluqenai parhnei o pauloj 27:9 Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them,
Acts 27:10 legwn autoij andrej qewrw oti meta ubrewj kai pollhj zhmiaj ou monon tou fortou kai tou ploiou alla kai twn yuxwn hmwn mellein esesqai ton ploun Acts 27:10 And said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives.
27:11 o de ekatontarxoj tw kubernhth kai tw nauklhrw epeiqeto mallon h toij upo tou paulou legomenoij 27:11 Nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul.
27:12 aneuqetou de tou limenoj uparxontoj proj paraxeimasian oi pleiouj eqento boulhn anaxqhnai kakeiqen eipwj dunainto katanthsantej eij foinika paraxeimasai limena thj krhthj bleponta kata liba kai kata xwron 27:12 And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west.
27:13 upopneusantoj de notou docantej thj proqesewj kekrathkenai arantej asson parelegonto thn krhthn 27:13 And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete.
27:14 met ou polu de ebalen kat authj anemoj tufwnikoj o kaloumenoj eurokludwn 27:14 But not long after there arose against it a tempestuous wind, called Euroclydon.
27:15 sunarpasqentoj de tou ploiou kai mh dunamenou antofqalmein tw anemw epidontej eferomeqa 27:15 And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive.
27:16 nhsion de ti upodramontej kaloumenon klaudhn molij isxusamen perikrateij genesqai thj skafhj 27:16 And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat:
27:17 hn arantej bohqeiaij exrwnto upozwnnuntej to ploion foboumenoi te mh eij thn surtin ekpeswsin xalasantej to skeuoj outwj eferonto 27:17 Which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship; and, fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven.
27:18 sfodrwj de xeimazomenwn hmwn th echj ekbolhn epoiounto 27:18 And we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they lightened the ship;
27:19 kai th trith autoxeirej thn skeuhn tou ploiou erriyamen 27:19 And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship.
Acts 27:20 mhte de hliou mhte astrwn epifainontwn epi pleionaj hmeraj xeimwnoj te ouk oligou epikeimenou loipon perihreito pasa elpij tou swzesqai hmaj Acts 27:20 And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away.
27:21 pollhj de asitiaj uparxoushj tote staqeij o pauloj en mesw autwn eipen edei men w andrej peiqarxhsantaj moi mh anagesqai apo thj krhthj kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian 27:21 But after long abstinence Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss.
27:22 kai ta nun parainw umaj euqumein apobolh gar yuxhj oudemia estai ec umwn plhn tou ploiou 27:22 And now I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship.
27:23 paresth gar moi th nukti tauth aggeloj tou qeou ou eimi w kai latreuw 27:23 For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve,
27:24 legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kexaristai soi o qeoj pantaj touj pleontaj meta sou 27:24 Saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Caesar: and, lo, God hath given thee all them that sail with thee.
27:25 dio euqumeite andrej pisteuw gar tw qew oti outwj estai kaq on tropon lelalhtai moi 27:25 Wherefore, sirs, be of good cheer: for I believe God, that it shall be even as it was told me.
27:26 eij nhson de tina dei hmaj ekpesein 27:26 Howbeit we must be cast upon a certain island.
27:27 wj de tessareskaidekath nuc egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thj nuktoj upenooun oi nautai prosagein tina autoij xwran 27:27 But when the fourteenth night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight the shipmen deemed that they drew near to some country;
27:28 kai bolisantej euron orguiaj eikosi braxu de diasthsantej kai palin bolisantej euron orguiaj dekapente 27:28 And sounded, and found it twenty fathoms: and when they had gone a little further, they sounded again, and found it fifteen fathoms.
27:29 foboumenoi te mhpwj eij traxeij topouj ekpeswmen ek prumnhj riyantej agkuraj tessaraj huxonto hmeran genesqai 27:29 Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast four anchors out of the stern, and wished for the day.
Acts 27:30 twn de nautwn zhtountwn fugein ek tou ploiou kai xalasantwn thn skafhn eij thn qalassan profasei wj ek prwraj mellontwn agkuraj ekteinein Acts 27:30 And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under colour as though they would have cast anchors out of the foreship,
27:31 eipen o pauloj tw ekatontarxh kai toij stratiwtaij ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umeij swqhnai ou dunasqe 27:31 Paul said to the centurion and to the soldiers, Except these abide in the ship, ye cannot be saved.
27:32 tote oi stratiwtai apekoyan ta sxoinia thj skafhj kai eiasan authn ekpesein 27:32 Then the soldiers cut off the ropes of the boat, and let her fall off.
27:33 axri de ou emellen hmera ginesqai parekalei o pauloj apantaj metalabein trofhj legwn tessareskaidekathn shmeron hmeran prosdokwntej asitoi diateleite mhden proslabomenoi 27:33 And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the fourteenth day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing.
27:34 dio parakalw umaj proslabein trofhj touto gar proj thj umeteraj swthriaj uparxei oudenoj gar umwn qric ek thj kefalhj peseitai 27:34 Wherefore I pray you to take some meat: for this is for your health: for there shall not an hair fall from the head of any of you.
27:35 eipwn de tauta kai labwn arton euxaristhsen tw qew enwpion pantwn kai klasaj hrcato esqiein 27:35 And when he had thus spoken, he took bread, and gave thanks to God in presence of them all: and when he had broken it, he began to eat.
27:36 euqumoi de genomenoi pantej kai autoi proselabonto trofhj 27:36 Then were they all of good cheer, and they also took some meat.
27:37 hmen de en tw ploiw ai pasai yuxai diakosiai ebdomhkontaec 27:37 And we were in all in the ship two hundred threescore and sixteen souls.
27:38 koresqentej de trofhj ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton eij thn qalassan 27:38 And when they had eaten enough, they lightened the ship, and cast out the wheat into the sea.
27:39 ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun exonta aigialon eij on ebouleusanto ei dunainto ecwsai to ploion 27:39 And when it was day, they knew not the land: but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to thrust in the ship.
Acts 27:40 kai taj agkuraj perielontej eiwn eij thn qalassan ama anentej taj zeukthriaj twn phdaliwn kai eparantej ton artemona th pneoush kateixon eij ton aigialon Acts 27:40 And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea, and loosed the rudder bands, and hoised up the mainsail to the wind, and made toward shore.
27:41 peripesontej de eij topon diqalasson epwkeilan thn naun kai h men prwra ereisasa emeinen asaleutoj h de prumna elueto upo thj biaj twn kumatwn 27:41 And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable, but the hinder part was broken with the violence of the waves.
27:42 twn de stratiwtwn boulh egeneto ina touj desmwtaj apokteinwsin mh tij ekkolumbhsaj diafugoi 27:42 And the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.
27:43 o de ekatontarxoj boulomenoj diaswsai ton paulon ekwlusen autouj tou boulhmatoj ekeleusen te touj dunamenouj kolumban aporriyantaj prwtouj epi thn ghn ecienai 27:43 But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:
27:44 kai touj loipouj ouj men epi sanisin ouj de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outwj egeneto pantaj diaswqhnai epi thn ghn 27:44 And the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped all safe to land.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles