Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Acts 28

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

ACTS CHAPTER 28

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Acts 28:1 kai diaswqentej tote epegnwsan oti melith h nhsoj kaleitai Acts 28:1 And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.
28:2 oi de barbaroi pareixon ou thn tuxousan filanqrwpian hmin anayantej gar puran proselabonto pantaj hmaj dia ton ueton ton efestwta kai dia to yuxoj 28:2 And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.
28:3 sustreyantoj de tou paulou fruganwn plhqoj kai epiqentoj epi thn puran exidna ek thj qermhj ecelqousa kaqhyen thj xeiroj autou 28:3 And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
28:4 wj de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek thj xeiroj autou elegon proj allhlouj pantwj foneuj estin o anqrwpoj outoj on diaswqenta ek thj qalasshj h dikh zhn ouk eiasen 28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.
28:5 o men oun apotinacaj to qhrion eij to pur epaqen ouden kakon 28:5 And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.
28:6 oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon eij auton ginomenon metaballomenoi elegon qeon auton einai 28:6 Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.
28:7 en de toij peri ton topon ekeinon uphrxen xwria tw prwtw thj nhsou onomati popliw oj anadecamenoj hmaj treij hmeraj filofronwj ecenisen 28:7 In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.
28:8 egeneto de ton patera tou popliou puretoij kai dusenteria sunexomenon katakeisqai proj on o pauloj eiselqwn kai proseucamenoj epiqeij taj xeiraj autw iasato auton 28:8 And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.
28:9 toutou oun genomenou kai oi loipoi oi exontej asqeneiaj en th nhsw proshrxonto kai eqerapeuonto 28:9 So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:
Acts 28:10 oi kai pollaij timaij etimhsan hmaj kai anagomenoij epeqento ta proj thn xreian Acts 28:10 Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded us with such things as were necessary.
28:11 meta de treij mhnaj anhxqhmen en ploiw parakexeimakoti en th nhsw alecandrinw parashmw dioskouroij 28:11 And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.
28:12 kai kataxqentej eij surakousaj epemeinamen hmeraj treij 28:12 And landing at Syracuse, we tarried there three days.
28:13 oqen perielqontej kathnthsamen eij rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen eij potiolouj 28:13 And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:
28:14 ou eurontej adelfouj pareklhqhmen ep autoij epimeinai hmeraj epta kai outwj eij thn rwmhn hlqomen 28:14 Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.
28:15 kakeiqen oi adelfoi akousantej ta peri hmwn echlqon eij apanthsin hmin axrij appiou forou kai triwn tabernwn ouj idwn o pauloj euxaristhsaj tw qew elaben qarsoj 28:15 And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.
28:16 ote de hlqomen eij rwmhn o ekatontarxoj paredwken touj desmiouj tw stratopedarxh tw de paulw epetraph menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth 28:16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.
28:17 egeneto de meta hmeraj treij sugkalesasqai ton paulon touj ontaj twn ioudaiwn prwtouj sunelqontwn de autwn elegen proj autouj andrej adelfoi egw ouden enantion poihsaj tw law h toij eqesin toij patrwoij desmioj ec ierosolumwn paredoqhn eij taj xeiraj twn rwmaiwn 28:17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.
28:18 oitinej anakrinantej me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparxein en emoi 28:18 Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me.
28:19 antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara oux wj tou eqnouj mou exwn ti kathgorhsai 28:19 But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.
Acts 28:20 dia tauthn oun thn aitian parekalesa umaj idein kai proslalhsai eneken gar thj elpidoj tou israhl thn alusin tauthn perikeimai Acts 28:20 For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.
28:21 oi de proj auton eipon hmeij oute grammata peri sou edecameqa apo thj ioudaiaj oute paragenomenoj tij twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron 28:21 And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.
28:22 acioumen de para sou akousai a froneij peri men gar thj airesewj tauthj gnwston estin hmin oti pantaxou antilegetai 28:22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.
28:23 tacamenoi de autw hmeran hkon proj auton eij thn cenian pleionej oij ecetiqeto diamarturomenoj thn basileian tou qeou peiqwn te autouj ta peri tou ihsou apo te tou nomou mwsewj kai twn profhtwn apo prwi ewj esperaj 28:23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening.
28:24 kai oi men epeiqonto toij legomenoij oi de hpistoun 28:24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.
28:25 asumfwnoi de ontej proj allhlouj apeluonto eipontoj tou paulou rhma en oti kalwj to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou proj touj pateraj hmwn 28:25 And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,
28:26 legon poreuqhti proj ton laon touton kai eipe akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontej bleyete kai ou mh idhte 28:26 Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:
28:27 epaxunqh gar h kardia tou laou toutou kai toij wsin barewj hkousan kai touj ofqalmouj autwn ekammusan mhpote idwsin toij ofqalmoij kai toij wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouj 28:27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
28:28 gnwston oun estw umin oti toij eqnesin apestalh to swthrion tou qeou autoi kai akousontai 28:28 Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it.
28:29 kai tauta autou eipontoj aphlqon oi ioudaioi pollhn exontej en eautoij suzhthsin 28:29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.
Acts 28:30 emeinen de o pauloj dietian olhn en idiw misqwmati kai apedexeto pantaj touj eisporeuomenouj proj auton Acts 28:30 And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,
28:31 khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou xristou meta pashj parrhsiaj akwlutwj 28:31 Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles