Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 11

John 11:1 hn de tij asqenwn lazaroj apo bhqaniaj ek thj kwmhj mariaj kai marqaj thj adelfhj authj
11:2 hn de maria h aleiyasa ton kurion murw kai ekmacasa touj podaj autou taij qricin authj hj o adelfoj lazaroj hsqenei
11:3 apesteilan oun ai adelfai proj auton legousai kurie ide on fileij asqenei
11:4 akousaj de o ihsouj eipen auth h asqeneia ouk estin proj qanaton all uper thj dochj tou qeou ina docasqh o uioj tou qeou di authj
11:5 hgapa de o ihsouj thn marqan kai thn adelfhn authj kai ton lazaron
11:6 wj oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraj
11:7 epeita meta touto legei toij maqhtaij agwmen eij thn ioudaian palin
11:8 legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageij ekei
11:9 apekriqh o ihsouj ouxi dwdeka eisin wrai thj hmeraj ean tij peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwj tou kosmou toutou blepei
John 11:10 ean de tij peripath en th nukti proskoptei oti to fwj ouk estin en autw
11:11 tauta eipen kai meta touto legei autoij lazaroj o filoj hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina ecupnisw auton
11:12 eipon oun oi maqhtai autou kurie ei kekoimhtai swqhsetai
11:13 eirhkei de o ihsouj peri tou qanatou autou ekeinoi de edocan oti peri thj koimhsewj tou upnou legei
11:14 tote oun eipen autoij o ihsouj parrhsia lazaroj apeqanen
11:15 kai xairw di umaj ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen proj auton
11:16 eipen oun qwmaj o legomenoj didumoj toij summaqhtaij agwmen kai hmeij ina apoqanwmen met autou
11:17 elqwn oun o ihsouj euren auton tessaraj hmeraj hdh exonta en tw mnhmeiw
11:18 hn de h bhqania egguj twn ierosolumwn wj apo stadiwn dekapente
11:19 kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan proj taj peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autaj peri tou adelfou autwn
John 11:20 h oun marqa wj hkousen oti o ihsouj erxetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto
11:21 eipen oun h marqa proj ton ihsoun kurie ei hj wde o adelfoj mou ouk an eteqnhkei
11:22 alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeoj
11:23 legei auth o ihsouj anasthsetai o adelfoj sou
11:24 legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th esxath hmera
11:25 eipen auth o ihsouj egw eimi h anastasij kai h zwh o pisteuwn eij eme kan apoqanh zhsetai
11:26 kai paj o zwn kai pisteuwn eij eme ou mh apoqanh eij ton aiwna pisteueij touto
11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o xristoj o uioj tou qeou o eij ton kosmon erxomenoj
11:28 kai tauta eipousa aphlqen kai efwnhsen marian thn adelfhn authj laqra eipousa o didaskaloj parestin kai fwnei se
11:29 ekeinh wj hkousen egeiretai taxu kai erxetai proj auton
John 11:30 oupw de elhluqei o ihsouj eij thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa
11:31 oi oun ioudaioi oi ontej met authj en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontej thn marian oti taxewj anesth kai echlqen hkolouqhsan auth legontej oti upagei eij to mnhmeion ina klaush ekei
11:32 h oun maria wj hlqen opou hn o ihsouj idousa auton epesen eij touj podaj autou legousa autw kurie ei hj wde ouk an apeqanen mou o adelfoj
11:33 ihsouj oun wj eiden authn klaiousan kai touj sunelqontaj auth ioudaiouj klaiontaj enebrimhsato tw pneumati kai etaracen eauton
11:34 kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie erxou kai ide
11:35 edakrusen o ihsouj
11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pwj efilei auton
11:37 tinej de ec autwn eipon ouk hdunato outoj o anoicaj touj ofqalmouj tou tuflou poihsai ina kai outoj mh apoqanh
11:38 ihsouj oun palin embrimwmenoj en eautw erxetai eij to mnhmeion hn de sphlaion kai liqoj epekeito ep autw
11:39 legei o ihsouj arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotoj marqa kurie hdh ozei tetartaioj gar estin
John 11:40 legei auth o ihsouj ouk eipon soi oti ean pisteushj oyei thn docan tou qeou
11:41 hran oun ton liqon ou hn o teqnhkwj keimenoj o de ihsouj hren touj ofqalmouj anw kai eipen pater euxaristw soi oti hkousaj mou
11:42 egw de hdein oti pantote mou akoueij alla dia ton oxlon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilaj
11:43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro ecw
11:44 kai echlqen o teqnhkwj dedemenoj touj podaj kai taj xeiraj keiriaij kai h oyij autou soudariw periededeto legei autoij o ihsouj lusate auton kai afete upagein
11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontej proj thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o ihsouj episteusan eij auton
11:46 tinej de ec autwn aphlqon proj touj farisaiouj kai eipon autoij a epoihsen o ihsouj
11:47 sunhgagon oun oi arxiereij kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outoj o anqrwpoj polla shmeia poiei
11:48 ean afwmen auton outwj pantej pisteusousin eij auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnoj
11:49 eij de tij ec autwn kaiafaj arxiereuj wn tou eniautou ekeinou eipen autoij umeij ouk oidate ouden
John 11:50 oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eij anqrwpoj apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoj apolhtai
11:51 touto de af eautou ouk eipen alla arxiereuj wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o ihsouj apoqnhskein uper tou eqnouj
11:52 kai oux uper tou eqnouj monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eij en
11:53 ap ekeinhj oun thj hmeraj sunebouleusanto ina apokteinwsin auton
11:54 ihsouj oun ouk eti parrhsia periepatei en toij ioudaioij alla aphlqen ekeiqen eij thn xwran egguj thj erhmou eij efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn maqhtwn autou
11:55 hn de egguj to pasxa twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eij ierosoluma ek thj xwraj pro tou pasxa ina agniswsin eautouj
11:56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotej ti dokei umin oti ou mh elqh eij thn eorthn
11:57 dedwkeisan de kai oi arxiereij kai oi farisaioi entolhn ina ean tij gnw pou estin mhnush opwj piaswsin auton

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index