Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 6

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 6

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 6:1 en de taij hmeraij tautaij plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoj twn ellhnistwn proj touj ebraiouj oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai xhrai autwn Acts 6:1 And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.
6:2 proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoj twn maqhtwn eipon ouk areston estin hmaj kataleiyantaj ton logon tou qeou diakonein trapezaij 6:2 Then the twelve called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.
6:3 episkeyasqe oun adelfoi andraj ec umwn marturoumenouj epta plhreij pneumatoj agiou kai sofiaj ouj katasthsomen epi thj xreiaj tauthj 6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.
6:4 hmeij de th proseuxh kai th diakonia tou logou proskarterhsomen 6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.
6:5 kai hresen o logoj enwpion pantoj tou plhqouj kai ecelecanto stefanon andra plhrh pistewj kai pneumatoj agiou kai filippon kai proxoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antioxea 6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:
6:6 ouj esthsan enwpion twn apostolwn kai proseucamenoi epeqhkan autoij taj xeiraj 6:6 Whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands on them.
6:7 kai o logoj tou qeou hucanen kai eplhquneto o ariqmoj twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluj te oxloj twn ierewn uphkouon th pistei 6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.
6:8 stefanoj de plhrhj pistewj kai dunamewj epoiei terata kai shmeia megala en tw law 6:8 And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.
6:9 anesthsan de tinej twn ek thj sunagwghj thj legomenhj libertinwn kai kurhnaiwn kai alecandrewn kai twn apo kilikiaj kai asiaj suzhtountej tw stefanw 6:9 Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.
Acts 6:10 kai ouk isxuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei Acts 6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake.
6:11 tote upebalon andraj legontaj oti akhkoamen autou lalountoj rhmata blasfhma eij mwshn kai ton qeon 6:11 Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God.
6:12 sunekinhsan te ton laon kai touj presbuterouj kai touj grammateij kai epistantej sunhrpasan auton kai hgagon eij to sunedrion 6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council,
6:13 esthsan te marturaj yeudeij legontaj o anqrwpoj outoj ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou toutou kai tou nomou 6:13 And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:
6:14 akhkoamen gar autou legontoj oti ihsouj o nazwraioj outoj katalusei ton topon touton kai allacei ta eqh a paredwken hmin mwushj 6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us.
6:15 kai atenisantej eij auton apantej oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou 6:15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles