Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 24

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 24

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 24:1 meta de pente hmeraj katebh o arxiereuj ananiaj meta twn presbuterwn kai rhtoroj tertullou tinoj oitinej enefanisan tw hgemoni kata tou paulou Acts 24:1 And after five days Ananias the high priest descended with the elders, and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul.
24:2 klhqentoj de autou hrcato kathgorein o tertulloj legwn pollhj eirhnhj tugxanontej dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thj shj pronoiaj 24:2 And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,
24:3 panth te kai pantaxou apodexomeqa kratiste fhlic meta pashj euxaristiaj 24:3 We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness.
24:4 ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwj th sh epieikeia 24:4 Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words.
24:5 eurontej gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toij ioudaioij toij kata thn oikoumenhn prwtostathn te thj twn nazwraiwn airesewj 24:5 For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes:
24:6 oj kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen krinein 24:6 Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law.
24:7 parelqwn de lusiaj o xiliarxoj meta pollhj biaj ek twn xeirwn hmwn aphgagen 24:7 But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands,
24:8 keleusaj touj kathgorouj autou erxesqai epi se par ou dunhsh autoj anakrinaj peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeij kathgoroumen autou 24:8 Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.
24:9 suneqento de kai oi ioudaioi faskontej tauta outwj exein 24:9 And the Jews also assented, saying that these things were so.
Acts 24:10 apekriqh de o pauloj neusantoj autw tou hgemonoj legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenoj euqumoteron ta peri emautou apologoumai Acts 24:10 Then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered, Forasmuch as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself:
24:11 dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouj eisin moi hmerai h dekaduo af hj anebhn proskunhswn en ierousalhm 24:11 Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship.
24:12 kai oute en tw ierw euron me proj tina dialegomenon h episustasin poiounta oxlou oute en taij sunagwgaij oute kata thn polin 24:12 And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:
24:13 oute parasthsai dunantai peri wn nun kathgorousin mou 24:13 Neither can they prove the things whereof they now accuse me.
24:14 omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwj latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toij kata ton nomon kai toij profhtaij gegrammenoij 24:14 But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:
24:15 elpida exwn eij ton qeon hn kai autoi outoi prosdexontai anastasin mellein esesqai nekrwn dikaiwn te kai adikwn 24:15 And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.
24:16 en toutw de autoj askw aproskopon suneidhsin exein proj ton qeon kai touj anqrwpouj diapantoj 24:16 And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.
24:17 di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosunaj poihswn eij to eqnoj mou kai prosforaj 24:17 Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.
24:18 en oij euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oxlou oude meta qorubou tinej apo thj asiaj ioudaioi 24:18 Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, neither with multitude, nor with tumult.
24:19 ouj edei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti exoien proj me 24:19 Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.
Acts 24:20 h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stantoj mou epi tou sunedriou Acts 24:20 Or else let these same here say, if they have found any evil doing in me, while I stood before the council,
24:21 h peri miaj tauthj fwnhj hj ekraca estwj en autoij oti peri anastasewj nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn 24:21 Except it be for this one voice, that I cried standing among them, Touching the resurrection of the dead I am called in question by you this day.
24:22 akousaj de tauta o fhlic anebaleto autouj akribesteron eidwj ta peri thj odou eipwn otan lusiaj o xiliarxoj katabh diagnwsomai ta kaq umaj 24:22 And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter.
24:23 diatacamenoj te tw ekatontarxh threisqai ton paulon exein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h proserxesqai autw 24:23 And he commanded a centurion to keep Paul, and to let him have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him.
24:24 meta de hmeraj tinaj paragenomenoj o fhlic sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thj eij xriston pistewj 24:24 And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ.
24:25 dialegomenou de autou peri dikaiosunhj kai egkrateiaj kai tou krimatoj tou mellontoj esesqai emfoboj genomenoj o fhlic apekriqh to nun exon poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se 24:25 And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.
24:26 ama de kai elpizwn oti xrhmata doqhsetai autw upo tou paulou opwj lush auton dio kai puknoteron auton metapempomenoj wmilei autw 24:26 He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him: wherefore he sent for him the oftener, and communed with him.
24:27 dietiaj de plhrwqeishj elaben diadoxon o fhlic porkion fhston qelwn te xaritaj kataqesqai toij ioudaioij o fhlic katelipen ton paulon dedemenon 24:27 But after two years Porcius Festus came into Felix' room: and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles