Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 5

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 5

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 5:1 anhr de tij ananiaj onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma Acts 5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,
5:2 kai enosfisato apo thj timhj suneiduiaj kai thj gunaikoj autou kai enegkaj meroj ti para touj podaj twn apostolwn eqhken 5:2 And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
5:3 eipen de petroj anania dia ti eplhrwsen o satanaj thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thj timhj tou xwriou 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?
5:4 ouxi menon soi emenen kai praqen en th sh ecousia uphrxen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoij alla tw qew 5:4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
5:5 akouwn de ananiaj touj logouj toutouj peswn eceyucen kai egeneto foboj megaj epi pantaj touj akouontaj tauta 5:5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.
5:6 anastantej de oi newteroi sunesteilan auton kai ecenegkantej eqayan 5:6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
5:7 egeneto de wj wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoj eishlqen 5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.
5:8 apekriqh de auth o petroj eipe moi ei tosoutou to xwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou 5:8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.
5:9 o de petroj eipen proj authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podej twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai ecoisousin se 5:9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.
Acts 5:10 epesen de paraxrhma para touj podaj autou kai eceyucen eiselqontej de oi neaniskoi euron authn nekran kai ecenegkantej eqayan proj ton andra authj Acts 5:10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.
5:11 kai egeneto foboj megaj ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaj touj akouontaj tauta 5:11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
5:12 dia de twn xeirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apantej en th stoa solomwntoj 5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.
5:13 twn de loipwn oudeij etolma kollasqai autoij all emegalunen autouj o laoj 5:13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.
5:14 mallon de prosetiqento pisteuontej tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn 5:14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)
5:15 wste kata taj plateiaj ekferein touj asqeneij kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina erxomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn 5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.
5:16 sunhrxeto de kai to plhqoj twn peric polewn eij ierousalhm ferontej asqeneij kai oxloumenouj upo pneumatwn akaqartwn oitinej eqerapeuonto apantej 5:16 There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.
5:17 anastaj de o arxiereuj kai pantej oi sun autw h ousa airesij twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou 5:17 Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,
5:18 kai epebalon taj xeiraj autwn epi touj apostolouj kai eqento autouj en thrhsei dhmosia 5:18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.
5:19 aggeloj de kuriou dia thj nuktoj hnoicen taj quraj thj fulakhj ecagagwn te autouj eipen 5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,
Acts 5:20 poreuesqe kai staqentej laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thj zwhj tauthj Acts 5:20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.
5:21 akousantej de eishlqon upo ton orqron eij to ieron kai edidaskon paragenomenoj de o arxiereuj kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eij to desmwthrion axqhnai autouj 5:21 And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.
5:22 oi de uphretai paragenomenoi oux euron autouj en th fulakh anastreyantej de aphggeilan 5:22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,
5:23 legontej oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touj fulakaj ecw estwtaj pro twn qurwn anoicantej de esw oudena euromen 5:23 Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.
5:24 wj de hkousan touj logouj toutouj o te iereuj kai o strathgoj tou ierou kai oi arxiereij dihporoun peri autwn ti an genoito touto 5:24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.
5:25 paragenomenoj de tij aphggeilen autoij legwn oti idou oi andrej ouj eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwtej kai didaskontej ton laon 5:25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.
5:26 tote apelqwn o strathgoj sun toij uphretaij hgagen autouj ou meta biaj efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin 5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.
5:27 agagontej de autouj esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouj o arxiereuj 5:27 And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,
5:28 legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thj didaxhj umwn kai boulesqe epagagein ef hmaj to aima tou anqrwpou toutou 5:28 Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.
5:29 apokriqeij de o petroj kai oi apostoloi eipon peiqarxein dei qew mallon h anqrwpoij 5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.
Acts 5:30 o qeoj twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeij diexeirisasqe kremasantej epi culou Acts 5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
5:31 touton o qeoj arxhgon kai swthra uywsen th decia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn 5:31 Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.
5:32 kai hmeij esmen autou marturej twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoj toij peiqarxousin autw 5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.
5:33 oi de akousantej dieprionto kai ebouleuonto anelein autouj 5:33 When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
5:34 anastaj de tij en tw sunedriw farisaioj onomati gamalihl nomodidaskaloj timioj panti tw law ekeleusen ecw braxu ti touj apostolouj poihsai 5:34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;
5:35 eipen te proj autouj andrej israhlitai prosexete eautoij epi toij anqrwpoij toutoij ti mellete prassein 5:35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
5:36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaj legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmoj andrwn wsei tetrakosiwn oj anhreqh kai pantej osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eij ouden 5:36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.
5:37 meta touton anesth ioudaj o galilaioj en taij hmeraij thj apografhj kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoj apwleto kai pantej osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan 5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.
5:38 kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouj oti ean h ec anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai 5:38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:
5:39 ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomaxoi eureqhte 5:39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.
Acts 5:40 epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touj apostolouj deirantej parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autouj Acts 5:40 And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.
5:41 oi men oun eporeuonto xairontej apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoj autou kathciwqhsan atimasqhnai 5:41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.
5:42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskontej kai euaggelizomenoi ihsoun ton xriston 5:42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles