Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 5

John 5:1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsouj eij ierosoluma
5:2 estin de en toij ierosolumoij epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoaj exousa
5:3 en tautaij katekeito plhqoj polu twn asqenountwn tuflwn xwlwn chrwn ekdexomenwn thn tou udatoj kinhsin
5:4 aggeloj gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarassen to udwr o oun prwtoj embaj meta thn taraxhn tou udatoj ugihj egineto w dhpote kateixeto noshmati
5:5 hn de tij anqrwpoj ekei triakonta kai oktw eth exwn en th asqeneia
5:6 touton idwn o ihsouj katakeimenon kai gnouj oti polun hdh xronon exei legei autw qeleij ugihj genesqai
5:7 apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk exw ina otan taraxqh to udwr ballh me eij thn kolumbhqran en w de erxomai egw alloj pro emou katabainei
5:8 legei autw o ihsouj egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
5:9 kai euqewj egeneto ugihj o anqrwpoj kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
John 5:10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk ecestin soi arai ton krabbaton
5:11 apekriqh autoij o poihsaj me ugih ekeinoj moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
5:12 hrwthsan oun auton tij estin o anqrwpoj o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
5:13 o de iaqeij ouk hdei tij estin o gar ihsouj eceneusen oxlou ontoj en tw topw
5:14 meta tauta euriskei auton o ihsouj en tw ierw kai eipen autw ide ugihj gegonaj mhketi amartane ina mh xeiron ti soi genhtai
5:15 aphlqen o anqrwpoj kai anhggeilen toij ioudaioij oti ihsouj estin o poihsaj auton ugih
5:16 kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
5:17 o de ihsouj apekrinato autoij o pathr mou ewj arti ergazetai kagw ergazomai
5:18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew
5:19 apekrinato oun o ihsouj kai eipen autoij amhn amhn legw umin ou dunatai o uioj poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinoj poih tauta kai o uioj omoiwj poiei
John 5:20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autoj poiei kai meizona toutwn deicei autw erga ina umeij qaumazhte
5:21 wsper gar o pathr egeirei touj nekrouj kai zwopoiei outwj kai o uioj ouj qelei zwopoiei
5:22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw
5:23 ina pantej timwsin ton uion kaqwj timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton
5:24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me exei zwhn aiwnion kai eij krisin ouk erxetai alla metabebhken ek tou qanatou eij thn zwhn
5:25 amhn amhn legw umin oti erxetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai thj fwnhj tou uiou tou qeou kai oi akousantej zhsontai
5:26 wsper gar o pathr exei zwhn en eautw outwj edwken kai tw uiw zwhn exein en eautw
5:27 kai ecousian edwken autw kai krisin poiein oti uioj anqrwpou estin
5:28 mh qaumazete touto oti erxetai wra en h pantej oi en toij mnhmeioij akousontai thj fwnhj autou
5:29 kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantej eij anastasin zwhj oi de ta faula pracantej eij anastasin krisewj
John 5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqwj akouw krinw kai h krisij h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoj me patroj
5:31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhj
5:32 alloj estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhj estin h marturia hn marturei peri emou
5:33 umeij apestalkate proj iwannhn kai memarturhken th alhqeia
5:34 egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeij swqhte
5:35 ekeinoj hn o luxnoj o kaiomenoj kai fainwn umeij de hqelhsate agalliasqhnai proj wran en tw fwti autou
5:36 egw de exw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken
5:37 kai o pemyaj me pathr autoj memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidoj autou ewrakate
5:38 kai ton logon autou ouk exete menonta en umin oti on apesteilen ekeinoj toutw umeij ou pisteuete
5:39 ereunate taj grafaj oti umeij dokeite en autaij zwhn aiwnion exein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
John 5:40 kai ou qelete elqein proj me ina zwhn exhte
5:41 docan para anqrwpwn ou lambanw
5:42 all egnwka umaj oti thn agaphn tou qeou ouk exete en eautoij
5:43 egw elhluqa en tw onomati tou patroj mou kai ou lambanete me ean alloj elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
5:44 pwj dunasqe umeij pisteusai docan para allhlwn lambanontej kai thn docan thn para tou monou qeou ou zhteite
5:45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn proj ton patera estin o kathgorwn umwn mwshj eij on umeij hlpikate
5:46 ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeinoj egrayen
5:47 ei de toij ekeinou grammasin ou pisteuete pwj toij emoij rhmasin pisteusete

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index