Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 18

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 18

John 18:1 tauta eipwn o ihsouj echlqen sun toij maqhtaij autou peran tou xeimarrou twn kedrwn opou hn khpoj eij on eishlqen autoj kai oi maqhtai autou
18:2 hdei de kai ioudaj o paradidouj auton ton topon oti pollakij sunhxqh o ihsouj ekei meta twn maqhtwn autou
18:3 o oun ioudaj labwn thn speiran kai ek twn arxierewn kai farisaiwn uphretaj erxetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn
18:4 ihsouj oun eidwj panta ta erxomena ep auton ecelqwn eipen autoij tina zhteite
18:5 apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoij o ihsouj egw eimi eisthkei de kai ioudaj o paradidouj auton met autwn
18:6 wj oun eipen autoij oti egw eimi aphlqon eij ta opisw kai epeson xamai
18:7 palin oun autouj ephrwthsen tina zhteite oi de eipon ihsoun ton nazwraion
18:8 apekriqh o ihsouj eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutouj upagein
18:9 ina plhrwqh o logoj on eipen oti ouj dedwkaj moi ouk apwlesa ec autwn oudena
John 18:10 simwn oun petroj exwn maxairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arxierewj doulon kai apekoyen autou to wtion to decion hn de onoma tw doulw malxoj
18:11 eipen oun o ihsouj tw petrw bale thn maxairan sou eij thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto
18:12 h oun speira kai o xiliarxoj kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton
18:13 kai aphgagon auton proj annan prwton hn gar penqeroj tou kaiafa oj hn arxiereuj tou eniautou ekeinou
18:14 hn de kaiafaj o sumbouleusaj toij ioudaioij oti sumferei ena anqrwpon apolesqai uper tou laou
18:15 hkolouqei de tw ihsou simwn petroj kai alloj maqhthj o de maqhthj ekeinoj hn gnwstoj tw arxierei kai suneishlqen tw ihsou eij thn aulhn tou arxierewj
18:16 o de petroj eisthkei proj th qura ecw echlqen oun o maqhthj o alloj oj hn gnwstoj tw arxierei kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron
18:17 legei oun h paidiskh h qurwroj tw petrw mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinoj ouk eimi
18:18 eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotej oti yuxoj hn kai eqermainonto hn de met autwn o petroj estwj kai qermainomenoj
18:19 o oun arxiereuj hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri thj didaxhj autou
John 18:20 apekriqh autw o ihsouj egw parrhsia elalhsa tw kosmw egw pantote edidaca en th sunagwgh kai en tw ierw opou pantote oi ioudaioi sunerxontai kai en kruptw elalhsa ouden
18:21 ti me eperwtaj eperwthson touj akhkootaj ti elalhsa autoij ide outoi oidasin a eipon egw
18:22 tauta de autou eipontoj eij twn uphretwn paresthkwj edwken rapisma tw ihsou eipwn outwj apokrinh tw arxierei
18:23 apekriqh autw o ihsouj ei kakwj elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalwj ti me dereij
18:24 apesteilen oun auton o annaj dedemenon proj kaiafan ton arxierea
18:25 hn de simwn petroj estwj kai qermainomenoj eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinoj kai eipen ouk eimi
18:26 legei eij ek twn doulwn tou arxierewj suggenhj wn ou apekoyen petroj to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou
18:27 palin oun hrnhsato o petroj kai euqewj alektwr efwnhsen
18:28 agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eij to praitwrion hn de prwia kai autoi ouk eishlqon eij to praitwrion ina mh mianqwsin all ina fagwsin to pasxa
18:29 echlqen oun o pilatoj proj autouj kai eipen tina kathgorian ferete kata tou anqrwpou toutou
John 18:30 apekriqhsan kai eipon autw ei mh hn outoj kakopoioj ouk an soi paredwkamen auton
18:31 eipen oun autoij o pilatoj labete auton umeij kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon oun autw oi ioudaioi hmin ouk ecestin apokteinai oudena
18:32 ina o logoj tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
18:33 eishlqen oun eij to praitwrion palin o pilatoj kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileuj twn ioudaiwn
18:34 apekriqh autw o ihsouj af eautou su touto legeij h alloi soi eipon peri emou
18:35 apekriqh o pilatoj mhti egw ioudaioj eimi to eqnoj to son kai oi arxiereij paredwkan se emoi ti epoihsaj
18:36 apekriqh o ihsouj h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai an oi emoi hgwnizonto ina mh paradoqw toij ioudaioij nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen
18:37 eipen oun autw o pilatoj oukoun basileuj ei su apekriqh o ihsouj su legeij oti basileuj eimi egw egw eij touto gegennhmai kai eij touto elhluqa eij ton kosmon ina marturhsw th alhqeia paj o wn ek thj alhqeiaj akouei mou thj fwnhj
18:38 legei autw o pilatoj ti estin alhqeia kai touto eipwn palin echlqen proj touj ioudaiouj kai legei autoij egw oudemian aitian euriskw en autw
18:39 estin de sunhqeia umin ina ena umin apolusw en tw pasxa boulesqe oun umin apolusw ton basilea twn ioudaiwn
John 18:40 ekraugasan oun palin pantej legontej mh touton alla ton barabban hn de o barabbaj lhsthj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index