Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 26

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 26

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 26:1 agrippaj de proj ton paulon efh epitrepetai soi uper seautou legein tote o pauloj apelogeito ekteinaj thn xeira Acts 26:1 Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself:
26:2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion mellwn apologeisqai epi sou shmeron 26:2 I think myself happy, king Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee touching all the things whereof I am accused of the Jews:
26:3 malista gnwsthn onta se eidwj pantwn twn kata ioudaiouj eqwn te kai zhthmatwn dio deomai sou makroqumwj akousai mou 26:3 Especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews: wherefore I beseech thee to hear me patiently.
26:4 thn men oun biwsin mou thn ek neothtoj thn ap arxhj genomenhn en tw eqnei mou en ierosolumoij isasin pantej oi ioudaioi 26:4 My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;
26:5 proginwskontej me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin thj hmeteraj qrhskeiaj ezhsa farisaioj 26:5 Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.
26:6 kai nun ep elpidi thj proj touj pateraj epaggeliaj genomenhj upo tou qeou esthka krinomenoj 26:6 And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers:
26:7 eij hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hj elpidoj egkaloumai basileu agrippa upo twn ioudaiwn 26:7 Unto which promise our twelve tribes, instantly serving God day and night, hope to come. For which hope's sake, king Agrippa, i am accused of the Jews.
26:8 ti apiston krinetai par umin ei o qeoj nekrouj egeirei 26:8 Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?
26:9 egw men oun edoca emautw proj to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia pracai 26:9 I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.
Acts 26:10 o kai epoihsa en ierosolumoij kai pollouj twn agiwn egw fulakaij katekleisa thn para twn arxierewn ecousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon Acts 26:10 Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.
26:11 kai kata pasaj taj sunagwgaj pollakij timwrwn autouj hnagkazon blasfhmein perisswj te emmainomenoj autoij ediwkon ewj kai eij taj ecw poleij 26:11 And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities.
26:12 en oij kai poreuomenoj eij thn damaskon met ecousiaj kai epitrophj thj para twn arxierewn 26:12 Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,
26:13 hmeraj meshj kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fwj kai touj sun emoi poreuomenouj 26:13 At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.
26:14 pantwn de katapesontwn hmwn eij thn ghn hkousa fwnhn lalousan proj me kai legousan th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeij sklhron soi proj kentra laktizein 26:14 And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.
26:15 egw de eipon tij ei kurie o de eipen egw eimi ihsouj on su diwkeij 26:15 And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.
26:16 alla anasthqi kai sthqi epi touj podaj sou eij touto gar wfqhn soi proxeirisasqai se uphrethn kai martura wn te eidej wn te ofqhsomai soi 26:16 But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;
26:17 ecairoumenoj se ek tou laou kai twn eqnwn eij ouj nun se apostellw 26:17 Delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom now I send thee,
26:18 anoicai ofqalmouj autwn kai epistreyai apo skotouj eij fwj kai thj ecousiaj tou satana epi ton qeon tou labein autouj afesin amartiwn kai klhron en toij hgiasmenoij pistei th eij eme 26:18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.
26:19 oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqhj th ouraniw optasia 26:19 Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:
Acts 26:20 alla toij en damaskw prwton kai ierosolumoij eij pasan te thn xwran thj ioudaiaj kai toij eqnesin aphggellon metanoein kai epistrefein epi ton qeon acia thj metanoiaj erga prassontaj Acts 26:20 But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.
26:21 eneka toutwn me oi ioudaioi sullabomenoi en tw ierw epeirwnto diaxeirisasqai 26:21 For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.
26:22 epikouriaj oun tuxwn thj para tou qeou axri thj hmeraj tauthj esthka marturoumenoj mikrw te kai megalw ouden ektoj legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwshj 26:22 Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come:
26:23 ei paqhtoj o xristoj ei prwtoj ec anastasewj nekrwn fwj mellei kataggellein tw law kai toij eqnesin 26:23 That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.
26:24 tauta de autou apologoumenou o fhstoj megalh th fwnh efh mainh paule ta polla se grammata eij manian peritrepei 26:24 And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself; much learning doth make thee mad.
26:25 o de ou mainomai fhsin kratiste fhste all alhqeiaj kai swfrosunhj rhmata apofqeggomai 26:25 But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.
26:26 epistatai gar peri toutwn o basileuj proj on kai parrhsiazomenoj lalw lanqanein gar auton ti toutwn ou peiqomai ouden ou gar estin en gwnia pepragmenon touto 26:26 For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely: for i am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner.
26:27 pisteueij basileu agrippa toij profhtaij oida oti pisteueij 26:27 King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest.
26:28 o de agrippaj proj ton paulon efh en oligw me peiqeij xristianon genesqai 26:28 Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to be a Christian.
26:29 o de pauloj eipen eucaimhn an tw qew kai en oligw kai en pollw ou monon se alla kai pantaj touj akouontaj mou shmeron genesqai toioutouj opoioj kagw eimi parektoj twn desmwn toutwn 26:29 And Paul said, I would to God, that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost, and altogether such as I am, except these bonds.
Acts 26:30 kai tauta eipontoj autou anesth o basileuj kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autoij Acts 26:30 And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:
26:31 kai anaxwrhsantej elaloun proj allhlouj legontej oti ouden qanatou acion h desmwn prassei o anqrwpoj outoj 26:31 And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bonds.
26:32 agrippaj de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpoj outoj ei mh epekeklhto kaisara 26:32 Then said Agrippa unto Festus, This man might have been set at liberty, if he had not appealed unto Caesar.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles