Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 1

John 1:1 en arxh hn o logoj kai o logoj hn proj ton qeon kai qeoj hn o logoj
1:2 outoj hn en arxh proj ton qeon
1:3 panta di autou egeneto kai xwrij autou egeneto oude en o gegonen
1:4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fwj twn anqrwpwn
1:5 kai to fwj en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben
1:6 egeneto anqrwpoj apestalmenoj para qeou onoma autw iwannhj
1:7 outoj hlqen eij marturian ina marturhsh peri tou fwtoj ina pantej pisteuswsin di autou
1:8 ouk hn ekeinoj to fwj all ina marturhsh peri tou fwtoj
1:9 hn to fwj to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon erxomenon eij ton kosmon
John 1:10 en tw kosmw hn kai o kosmoj di autou egeneto kai o kosmoj auton ouk egnw
1:11 eij ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon
1:12 osoi de elabon auton edwken autoij ecousian tekna qeou genesqai toij pisteuousin eij to onoma autou
1:13 oi ouk ec aimatwn oude ek qelhmatoj sarkoj oude ek qelhmatoj androj all ek qeou egennhqhsan
1:14 kai o logoj sarc egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn docan autou docan wj monogenouj para patroj plhrhj xaritoj kai alhqeiaj
1:15 iwannhj marturei peri autou kai kekragen legwn outoj hn on eipon o opisw mou erxomenoj emprosqen mou gegonen oti prwtoj mou hn
1:16 kai ek tou plhrwmatoj autou hmeij pantej elabomen kai xarin anti xaritoj
1:17 oti o nomoj dia mwsewj edoqh h xarij kai h alhqeia dia ihsou xristou egeneto
1:18 qeon oudeij ewraken pwpote o monogenhj uioj o wn eij ton kolpon tou patroj ekeinoj echghsato
1:19 kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan oi ioudaioi ec ierosolumwn iereij kai leuitaj ina erwthswsin auton su tij ei
John 1:20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti ouk eimi egw o xristoj
1:21 kai hrwthsan auton ti oun hliaj ei su kai legei ouk eimi o profhthj ei su kai apekriqh ou
1:22 eipon oun autw tij ei ina apokrisin dwmen toij pemyasin hmaj ti legeij peri seautou
1:23 efh egw fwnh bowntoj en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqwj eipen hsaiaj o profhthj
1:24 kai oi apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn
1:25 kai hrwthsan auton kai eipon autw ti oun baptizeij ei su ouk ei o xristoj oute hliaj oute o profhthj
1:26 apekriqh autoij o iwannhj legwn egw baptizw en udati mesoj de umwn esthken on umeij ouk oidate
1:27 autoj estin o opisw mou erxomenoj oj emprosqen mou gegonen ou egw ouk eimi acioj ina lusw autou ton imanta tou upodhmatoj
1:28 tauta en bhqabara egeneto peran tou iordanou opou hn iwannhj baptizwn
1:29 th epaurion blepei o iwannhj ton ihsoun erxomenon proj auton kai legei ide o amnoj tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou
John 1:30 outoj estin peri ou egw eipon opisw mou erxetai anhr oj emprosqen mou gegonen oti prwtoj mou hn
1:31 kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en tw udati baptizwn
1:32 kai emarturhsen iwannhj legwn oti teqeamai to pneuma katabainon wsei peristeran ec ouranou kai emeinen ep auton
1:33 kagw ouk hdein auton all o pemyaj me baptizein en udati ekeinoj moi eipen ef on an idhj to pneuma katabainon kai menon ep auton outoj estin o baptizwn en pneumati agiw
1:34 kagw ewraka kai memarturhka oti outoj estin o uioj tou qeou
1:35 th epaurion palin eisthkei o iwannhj kai ek twn maqhtwn autou duo
1:36 kai embleyaj tw ihsou peripatounti legei ide o amnoj tou qeou
1:37 kai hkousan autou oi duo maqhtai lalountoj kai hkolouqhsan tw ihsou
1:38 strafeij de o ihsouj kai qeasamenoj autouj akolouqountaj legei autoij ti zhteite oi de eipon autw rabbi o legetai ermhneuomenon didaskale pou meneij
1:39 legei autoij erxesqe kai idete hlqon kai eidon pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra de hn wj dekath
John 1:40 hn andreaj o adelfoj simwnoj petrou eij ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw
1:41 euriskei outoj prwtoj ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meqermhneuomenon o xristoj
1:42 kai hgagen auton proj ton ihsoun embleyaj de autw o ihsouj eipen su ei simwn o uioj iwna su klhqhsh khfaj o ermhneuetai petroj
1:43 th epaurion hqelhsen o ihsouj ecelqein eij thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw akolouqei moi
1:44 hn de o filippoj apo bhqsaida ek thj polewj andreou kai petrou
1:45 euriskei filippoj ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwshj en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun ton uion tou iwshf ton apo nazareq
1:46 kai eipen autw naqanahl ek nazareq dunatai ti agaqon einai legei autw filippoj erxou kai ide
1:47 eiden o ihsouj ton naqanahl erxomenon proj auton kai legei peri autou ide alhqwj israhlithj en w doloj ouk estin
1:48 legei autw naqanahl poqen me ginwskeij apekriqh o ihsouj kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se
1:49 apekriqh naqanahl kai legei autw rabbi su ei o uioj tou qeou su ei o basileuj tou israhl
John 1:50 apekriqh ihsouj kai eipen autw oti eipon soi eidon se upokatw thj sukhj pisteueij meizw toutwn oyei
1:51 kai legei autw amhn amhn legw umin ap arti oyesqe ton ouranon anewgota kai touj aggelouj tou qeou anabainontaj kai katabainontaj epi ton uion tou anqrwpou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index