Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 20

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 20

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 20:1 meta de to pausasqai ton qorubon proskalesamenoj o pauloj touj maqhtaj kai aspasamenoj echlqen poreuqhnai eij thn makedonian Acts 20:1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.
20:2 dielqwn de ta merh ekeina kai parakalesaj autouj logw pollw hlqen eij thn ellada 20:2 And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece,
20:3 poihsaj te mhnaj treij genomenhj autw epiboulhj upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai eij thn surian egeneto gnwmh tou upostrefein dia makedoniaj 20:3 And there abode three months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia.
20:4 suneipeto de autw axri thj asiaj swpatroj beroiaioj qessalonikewn de aristarxoj kai sekoundoj kai gaioj derbaioj kai timoqeoj asianoi de tuxikoj kai trofimoj 20:4 And there accompanied him into Asia Sopater of Berea; and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, and Timotheus; and of Asia, Tychicus and Trophimus.
20:5 outoi proelqontej emenon hmaj en trwadi 20:5 These going before tarried for us at Troas.
20:6 hmeij de ecepleusamen meta taj hmeraj twn azumwn apo filippwn kai hlqomen proj autouj eij thn trwada axrij hmerwn pente ou dietriyamen hmeraj epta 20:6 And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in five days; where we abode seven days.
20:7 en de th mia twn sabbatwn sunhgmenwn twn maqhtwn tou klasai arton o pauloj dielegeto autoij mellwn ecienai th epaurion pareteinen te ton logon mexri mesonuktiou 20:7 And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.
20:8 hsan de lampadej ikanai en tw uperww ou hsan sunhgmenoi 20:8 And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.
20:9 kaqhmenoj de tij neaniaj onomati eutuxoj epi thj quridoj kataferomenoj upnw baqei dialegomenou tou paulou epi pleion katenexqeij apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai hrqh nekroj 20:9 And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.
Acts 20:10 katabaj de o pauloj epepesen autw kai sumperilabwn eipen mh qorubeisqe h gar yuxh autou en autw estin Acts 20:10 And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.
20:11 anabaj de kai klasaj arton kai geusamenoj ef ikanon te omilhsaj axrij aughj outwj echlqen 20:11 When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.
20:12 hgagon de ton paida zwnta kai pareklhqhsan ou metriwj 20:12 And they brought the young man alive, and were not a little comforted.
20:13 hmeij de proelqontej epi to ploion anhxqhmen eij thn asson ekeiqen mellontej analambanein ton paulon outwj gar hn diatetagmenoj mellwn autoj pezeuein 20:13 And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.
20:14 wj de sunebalen hmin eij thn asson analabontej auton hlqomen eij mitulhnhn 20:14 And when he met with us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.
20:15 kakeiqen apopleusantej th epioush kathnthsamen antikru xiou th de etera parebalomen eij samon kai meinantej en trwgulliw th exomenh hlqomen eij milhton 20:15 And we sailed thence, and came the next day over against Chios; and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium; and the next day we came to Miletus.
20:16 ekrinen gar o pauloj parapleusai thn efeson opwj mh genhtai autw xronotribhsai en th asia espeuden gar ei dunaton hn autw thn hmeran thj penthkosthj genesqai eij ierosoluma 20:16 For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
20:17 apo de thj milhtou pemyaj eij efeson metekalesato touj presbuterouj thj ekklhsiaj 20:17 And from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church.
20:18 wj de paregenonto proj auton eipen autoij umeij epistasqe apo prwthj hmeraj af hj epebhn eij thn asian pwj meq umwn ton panta xronon egenomhn 20:18 And when they were come to him, he said unto them, Ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons,
20:19 douleuwn tw kuriw meta pashj tapeinofrosunhj kai pollwn dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en taij epiboulaij twn ioudaiwn 20:19 Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:
Acts 20:20 wj ouden upesteilamhn twn sumferontwn tou mh anaggeilai umin kai didacai umaj dhmosia kai kat oikouj Acts 20:20 And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publickly, and from house to house,
20:21 diamarturomenoj ioudaioij te kai ellhsin thn eij ton qeon metanoian kai pistin thn eij ton kurion hmwn ihsoun xriston 20:21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.
20:22 kai nun idou egw dedemenoj tw pneumati poreuomai eij ierousalhm ta en auth sunanthsonta moi mh eidwj 20:22 And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there:
20:23 plhn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai legon oti desma me kai qliyeij menousin 20:23 Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
20:24 all oudenoj logon poioumai oude exw thn yuxhn mou timian emautw wj teleiwsai ton dromon mou meta xaraj kai thn diakonian hn elabon para tou kuriou ihsou diamarturasqai to euaggelion thj xaritoj tou qeou 20:24 But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
20:25 kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umeij pantej en oij dihlqon khrusswn thn basileian tou qeou 20:25 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more.
20:26 dio marturomai umin en th shmeron hmera oti kaqaroj egw apo tou aimatoj pantwn 20:26 Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men.
20:27 ou gar upesteilamhn tou mh anaggeilai umin pasan thn boulhn tou qeou 20:27 For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.
20:28 prosexete oun eautoij kai panti tw poimniw en w umaj to pneuma to agion eqeto episkopouj poimainein thn ekklhsian tou qeou hn periepoihsato dia tou idiou aimatoj 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.
20:29 egw gar oida touto oti eiseleusontai meta thn aficin mou lukoi bareij eij umaj mh feidomenoi tou poimniou 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
Acts 20:30 kai ec umwn autwn anasthsontai andrej lalountej diestrammena tou apospan touj maqhtaj opisw autwn Acts 20:30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.
20:31 dio grhgoreite mnhmoneuontej oti trietian nukta kai hmeran ouk epausamhn meta dakruwn nouqetwn ena ekaston 20:31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.
20:32 kai ta nun paratiqemai umaj adelfoi tw qew kai tw logw thj xaritoj autou tw dunamenw epoikodomhsai kai dounai umin klhronomian en toij hgiasmenoij pasin 20:32 And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.
20:33 arguriou h xrusiou h imatismou oudenoj epequmhsa 20:33 I have coveted no man's silver, or gold, or apparel.
20:34 autoi de ginwskete oti taij xreiaij mou kai toij ousin met emou uphrethsan ai xeirej autai 20:34 Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.
20:35 panta upedeica umin oti outwj kopiwntaj dei antilambanesqai twn asqenountwn mnhmoneuein te twn logwn tou kuriou ihsou oti autoj eipen makarion estin didonai mallon h lambanein 20:35 I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.
20:36 kai tauta eipwn qeij ta gonata autou sun pasin autoij proshucato 20:36 And when he had thus spoken, he kneeled down, and prayed with them all.
20:37 ikanoj de egeneto klauqmoj pantwn kai epipesontej epi ton traxhlon tou paulou katefiloun auton 20:37 And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,
20:38 odunwmenoi malista epi tw logw w eirhkei oti ouketi mellousin to proswpon autou qewrein proepempon de auton eij to ploion 20:38 Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles