Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 2

John 2:1 kai th hmera th trith gamoj egeneto en kana thj galilaiaj kai hn h mhthr tou ihsou ekei
2:2 eklhqh de kai o ihsouj kai oi maqhtai autou eij ton gamon
2:3 kai usterhsantoj oinou legei h mhthr tou ihsou proj auton oinon ouk exousin
2:4 legei auth o ihsouj ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou
2:5 legei h mhthr autou toij diakonoij o ti an legh umin poihsate
2:6 hsan de ekei udriai liqinai ec keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn xwrousai ana metrhtaj duo h treij
2:7 legei autoij o ihsouj gemisate taj udriaj udatoj kai egemisan autaj ewj anw
2:8 kai legei autoij antlhsate nun kai ferete tw arxitriklinw kai hnegkan
2:9 wj de egeusato o arxitriklinoj to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotej to udwr fwnei ton numfion o arxitriklinoj
John 2:10 kai legei autw paj anqrwpoj prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin tote ton elassw su tethrhkaj ton kalon oinon ewj arti
2:11 tauthn epoihsen thn arxhn twn shmeiwn o ihsouj en kana thj galilaiaj kai efanerwsen thn docan autou kai episteusan eij auton oi maqhtai autou
2:12 meta touto katebh eij kapernaoum autoj kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollaj hmeraj
2:13 kai egguj hn to pasxa twn ioudaiwn kai anebh eij ierosoluma o ihsouj
2:14 kai euren en tw ierw touj pwlountaj boaj kai probata kai peristeraj kai touj kermatistaj kaqhmenouj
2:15 kai poihsaj fragellion ek sxoiniwn pantaj ecebalen ek tou ierou ta te probata kai touj boaj kai twn kollubistwn ecexeen to kerma kai taj trapezaj anestreyen
2:16 kai toij taj peristeraj pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patroj mou oikon emporiou
2:17 emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhloj tou oikou sou katefagen me
2:18 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueij hmin oti tauta poieij
2:19 apekriqh o ihsouj kai eipen autoij lusate ton naon touton kai en trisin hmeraij egerw auton
John 2:20 eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ec etesin wkodomhqh o naoj outoj kai su en trisin hmeraij egereij auton
2:21 ekeinoj de elegen peri tou naou tou swmatoj autou
2:22 ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen autoij kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o ihsouj
2:23 wj de hn en ierosolumoij en tw pasxa en th eorth polloi episteusan eij to onoma autou qewrountej autou ta shmeia a epoiei
2:24 autoj de o ihsouj ouk episteuen eauton autoij dia to auton ginwskein pantaj
2:25 kai oti ou xreian eixen ina tij marturhsh peri tou anqrwpou autoj gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index