Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 20

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 20

John 20:1 th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh erxetai prwi skotiaj eti oushj eij to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
20:2 trexei oun kai erxetai proj simwna petron kai proj ton allon maqhthn on efilei o ihsouj kai legei autoij hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
20:3 echlqen oun o petroj kai o alloj maqhthj kai hrxonto eij to mnhmeion
20:4 etrexon de oi duo omou kai o alloj maqhthj proedramen taxion tou petrou kai hlqen prwtoj eij to mnhmeion
20:5 kai parakuyaj blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
20:6 erxetai oun simwn petroj akolouqwn autw kai eishlqen eij to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
20:7 kai to soudarion o hn epi thj kefalhj autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla xwrij entetuligmenon eij ena topon
20:8 tote oun eishlqen kai o alloj maqhthj o elqwn prwtoj eij to mnhmeion kai eiden kai episteusen
20:9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
John 20:10 aphlqon oun palin proj eautouj oi maqhtai
20:11 maria de eisthkei proj to mnhmeion klaiousa ecw wj oun eklaien parekuyen eij to mnhmeion
20:12 kai qewrei duo aggelouj en leukoij kaqezomenouj ena proj th kefalh kai ena proj toij posin opou ekeito to swma tou ihsou
20:13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieij legei autoij oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton
20:14 kai tauta eipousa estrafh eij ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouj estin
20:15 legei auth o ihsouj gunai ti klaieij tina zhteij ekeinh dokousa oti o khpouroj estin legei autw kurie ei su ebastasaj auton eipe moi pou auton eqhkaj kagw auton arw
20:16 legei auth o ihsouj maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale
20:17 legei auth o ihsouj mh mou aptou oupw gar anabebhka proj ton patera mou poreuou de proj touj adelfouj mou kai eipe autoij anabainw proj ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn
20:18 erxetai maria h magdalhnh apaggellousa toij maqhtaij oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth
20:19 oushj oun oyiaj th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouj kai esth eij to meson kai legei autoij eirhnh umin
John 20:20 kai touto eipwn edeicen autoij taj xeiraj kai thn pleuran autou exarhsan oun oi maqhtai idontej ton kurion
20:21 eipen oun autoij o ihsouj palin eirhnh umin kaqwj apestalken me o pathr kagw pempw umaj
20:22 kai touto eipwn enefushsen kai legei autoij labete pneuma agion
20:23 an tinwn afhte taj amartiaj afientai autoij an tinwn krathte kekrathntai
20:24 qwmaj de eij ek twn dwdeka o legomenoj didumoj ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouj
20:25 elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoij ean mh idw en taij xersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eij ton tupon twn hlwn kai balw thn xeira mou eij thn pleuran autou ou mh pisteusw
20:26 kai meq hmeraj oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaj met autwn erxetai o ihsouj twn qurwn kekleismenwn kai esth eij to meson kai eipen eirhnh umin
20:27 eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taj xeiraj mou kai fere thn xeira sou kai bale eij thn pleuran mou kai mh ginou apistoj alla pistoj
20:28 kai apekriqh o qwmaj kai eipen autw o kurioj mou kai o qeoj mou
20:29 legei autw o ihsouj oti ewrakaj me qwma pepisteukaj makarioi oi mh idontej kai pisteusantej
John 20:30 polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouj enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw
20:31 tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouj estin o xristoj o uioj tou qeou kai ina pisteuontej zwhn exhte en tw onomati autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index