Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 7

John 7:1 kai periepatei o ihsouj meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai
7:2 hn de egguj h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia
7:3 eipon oun proj auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eij thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsin ta erga sou a poieij
7:4 oudeij gar en kruptw ti poiei kai zhtei autoj en parrhsia einai ei tauta poieij fanerwson seauton tw kosmw
7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eij auton
7:6 legei oun autoij o ihsouj o kairoj o emoj oupw parestin o de kairoj o umeteroj pantote estin etoimoj
7:7 ou dunatai o kosmoj misein umaj eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin
7:8 umeij anabhte eij thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eij thn eorthn tauthn oti o kairoj o emoj oupw peplhrwtai
7:9 tauta de eipwn autoij emeinen en th galilaia
John 7:10 wj de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autoj anebh eij thn eorthn ou fanerwj all wj en kruptw
7:11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinoj
7:12 kai goggusmoj poluj peri autou hn en toij oxloij oi men elegon oti agaqoj estin alloi de elegon ou alla plana ton oxlon
7:13 oudeij mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn
7:14 hdh de thj eorthj mesoushj anebh o ihsouj eij to ieron kai edidasken
7:15 kai eqaumazon oi ioudaioi legontej pwj outoj grammata oiden mh memaqhkwj
7:16 apekriqh autoij o ihsouj kai eipen h emh didaxh ouk estin emh alla tou pemyantoj me
7:17 ean tij qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri thj didaxhj poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw
7:18 o af eautou lalwn thn docan thn idian zhtei o de zhtwn thn docan tou pemyantoj auton outoj alhqhj estin kai adikia en autw ouk estin
7:19 ou mwshj dedwken umin ton nomon kai oudeij ec umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai
John 7:20 apekriqh o oxloj kai eipen daimonion exeij tij se zhtei apokteinai
7:21 apekriqh o ihsouj kai eipen autoij en ergon epoihsa kai pantej qaumazete
7:22 dia touto mwshj dedwken umin thn peritomhn oux oti ek tou mwsewj estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anqrwpon
7:23 ei peritomhn lambanei anqrwpoj en sabbatw ina mh luqh o nomoj mwsewj emoi xolate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw
7:24 mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate
7:25 elegon oun tinej ek twn ierosolumitwn oux outoj estin on zhtousin apokteinai
7:26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqwj egnwsan oi arxontej oti outoj estin alhqwj o xristoj
7:27 alla touton oidamen poqen estin o de xristoj otan erxhtai oudeij ginwskei poqen estin
7:28 ekracen oun en tw ierw didaskwn o ihsouj kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinoj o pemyaj me on umeij ouk oidate
7:29 egw de oida auton oti par autou eimi kakeinoj me apesteilen
John 7:30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeij epebalen ep auton thn xeira oti oupw elhluqei h wra autou
7:31 polloi de ek tou oxlou episteusan eij auton kai elegon oti o xristoj otan elqh mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outoj epoihsen
7:32 hkousan oi farisaioi tou oxlou gogguzontoj peri autou tauta kai apesteilan oi farisaioi kai oi arxiereij uphretaj ina piaswsin auton
7:33 eipen oun autoij o ihsouj eti mikron xronon meq umwn eimi kai upagw proj ton pemyanta me
7:34 zhthsete me kai oux eurhsete kai opou eimi egw umeij ou dunasqe elqein
7:35 eipon oun oi ioudaioi proj eautouj pou outoj mellei poreuesqai oti hmeij oux eurhsomen auton mh eij thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein touj ellhnaj
7:36 tij estin outoj o logoj on eipen zhthsete me kai oux eurhsete kai opou eimi egw umeij ou dunasqe elqein
7:37 en de th esxath hmera th megalh thj eorthj eisthkei o ihsouj kai ekracen legwn ean tij diya erxesqw proj me kai pinetw
7:38 o pisteuwn eij eme kaqwj eipen h grafh potamoi ek thj koiliaj autou reusousin udatoj zwntoj
7:39 touto de eipen peri tou pneumatoj ou emellon lambanein oi pisteuontej eij auton oupw gar hn pneuma agion oti o ihsouj oudepw edocasqh
John 7:40 polloi oun ek tou oxlou akousantej ton logon elegon outoj estin alhqwj o profhthj
7:41 alloi elegon outoj estin o xristoj alloi de elegon mh gar ek thj galilaiaj o xristoj erxetai
7:42 ouxi h grafh eipen oti ek tou spermatoj dabid kai apo bhqleem thj kwmhj opou hn dabid o xristoj erxetai
7:43 sxisma oun en tw oxlw egeneto di auton
7:44 tinej de hqelon ec autwn piasai auton all oudeij epebalen ep auton taj xeiraj
7:45 hlqon oun oi uphretai proj touj arxiereij kai farisaiouj kai eipon autoij ekeinoi dia ti ouk hgagete auton
7:46 apekriqhsan oi uphretai oudepote outwj elalhsen anqrwpoj wj outoj o anqrwpoj
7:47 apekriqhsan oun autoij oi farisaioi mh kai umeij peplanhsqe
7:48 mh tij ek twn arxontwn episteusen eij auton h ek twn farisaiwn
7:49 all o oxloj outoj o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin
John 7:50 legei nikodhmoj proj autouj o elqwn nuktoj proj auton eij wn ec autwn
7:51 mh o nomoj hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei
7:52 apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek thj galilaiaj ei ereunhson kai ide oti profhthj ek thj galilaiaj ouk eghgertai
7:53 kai eporeuqh ekastoj eij ton oikon autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index