Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 19

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 19

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 19:1 egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein eij efeson kai eurwn tinaj maqhtaj Acts 19:1 And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,
19:2 eipen proj autouj ei pneuma agion elabete pisteusantej oi de eipon proj auton all oude ei pneuma agion estin hkousamen 19:2 He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost.
19:3 eipen te proj autouj eij ti oun ebaptisqhte oi de eipon eij to iwannou baptisma 19:3 And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism.
19:4 eipen de pauloj iwannhj men ebaptisen baptisma metanoiaj tw law legwn eij ton erxomenon met auton ina pisteuswsin tout estin eij ton xriston ihsoun 19:4 Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus.
19:5 akousantej de ebaptisqhsan eij to onoma tou kuriou ihsou 19:5 When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.
19:6 kai epiqentoj autoij tou paulou taj xeiraj hlqen to pneuma to agion ep autouj elaloun te glwssaij kai proefhteuon 19:6 And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied.
19:7 hsan de oi pantej andrej wsei dekaduo 19:7 And all the men were about twelve.
19:8 eiselqwn de eij thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnaj treij dialegomenoj kai peiqwn ta peri thj basileiaj tou qeou 19:8 And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God.
19:9 wj de tinej esklhrunonto kai hpeiqoun kakologountej thn odon enwpion tou plhqouj apostaj ap autwn afwrisen touj maqhtaj kaq hmeran dialegomenoj en th sxolh turannou tinoj 19:9 But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.
Acts 19:10 touto de egeneto epi eth duo wste pantaj touj katoikountaj thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouj te kai ellhnaj Acts 19:10 And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.
19:11 dunameij te ou taj tuxousaj epoiei o qeoj dia twn xeirwn paulou 19:11 And God wrought special miracles by the hands of Paul:
19:12 wste kai epi touj asqenountaj epiferesqai apo tou xrwtoj autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn taj nosouj ta te pneumata ta ponhra ecerxesqai ap autwn 19:12 So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them.
19:13 epexeirhsan de tinej apo twn perierxomenwn ioudaiwn ecorkistwn onomazein epi touj exontaj ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legontej orkizomen umaj ton ihsoun on o pauloj khrussei 19:13 Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth.
19:14 hsan de tinej uioi skeua ioudaiou arxierewj epta oi touto poiountej 19:14 And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so.
19:15 apokriqen de to pneuma to ponhron eipen ton ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeij de tinej este 19:15 And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know; but who are ye?
19:16 kai efallomenoj ep autouj o anqrwpoj en w hn to pneuma to ponhron kai katakurieusaj autwn isxusen kat autwn wste gumnouj kai tetraumatismenouj ekfugein ek tou oikou ekeinou 19:16 And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded.
19:17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaioij te kai ellhsin toij katoikousin thn efeson kai epepesen foboj epi pantaj autouj kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou 19:17 And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified.
19:18 polloi te twn pepisteukotwn hrxonto ecomologoumenoi kai anaggellontej taj praceij autwn 19:18 And many that believed came, and confessed, and shewed their deeds.
19:19 ikanoi de twn ta perierga pracantwn sunenegkantej taj biblouj katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan taj timaj autwn kai euron arguriou muriadaj pente 19:19 Many of them also which used curious arts brought their books together, and burned them before all men: and they counted the price of them, and found it fifty thousand pieces of silver.
Acts 19:20 outwj kata kratoj o logoj tou kuriou hucanen kai isxuen Acts 19:20 So mightily grew the word of God and prevailed.
19:21 wj de eplhrwqh tauta eqeto o pauloj en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai axaian poreuesqai eij ierousalhm eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein 19:21 After these things were ended, Paul purposed in the spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must also see Rome.
19:22 aposteilaj de eij thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autoj epesxen xronon eij thn asian 19:22 So he sent into Macedonia two of them that ministered unto him, Timotheus and Erastus; but he himself stayed in Asia for a season.
19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taraxoj ouk oligoj peri thj odou 19:23 And the same time there arose no small stir about that way.
19:24 dhmhtrioj gar tij onomati argurokopoj poiwn naouj argurouj artemidoj pareixeto toij texnitaij ergasian ouk olighn 19:24 For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen;
19:25 ouj sunaqroisaj kai touj peri ta toiauta ergataj eipen andrej epistasqe oti ek tauthj thj ergasiaj h euporia hmwn estin 19:25 Whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we have our wealth.
19:26 kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla sxedon pashj thj asiaj o pauloj outoj peisaj metesthsen ikanon oxlon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia xeirwn ginomenoi 19:26 Moreover ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands:
19:27 ou monon de touto kinduneuei hmin to meroj eij apelegmon elqein alla kai to thj megalhj qeaj artemidoj ieron eij ouden logisqhnai mellein te kai kaqaireisqai thn megaleiothta authj hn olh h asia kai h oikoumenh sebetai 19:27 So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.
19:28 akousantej de kai genomenoi plhreij qumou ekrazon legontej megalh h artemij efesiwn 19:28 And when they heard these sayings, they were full of wrath, and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians.
19:29 kai eplhsqh h polij olh sugxusewj wrmhsan te omoqumadon eij to qeatron sunarpasantej gaion kai aristarxon makedonaj sunekdhmouj tou paulou 19:29 And the whole city was filled with confusion: and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one accord into the theatre.
Acts 19:30 tou de paulou boulomenou eiselqein eij ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai Acts 19:30 And when Paul would have entered in unto the people, the disciples suffered him not.
19:31 tinej de kai twn asiarxwn ontej autw filoi pemyantej proj auton parekaloun mh dounai eauton eij to qeatron 19:31 And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theatre.
19:32 alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkexumenh kai oi pleiouj ouk hdeisan tinoj eneken sunelhluqeisan 19:32 Some therefore cried one thing, and some another: for the assembly was confused; and the more part knew not wherefore they were come together.
19:33 ek de tou oxlou proebibasan alecandron proballontwn auton twn ioudaiwn o de alecandroj kataseisaj thn xeira hqelen apologeisqai tw dhmw 19:33 And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander beckoned with the hand, and would have made his defence unto the people.
19:34 epignontwn de oti ioudaioj estin fwnh egeneto mia ek pantwn wj epi wraj duo krazontwn megalh h artemij efesiwn 19:34 But when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of two hours cried out, Great is Diana of the Ephesians.
19:35 katasteilaj de o grammateuj ton oxlon fhsin andrej efesioi tij gar estin anqrwpoj oj ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan thj megalhj qeaj artemidoj kai tou diopetouj 19:35 And when the townclerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?
19:36 anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umaj katestalmenouj uparxein kai mhden propetej prattein 19:36 Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet, and to do nothing rashly.
19:37 hgagete gar touj andraj toutouj oute ierosulouj oute blasfhmountaj thn qean umwn 19:37 For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.
19:38 ei men oun dhmhtrioj kai oi sun autw texnitai proj tina logon exousin agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhloij 19:38 Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are with him, have a matter against any man, the law is open, and there are deputies: let them implead one another.
19:39 ei de ti peri eterwn epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai 19:39 But if ye enquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.
Acts 19:40 kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasewj peri thj shmeron mhdenoj aitiou uparxontoj peri ou dunhsomeqa apodounai logon thj sustrofhj tauthj Acts 19:40 For we are in danger to be called in question for this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse.
19:41 kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian 19:41 And when he had thus spoken, he dismissed the assembly.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles