Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Revelation 20

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION CHAPTER 20

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Revelation 20:1 Et vidi angelum descendentem de cælo, habentem clavem abyssi, et catenam magnam in manu sua. Revelation 20:1 kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou exonta thn kleida thj abussou kai alusin megalhn epi thn xeira autou Revelation 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
20:2 Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus, et Satanas, et ligavit eum per annos mille: 20:2 kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arxaion oj estin diaboloj kai satanaj kai edhsen auton xilia eth 20:2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,
20:3 et misit eum in abyssum, et clausit, et signavit super illum ut non seducat amplius gentes, donec consummentur mille anni: et post hæc oportet illum solvi modico tempore. 20:3 kai ebalen auton eij thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti axri telesqh ta xilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron xronon 20:3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.
20:4 Et vidi sedes, et sederunt super eas, et judicium datum est illis: et animas decollatorum propter testimonium Jesu, et propter verbum Dei, et qui non adoraverunt bestiam, neque imaginem ejus, nec acceperunt caracterem ejus in frontibus, aut in manibus suis, et vixerunt, et regnaverunt cum Christo mille annis. 20:4 kai eidon qronouj kai ekaqisan ep autouj kai krima edoqh autoij kai taj yuxaj twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitinej ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to xaragma epi to metwpon autwn kai epi thn xeira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta xristou xilia eth 20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.
20:5 Ceteri mortuorum non vixerunt, donec consummentur mille anni. Hæc est resurrectio prima. 20:5 oi de loipoi twn nekrwn ouk anezhsan ewj telesqh ta xilia eth auth h anastasij h prwth 20:5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.
20:6 Beatus, et sanctus, qui habet partem in resurrectione prima: in his secunda mors non habet potestatem: sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnabunt cum illo mille annis. 20:6 makarioj kai agioj o exwn meroj en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoj o deuteroj ouk exei ecousian all esontai iereij tou qeou kai tou xristou kai basileusousin met autou xilia eth 20:6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.
20:7 Et cum consummati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo, 20:7 kai otan telesqh ta xilia eth luqhsetai o satanaj ek thj fulakhj autou 20:7 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison,
20:8 et exibit, et seducet gentes, quæ sunt super quatuor angulos terræ, Gog, et Magog, et congregabit eos in prælium, quorum numerus est sicut arena maris. 20:8 kai eceleusetai planhsai ta eqnh ta en taij tessarsin gwniaij thj ghj ton gwg kai ton magwg sunagagein autouj eij polemon wn o ariqmoj wj h ammoj thj qalasshj 20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.
20:9 Et ascenderunt super latitudinem terræ, et circuierunt castra sanctorum, et civitatem dilectam. Et descendit ignis a Deo de cælo, et devoravit eos: 20:9 kai anebhsan epi to platoj thj ghj kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouj 20:9 And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.
Revelation 20:10 et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis, et sulphuris, ubi et bestia et pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte in sæcula sæculorum. Revelation 20:10 kai o diaboloj o planwn autouj eblhqh eij thn limnhn tou puroj kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhthj kai basanisqhsontai hmeraj kai nuktoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn Revelation 20:10 And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever.
20:11 Et vidi thronum magnum candidum, et sedentem super eum, a cujus conspectu fugit terra, et cælum, et locus non est inventus eis. 20:11 kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ouranoj kai topoj oux eureqh autoij 20:11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.
20:12 Et vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes in conspectu throni, et libri aperti sunt: et alius liber apertus est, qui est vitæ: et judicati sunt mortui ex his, quæ scripta erant in libris, secundum opera ipsorum: 20:12 kai eidon touj nekrouj mikrouj kai megalouj estwtaj enwpion tou qeou kai biblia hnewxqhsan kai biblion allo hnewxqh o estin thj zwhj kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toij biblioij kata ta erga autwn 20:12 And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.
20:13 et dedit mare mortuos, qui in eo erant: et mors et infernus dederunt mortuos suos, qui in ipsis erant: et judicatum est de singulis secundum opera ipsorum. 20:13 kai edwken h qalassa touj en auth nekrouj kai o qanatoj kai o adhj edwkan touj en autoij nekrouj kai ekriqhsan ekastoj kata ta erga autwn 20:13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works.
20:14 Et infernus et mors missi sunt in stagnum ignis. Hæc est mors secunda. 20:14 kai o qanatoj kai o adhj eblhqhsan eij thn limnhn tou puroj outoj estin o deuteroj qanatoj 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
20:15 Et qui non inventus est in libro vitæ scriptus, missus est in stagnum ignis. 20:15 kai ei tij oux eureqh en th biblw thj zwhj gegrammenoj eblhqh eij thn limnhn tou puroj 20:15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles