Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 23

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 23

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 23:1 atenisaj de o pauloj tw sunedriw eipen andrej adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew axri tauthj thj hmeraj Acts 23:1 And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.
23:2 o de arxiereuj ananiaj epetacen toij parestwsin autw tuptein autou to stoma 23:2 And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth.
23:3 tote o pauloj proj auton eipen tuptein se mellei o qeoj toixe kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueij me tuptesqai 23:3 Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?
23:4 oi de parestwtej eipon ton arxierea tou qeou loidoreij 23:4 And they that stood by said, Revilest thou God's high priest?
23:5 efh te o pauloj ouk hdein adelfoi oti estin arxiereuj gegraptai gar arxonta tou laou sou ouk ereij kakwj 23:5 Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest: for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people.
23:6 gnouj de o pauloj oti to en meroj estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekracen en tw sunedriw andrej adelfoi egw farisaioj eimi uioj farisaiou peri elpidoj kai anastasewj nekrwn egw krinomai 23:6 But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.
23:7 touto de autou lalhsantoj egeneto stasij twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai esxisqh to plhqoj 23:7 And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees: and the multitude was divided.
23:8 saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera 23:8 For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.
23:9 egeneto de kraugh megalh kai anastantej oi grammateij tou merouj twn farisaiwn diemaxonto legontej ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloj mh qeomaxwmen 23:9 And there arose a great cry: and the scribes that were of the Pharisees' part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God.
Acts 23:10 pollhj de genomenhj stasewj eulabhqeij o xiliarxoj mh diaspasqh o pauloj up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein te eij thn parembolhn Acts 23:10 And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down, and to take him by force from among them, and to bring him into the castle.
23:11th de epioush nukti epistaj autw o kurioj eipen qarsei paule wj gar diemarturw ta peri emou eij ierousalhm outwj se dei kai eij rwmhn marturhsai 23:11 And the night following the Lord stood by him, and said, Be of good cheer, Paul: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome.
23:12 genomenhj de hmeraj poihsantej tinej twn ioudaiwn sustrofhn aneqematisan eautouj legontej mhte fagein mhte piein ewj ou apokteinwsin ton paulon 23:12 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.
23:13 hsan de pleiouj tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkotej 23:13 And they were more than forty which had made this conspiracy.
23:14 oitinej proselqontej toij arxiereusin kai toij presbuteroij eipon anaqemati aneqematisamen eautouj mhdenoj geusasqai ewj ou apokteinwmen ton paulon 23:14 And they came to the chief priests and elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.
23:15 nun oun umeij emfanisate tw xiliarxw sun tw sunedriw opwj aurion auton katagagh proj umaj wj mellontaj diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeij de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton 23:15 Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would enquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.
23:16 akousaj de o uioj thj adelfhj paulou thn enedran paragenomenoj kai eiselqwn eij thn parembolhn aphggeilen tw paulw 23:16 And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle, and told Paul.
23:17 proskalesamenoj de o pauloj ena twn ekatontarxwn efh ton neanian touton apagage proj ton xiliarxon exei gar ti apaggeilai autw 23:17 Then Paul called one of the centurions unto him, and said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him.
23:18 o men oun paralabwn auton hgagen proj ton xiliarxon kai fhsin o desmioj pauloj proskalesamenoj me hrwthsen touton ton neanian agagein proj se exonta ti lalhsai soi 23:18 So he took him, and brought him to the chief captain, and said, Paul the prisoner called me unto him, and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.
23:19 epilabomenoj de thj xeiroj autou o xiliarxoj kai anaxwrhsaj kat idian epunqaneto ti estin o exeij apaggeilai moi 23:19 Then the chief captain took him by the hand, and went with him aside privately, and asked him, What is that thou hast to tell me?
Acts 23:20 eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opwj aurion eij to sunedrion katagaghj ton paulon wj mellontej ti akribesteron punqanesqai peri autou Acts 23:20 And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul to morrow into the council, as though they would enquire somewhat of him more perfectly.
23:21 su oun mh peisqhj autoij enedreuousin gar auton ec autwn andrej pleiouj tessarakonta oitinej aneqematisan eautouj mhte fagein mhte piein ewj ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdexomenoi thn apo sou epaggelian 23:21 But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.
23:22 o men oun xiliarxoj apelusen ton neanian paraggeilaj mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisaj proj me 23:22 So the chief captain then let the young man depart, and charged him, See thou tell no man that thou hast shewed these things to me.
23:23 kai proskalesamenoj duo tinaj twn ekatontarxwn eipen etoimasate stratiwtaj diakosiouj opwj poreuqwsin ewj kaisareiaj kai ippeij ebdomhkonta kai deciolabouj diakosiouj apo trithj wraj thj nuktoj 23:23 And he called unto him two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;
23:24 kthnh te parasthsai ina epibibasantej ton paulon diaswswsin proj fhlika ton hgemona 23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe unto Felix the governor.
23:25 grayaj epistolhn periexousan ton tupon touton 23:25 And he wrote a letter after this manner:
23:26 klaudioj lusiaj tw kratistw hgemoni fhliki xairein 23:26 Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix sendeth greeting.
23:27 ton andra touton sullhfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistaj sun tw strateumati eceilomhn auton maqwn oti rwmaioj estin 23:27 This man was taken of the Jews, and should have been killed of them: then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman.
23:28 boulomenoj de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton eij to sunedrion autwn 23:28 And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council:
23:29 on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de acion qanatou h desmwn egklhma exonta 23:29 Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.
Acts 23:30 mhnuqeishj de moi epiboulhj eij ton andra mellein esesqai upo twn ioudaiwn ecauthj epemya proj se paraggeilaj kai toij kathgoroij legein ta proj auton epi sou errwso Acts 23:30 And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, i sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what they had against him. Farewell.
23:31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoij analabontej ton paulon hgagon dia thj nuktoj eij thn antipatrida 23:31 Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought him by night to Antipatris.
23:32 th de epaurion easantej touj ippeij poreuesqai sun autw upestreyan eij thn parembolhn 23:32 On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle:
23:33 oitinej eiselqontej eij thn kaisareian kai anadontej thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw 23:33 Who, when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him.
23:34 anagnouj de o hgemwn kai eperwthsaj ek poiaj eparxiaj estin kai puqomenoj oti apo kilikiaj 23:34 And when the governor had read the letter, he asked of what province he was. And when he understood that he was of Cilicia;
23:35 diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai 23:35 I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles