Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 4

John 4:1 wj oun egnw o kurioj oti hkousan oi farisaioi oti ihsouj pleionaj maqhtaj poiei kai baptizei h iwannhj
4:2 kaitoige ihsouj autoj ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
4:3 afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eij thn galilaian
4:4 edei de auton dierxesqai dia thj samareiaj
4:5 erxetai oun eij polin thj samareiaj legomenhn suxar plhsion tou xwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou
4:6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouj kekopiakwj ek thj odoiporiaj ekaqezeto outwj epi th phgh wra hn wsei ekth
4:7 erxetai gunh ek thj samareiaj antlhsai udwr legei auth o ihsouj doj moi piein
4:8 oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eij thn polin ina trofaj agoraswsin
4:9 legei oun autw h gunh h samareitij pwj su ioudaioj wn par emou piein aiteij oushj gunaikoj samareitidoj ou gar sugxrwntai ioudaioi samareitaij
John 4:10 apekriqh ihsouj kai eipen auth ei hdeij thn dwrean tou qeou kai tij estin o legwn soi doj moi piein su an hthsaj auton kai edwken an soi udwr zwn
4:11 legei autw h gunh kurie oute antlhma exeij kai to frear estin baqu poqen oun exeij to udwr to zwn
4:12 mh su meizwn ei tou patroj hmwn iakwb oj edwken hmin to frear kai autoj ec autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
4:13 apekriqh o ihsouj kai eipen auth paj o pinwn ek tou udatoj toutou diyhsei palin
4:14 oj d an pih ek tou udatoj ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eij ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoj allomenou eij zwhn aiwnion
4:15 legei proj auton h gunh kurie doj moi touto to udwr ina mh diyw mhde erxwmai enqade antlein
4:16 legei auth o ihsouj upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
4:17 apekriqh h gunh kai eipen ouk exw andra legei auth o ihsouj kalwj eipaj oti andra ouk exw
4:18 pente gar andraj esxej kai nun on exeij ouk estin sou anhr touto alhqej eirhkaj
4:19 legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthj ei su
John 4:20 oi paterej hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeij legete oti en ierosolumoij estin o topoj opou dei proskunein
4:21 legei auth o ihsouj gunai pisteuson moi oti erxetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoij proskunhsete tw patri
4:22 umeij proskuneite o ouk oidate hmeij proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin
4:23 all erxetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouj zhtei touj proskunountaj auton
4:24 pneuma o qeoj kai touj proskunountaj auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein
4:25 legei autw h gunh oida oti messiaj erxetai o legomenoj xristoj otan elqh ekeinoj anaggelei hmin panta
4:26 legei auth o ihsouj egw eimi o lalwn soi
4:27 kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikoj elalei oudeij mentoi eipen ti zhteij h ti laleij met authj
4:28 afhken oun thn udrian authj h gunh kai aphlqen eij thn polin kai legei toij anqrwpoij
4:29 deute idete anqrwpon oj eipen moi panta osa epoihsa mhti outoj estin o xristoj
John 4:30 echlqon oun ek thj polewj kai hrxonto proj auton
4:31 en de tw metacu hrwtwn auton oi maqhtai legontej rabbi fage
4:32 o de eipen autoij egw brwsin exw fagein hn umeij ouk oidate
4:33 elegon oun oi maqhtai proj allhlouj mh tij hnegken autw fagein
4:34 legei autoij o ihsouj emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantoj me kai teleiwsw autou to ergon
4:35 oux umeij legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoj erxetai idou legw umin eparate touj ofqalmouj umwn kai qeasasqe taj xwraj oti leukai eisin proj qerismon hdh
4:36 kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eij zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou xairh kai o qerizwn
4:37 en gar toutw o logoj estin alhqinoj oti alloj estin o speirwn kai alloj o qerizwn
4:38 egw apesteila umaj qerizein o oux umeij kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeij eij ton kopon autwn eiselhluqate
4:39 ek de thj polewj ekeinhj polloi episteusan eij auton twn samareitwn dia ton logon thj gunaikoj marturoushj oti eipen moi panta osa epoihsa
John 4:40 wj oun hlqon proj auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoij kai emeinen ekei duo hmeraj
4:41 kai pollw pleiouj episteusan dia ton logon autou
4:42 th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoj estin alhqwj o swthr tou kosmou o xristoj
4:43 meta de taj duo hmeraj echlqen ekeiqen kai aphlqen eij thn galilaian
4:44 autoj gar o ihsouj emarturhsen oti profhthj en th idia patridi timhn ouk exei
4:45 ote oun hlqen eij thn galilaian edecanto auton oi galilaioi panta ewrakotej a epoihsen en ierosolumoij en th eorth kai autoi gar hlqon eij thn eorthn
4:46 hlqen oun o ihsouj palin eij thn kana thj galilaiaj opou epoihsen to udwr oinon kai hn tij basilikoj ou o uioj hsqenei en kapernaoum
4:47 outoj akousaj oti ihsouj hkei ek thj ioudaiaj eij thn galilaian aphlqen proj auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein
4:48 eipen oun o ihsouj proj auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
4:49 legei proj auton o basilikoj kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou
John 4:50 legei autw o ihsouj poreuou o uioj sou zh kai episteusen o anqrwpoj tw logw w eipen autw ihsouj kai eporeueto
4:51 hdh de autou katabainontoj oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontej oti o paij sou zh
4:52 epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esxen kai eipon autw oti xqej wran ebdomhn afhken auton o puretoj
4:53 egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouj oti o uioj sou zh kai episteusen autoj kai h oikia autou olh
4:54 touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouj elqwn ek thj ioudaiaj eij thn galilaian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index