Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 14

John 14:1 mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eij ton qeon kai eij eme pisteuete
14:2 en th oikia tou patroj mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
14:3 kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin erxomai kai paralhyomai umaj proj emauton ina opou eimi egw kai umeij hte
14:4 kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate
14:5 legei autw qwmaj kurie ouk oidamen pou upageij kai pwj dunameqa thn odon eidenai
14:6 legei autw o ihsouj egw eimi h odoj kai h alhqeia kai h zwh oudeij erxetai proj ton patera ei mh di emou
14:7 ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton
14:8 legei autw filippoj kurie deicon hmin ton patera kai arkei hmin
14:9 legei autw o ihsouj tosouton xronon meq umwn eimi kai ouk egnwkaj me filippe o ewrakwj eme ewraken ton patera kai pwj su legeij deicon hmin ton patera
John 14:10 ou pisteueij oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn autoj poiei ta erga
14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi
14:12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eij eme ta erga a egw poiw kakeinoj poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw proj ton patera mou poreuomai
14:13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina docasqh o pathr en tw uiw
14:14 ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw
14:15 ean agapate me taj entolaj taj emaj thrhsate
14:16 kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eij ton aiwna
14:17 to pneuma thj alhqeiaj o o kosmoj ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeij de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai
14:18 ouk afhsw umaj orfanouj erxomai proj umaj
14:19 eti mikron kai o kosmoj me ouk eti qewrei umeij de qewreite me oti egw zw kai umeij zhsesqe
John 14:20 en ekeinh th hmera gnwsesqe umeij oti egw en tw patri mou kai umeij en emoi kagw en umin
14:21 o exwn taj entolaj mou kai thrwn autaj ekeinoj estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patroj mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton
14:22 legei autw ioudaj oux o iskariwthj kurie ti gegonen oti hmin melleij emfanizein seauton kai ouxi tw kosmw
14:23 apekriqh o ihsouj kai eipen autw ean tij agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai proj auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen
14:24 o mh agapwn me touj logouj mou ou threi kai o logoj on akouete ouk estin emoj alla tou pemyantoj me patroj
14:25 tauta lelalhka umin par umin menwn
14:26 o de paraklhtoj to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinoj umaj didacei panta kai upomnhsei umaj panta a eipon umin
14:27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqwj o kosmoj didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw
14:28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai erxomai proj umaj ei hgapate me exarhte an oti eipon poreuomai proj ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin
14:29 kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte
John 14:30 ouk eti polla lalhsw meq umwn erxetai gar o tou kosmou toutou arxwn kai en emoi ouk exei ouden
14:31 all ina gnw o kosmoj oti agapw ton patera kai kaqwj eneteilato moi o pathr outwj poiw egeiresqe agwmen enteuqen

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index