Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 22

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 22

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 22:1 andrej adelfoi kai paterej akousate mou thj proj umaj nun apologiaj Acts 22:1 Men, brethren, and fathers, hear ye my defence which I make now unto you.
22:2 akousantej de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoij mallon paresxon hsuxian kai fhsin 22:2 (And when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence: and he saith,)
22:3 egw men eimi anhr ioudaioj gegennhmenoj en tarsw thj kilikiaj anateqrammenoj de en th polei tauth para touj podaj gamalihl pepaideumenoj kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthj uparxwn tou qeou kaqwj pantej umeij este shmeron 22:3 I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.
22:4 oj tauthn thn odon ediwca axri qanatou desmeuwn kai paradidouj eij fulakaj andraj te kai gunaikaj 22:4 And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women.
22:5 wj kai o arxiereuj marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaj decamenoj proj touj adelfouj eij damaskon eporeuomhn acwn kai touj ekeise ontaj dedemenouj eij ierousalhm ina timwrhqwsin 22:5 As also the high priest doth bear me witness, and all the estate of the elders: from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus, to bring them which were there bound unto Jerusalem, for to be punished.
22:6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian ecaifnhj ek tou ouranou periastrayai fwj ikanon peri eme 22:6 And it came to pass, that, as I made my journey, and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me.
22:7 epeson te eij to edafoj kai hkousa fwnhj legoushj moi saoul saoul ti me diwkeij 22:7 And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me?
22:8 egw de apekriqhn tij ei kurie eipen te proj me egw eimi ihsouj o nazwraioj on su diwkeij 22:8 And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest.
22:9 oi de sun emoi ontej to men fwj eqeasanto kai emfoboi egenonto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoj moi 22:9 And they that were with me saw indeed the light, and were afraid; but they heard not the voice of him that spake to me.
Acts 22:10eipon de ti poihsw kurie o de kurioj eipen proj me anastaj poreuou eij damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai Acts 22:10 And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise, and go into Damascus; and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do.
22:11 wj de ouk eneblepon apo thj dochj tou fwtoj ekeinou xeiragwgoumenoj upo twn sunontwn moi hlqon eij damaskon 22:11 And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus.
22:12 ananiaj de tij anhr eusebhj kata ton nomon marturoumenoj upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn 22:12 And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there,
22:13 elqwn proj me kai epistaj eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eij auton 22:13 Came unto me, and stood, and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him.
22:14 o de eipen o qeoj twn paterwn hmwn proexeirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoj autou 22:14 And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that Just One, and shouldest hear the voice of his mouth.
22:15 oti esh martuj autw proj pantaj anqrwpouj wn ewrakaj kai hkousaj 22:15 For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard.
22:16 kai nun ti melleij anastaj baptisai kai apolousai taj amartiaj sou epikalesamenoj to onoma tou kuriou 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord.
22:17 egeneto de moi upostreyanti eij ierousalhm kai proseuxomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei 22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance;
22:18 kai idein auton legonta moi speuson kai ecelqe en taxei ec ierousalhm dioti ou paradecontai sou thn marturian peri emou 22:18 And saw him saying unto me, Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me.
22:19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taj sunagwgaj touj pisteuontaj epi se 22:19 And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee:
Acts 22:20 kai ote ecexeito to aima stefanou tou marturoj sou kai autoj hmhn efestwj kai suneudokwn th anairesei autou kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton Acts 22:20 And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him.
22:21 kai eipen proj me poreuou oti egw eij eqnh makran ecapostelw se 22:21 And he said unto me, Depart: for I will send thee far hence unto the Gentiles.
22:22 hkouon de autou axri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legontej aire apo thj ghj ton toiouton ou gar kaqhkon auton zhn 22:22 And they gave him audience unto this word, and then lifted up their voices, and said, Away with such a fellow from the earth: for it is not fit that he should live.
22:23 kraugazontwn de autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eij ton aera 22:23 And as they cried out, and cast off their clothes, and threw dust into the air,
22:24 ekeleusen auton o xiliarxoj agesqai eij thn parembolhn eipwn masticin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwj epefwnoun autw 22:24 The chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined by scourging; that he might know wherefore they cried so against him.
22:25 wj de proeteinan auton toij imasin eipen proj ton estwta ekatontarxon o pauloj ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton ecestin umin mastizein 22:25 And as they bound him with thongs, Paul said unto the centurion that stood by, Is it lawful for you to scourge a man that is a Roman, and uncondemned?
22:26 akousaj de o ekatontarxoj proselqwn aphggeilen tw xiliarxw legwn ora ti melleij poiein o gar anqrwpoj outoj rwmaioj estin 22:26 When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed what thou doest: for this man is a Roman.
22:27 proselqwn de o xiliarxoj eipen autw lege moi ei su rwmaioj ei o de efh nai 22:27 Then the chief captain came, and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Yea.
22:28 apekriqh te o xiliarxoj egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloj efh egw de kai gegennhmai 22:28 And the chief captain answered, With a great sum obtained I this freedom. And Paul said, But I was free born.
22:29 euqewj oun apesthsan ap autou oi mellontej auton anetazein kai o xiliarxoj de efobhqh epignouj oti rwmaioj estin kai oti hn auton dedekwj 22:29 Then straightway they departed from him which should have examined him: and the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman, and because he had bound him.
Acts 22:30 th de epaurion boulomenoj gnwnai to asfalej to ti kathgoreitai para twn ioudaiwn elusen auton apo twn desmwn kai ekeleusen elqein touj arxiereij kai olon to sunedrion autwn kai katagagwn ton paulon esthsen eij autouj Acts 22:30 On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles