Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 19

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 19

John 19:1 tote oun elaben o pilatoj ton ihsoun kai emastigwsen
19:2 kai oi stratiwtai plecantej stefanon ec akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton
19:3 kai elegon xaire o basileuj twn ioudaiwn kai edidoun autw rapismata
19:4 echlqen oun palin ecw o pilatoj kai legei autoij ide agw umin auton ecw ina gnwte oti en autw oudemian aitian euriskw
19:5 echlqen oun o ihsouj ecw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autoij ide o anqrwpoj
19:6 ote oun eidon auton oi arxiereij kai oi uphretai ekraugasan legontej staurwson staurwson legei autoij o pilatoj labete auton umeij kai staurwsate egw gar oux euriskw en autw aitian
19:7 apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeij nomon exomen kai kata ton nomon hmwn ofeilei apoqanein oti eauton uion tou  qeou epoihsen
19:8 ote oun hkousen o pilatoj touton ton logon mallon efobhqh
19:9 kai eishlqen eij to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsouj apokrisin ouk edwken autw
John 19:10 legei oun autw o pilatoj emoi ou laleij ouk oidaj oti ecousian exw staurwsai se kai ecousian exw apolusai se
19:11 apekriqh o ihsouj ouk eixej ecousian oudemian kat emou ei mh hn soi dedomenon anwqen dia touto o paradidouj me soi meizona amartian exei
19:12 ek toutou ezhtei o pilatoj apolusai auton oi de ioudaioi ekrazon legontej ean touton apolushj ouk ei filoj tou kaisaroj paj o basilea auton poiwn antilegei tw kaisari
19:13 o oun pilatoj akousaj touton ton logon hgagen ecw ton ihsoun kai ekaqisen epi tou bhmatoj eij topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa
19:14 hn de paraskeuh tou pasxa wra de wsei ekth kai legei toij ioudaioij ide o basileuj umwn
19:15 oi de ekraugasan aron aron staurwson auton legei autoij o pilatoj ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arxiereij ouk exomen basilea ei mh kaisara
19:16 tote oun paredwken auton autoij ina staurwqh parelabon de ton ihsoun kai aphgagon
19:17 kai bastazwn ton stauron autou echlqen eij ton legomenon kraniou topon oj legetai ebraisti golgoqa
19:18 opou auton estaurwsan kai met autou allouj duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun
19:19 egrayen de kai titlon o pilatoj kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsouj o nazwraioj o basileuj twn ioudaiwn
John 19:20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti egguj hn thj polewj o topoj opou estaurwqh o ihsouj kai hn gegrammenon ebraisti ellhnisti rwmaisti
19:21 elegon oun tw pilatw oi arxiereij twn ioudaiwn mh grafe o basileuj twn ioudaiwn all oti ekeinoj eipen basileuj eimi twn ioudaiwn
19:22 apekriqh o pilatoj o gegrafa gegrafa
19:23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meroj kai ton xitwna hn de o xitwn arrafoj ek twn anwqen ufantoj di olou
19:24 eipon oun proj allhlouj mh sxiswmen auton alla laxwmen peri autou tinoj estai ina h grafh plhrwqh h legousa diemerisanto ta imatia mou eautoij kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan
19:25 eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh thj mhtroj autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh
19:26 ihsouj oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri autou gunai idou o uioj sou
19:27 eita legei tw maqhth idou h mhthr sou kai ap ekeinhj thj wraj elaben authn o maqhthj eij ta idia
19:28 meta touto eidwj o ihsouj oti panta hdh tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw
19:29 skeuoj oun ekeito ocouj meston oi de plhsantej spoggon ocouj kai usswpw periqentej proshnegkan autou tw stomati
John 19:30 ote oun elaben to ocoj o ihsouj eipen tetelestai kai klinaj thn kefalhn paredwken to pneuma
19:31 oi oun ioudaioi epei paraskeuh hn ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin
19:32 hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateacan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentoj autw
19:33 epi de ton ihsoun elqontej wj eidon auton hdh teqnhkota ou kateacan autou ta skelh
19:34 all eij twn stratiwtwn logxh autou thn pleuran enucen kai euquj echlqen aima kai udwr
19:35 kai o ewrakwj memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kakeinoj oiden oti alhqh legei ina umeij pisteushte
19:36 egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou
19:37 kai palin etera grafh legei oyontai eij on ecekenthsan
19:38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton o iwshf o apo arimaqaiaj wn maqhthj tou ihsou kekrummenoj de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilatoj hlqen oun kai hren to swma tou ihsou
19:39 hlqen de kai nikodhmoj o elqwn proj ton ihsoun nuktoj to prwton ferwn migma smurnhj kai alohj wsei litraj ekaton
John 19:40 elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqonioij meta twn arwmatwn kaqwj eqoj estin toij ioudaioij entafiazein
19:41 hn de en tw topw opou estaurwqh khpoj kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeij eteqh
19:42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti egguj hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index