Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 10

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 10

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 10:1 anhr de tij hn en kaisareia onomati kornhlioj ekatontarxhj ek speirhj thj kaloumenhj italikhj Acts 10:1 There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
10:2 eusebhj kai foboumenoj ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn te elehmosunaj pollaj tw law kai deomenoj tou qeou diapantoj 10:2 A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.
10:3 eiden en oramati fanerwj wsei wran ennathn thj hmeraj aggelon tou qeou eiselqonta proj auton kai eiponta autw kornhlie 10:3 He saw in a vision evidently about the ninth hour of the day an angel of God coming in to him, and saying unto him, Cornelius.
10:4 o de atenisaj autw kai emfoboj genomenoj eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseuxai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eij mnhmosunon enwpion tou qeou 10:4 And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.
10:5 kai nun pemyon eij iopphn andraj kai metapemyai simwna oj epikaleitai petroj 10:5 And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter:
10:6 outoj cenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan outoj lalhsei soi ti se dei poiein 10:6 He lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side: he shall tell thee what thou oughtest to do.
10:7 wj de aphlqen o aggeloj o lalwn tw kornhliw fwnhsaj duo twn oiketwn autou kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw 10:7 And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually;
10:8 kai echghsamenoj autoij apanta apesteilen autouj eij thn iopphn 10:8 And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa.
10:9 th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petroj epi to dwma proseucasqai peri wran ekthn 10:9 On the morrow, as they went on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour:
Acts 10:10 egeneto de prospeinoj kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de ekeinwn epepesen ep auton ekstasij Acts 10:10 And he became very hungry, and would have eaten: but while they made ready, he fell into a trance,
10:11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon ep auton skeuoj ti wj oqonhn megalhn tessarsin arxaij dedemenon kai kaqiemenon epi thj ghj 10:11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth:
10:12 en w uphrxen panta ta tetrapoda thj ghj kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou 10:12 Wherein were all manner of fourfooted beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air.
10:13 kai egeneto fwnh proj auton anastaj petre quson kai fage 10:13 And there came a voice to him, Rise, Peter; kill, and eat.
10:14 o de petroj eipen mhdamwj kurie oti oudepote efagon pan koinon h akaqarton 10:14 But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean.
10:15 kai fwnh palin ek deuterou proj auton a o qeoj ekaqarisen su mh koinou 10:15 And the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common.
10:16 touto de egeneto epi trij kai palin anelhfqh to skeuoj eij ton ouranon 10:16 This was done thrice: and the vessel was received up again into heaven.
10:17 wj de en eautw dihporei o petroj ti an eih to orama o eiden kai idou oi andrej oi apestalmenoi apo tou kornhliou dierwthsantej thn oikian simwnoj epesthsan epi ton pulwna 10:17 Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon's house, and stood before the gate,
10:18 kai fwnhsantej epunqanonto ei simwn o epikaloumenoj petroj enqade cenizetai 10:18 And called, and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.
10:19 tou de petrou enqumoumenou peri tou oramatoj eipen autw to pneuma idou andrej treij zhtousin se 10:19 While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.
Acts 10:20 alla anastaj katabhqi kai poreuou sun autoij mhden diakrinomenoj dioti egw apestalka autouj Acts 10:20 Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing: for I have sent them.
10:21 katabaj de petroj proj touj andraj touj apestalmenouj apo tou kornhliou proj auton eipen idou egw eimi on zhteite tij h aitia di hn pareste 10:21 Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius; and said, Behold, I am he whom ye seek: what is the cause wherefore ye are come?
10:22 oi de eipon kornhlioj ekatontarxhj anhr dikaioj kai foboumenoj ton qeon marturoumenoj te upo olou tou eqnouj twn ioudaiwn exrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eij ton oikon autou kai akousai rhmata para sou 10:22 And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear words of thee.
10:23 eiskalesamenoj oun autouj ecenisen th de epaurion o petroj echlqen sun autoij kai tinej twn adelfwn twn apo thj iopphj sunhlqon autw 10:23 Then called he them in, and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.
10:24 kai th epaurion eishlqon eij thn kaisareian o de kornhlioj hn prosdokwn autouj sugkalesamenoj touj suggeneij autou kai touj anagkaiouj filouj 10:24 And the morrow after they entered into Caesarea. And Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends.
10:25 wj de egeneto eiselqein ton petron sunanthsaj autw o kornhlioj peswn epi touj podaj prosekunhsen 10:25 And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.
10:26 o de petroj auton hgeiren legwn anasthqi kagw autoj anqrwpoj eimi 10:26 But Peter took him up, saying, Stand up; I myself also am a man.
10:27 kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotaj pollouj 10:27 And as he talked with him, he went in, and found many that were come together.
10:28 efh te proj autouj umeij epistasqe wj aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h proserxesqai allofulw kai emoi o qeoj edeicen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon 10:28 And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or unclean.
10:29 dio kai anantirrhtwj hlqon metapemfqeij punqanomai oun tini logw metepemyasqe me 10:29 Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for: I ask therefore for what intent ye have sent for me?
Acts 10:30 kai o kornhlioj efh apo tetarthj hmeraj mexri tauthj thj wraj hmhn nhsteuwn kai thn ennathn wran proseuxomenoj en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra Acts 10:30 And Cornelius said, Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed in my house, and, behold, a man stood before me in bright clothing,
10:31 kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuxh kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou 10:31 And said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God.
10:32 pemyon oun eij iopphn kai metakalesai simwna oj epikaleitai petroj outoj cenizetai en oikia simwnoj bursewj para qalassan oj paragenomenoj lalhsei soi 10:32 Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter; he is lodged in the house of one Simon a tanner by the sea side: who, when he cometh, shall speak unto thee.
10:33 ecauthj oun epemya proj se su te kalwj epoihsaj paragenomenoj nun oun pantej hmeij enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou qeou 10:33 Immediately therefore I sent to thee; and thou hast well done that thou art come. Now therefore are we all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God.
10:34 anoicaj de petroj to stoma eipen ep alhqeiaj katalambanomai oti ouk estin proswpolhpthj o qeoj 10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
10:35 all en panti eqnei o foboumenoj auton kai ergazomenoj dikaiosunhn dektoj autw estin 10:35 But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.
10:36 ton logon on apesteilen toij uioij israhl euaggelizomenoj eirhnhn dia ihsou xristou outoj estin pantwn kurioj 10:36 The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all:)
10:37 umeij oidate to genomenon rhma kaq olhj thj ioudaiaj arcamenon apo thj galilaiaj meta to baptisma o ekhrucen iwannhj 10:37 That word, I say, ye know, which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached;
10:38 ihsoun ton apo nazareq wj exrisen auton o qeoj pneumati agiw kai dunamei oj dihlqen euergetwn kai iwmenoj pantaj touj katadunasteuomenouj upo tou diabolou oti o qeoj hn met autou 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with him.
10:39 kai hmeij esmen marturej pantwn wn epoihsen en te th xwra twn ioudaiwn kai en ierousalhm on aneilon kremasantej epi culou 10:39 And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:
Acts 10:40 touton o qeoj hgeiren th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai Acts 10:40 Him God raised up the third day, and shewed him openly;
10:41 ou panti tw law alla martusin toij prokexeirotonhmenoij upo tou qeou hmin oitinej sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn 10:41 Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead.
10:42 kai parhggeilen hmin khrucai tw law kai diamarturasqai oti autoj estin o wrismenoj upo tou qeou krithj zwntwn kai nekrwn 10:42 And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.
10:43 toutw pantej oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatoj autou panta ton pisteuonta eij auton 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
10:44 eti lalountoj tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantaj touj akouontaj ton logon 10:44 While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word.
10:45 kai ecesthsan oi ek peritomhj pistoi osoi sunhlqon tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou agiou pneumatoj ekkexutai 10:45 And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.
10:46 hkouon gar autwn lalountwn glwssaij kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh o petroj 10:46 For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,
10:47 mhti to udwr kwlusai dunatai tij tou mh baptisqhnai toutouj oitinej to pneuma to agion elabon kaqwj kai hmeij 10:47 Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
10:48 prosetacen te autouj baptisqhnai en tw onomati tou kuriou tote hrwthsan auton epimeinai hmeraj tinaj 10:48 And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles