Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 10

John 10:1 amhn amhn legw umin o mh eiserxomenoj dia thj quraj eij thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allaxoqen ekeinoj klepthj estin kai lhsthj
10:2 o de eiserxomenoj dia thj quraj poimhn estin twn probatwn
10:3 toutw o qurwroj anoigei kai ta probata thj fwnhj autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai ecagei auta
10:4 kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou
10:5 allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feucontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn
10:6 tauthn thn paroimian eipen autoij o ihsouj ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoij
10:7 eipen oun palin autoij o ihsouj amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
10:8 pantej osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
10:9 egw eimi h qura di emou ean tij eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai eceleusetai kai nomhn eurhsei
John 10:10 o klepthj ouk erxetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn exwsin kai perisson exwsin
10:11 egw eimi o poimhn o kaloj o poimhn o kaloj thn yuxhn autou tiqhsin uper twn probatwn
10:12 o misqwtoj de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon erxomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoj arpazei auta kai skorpizei ta probata
10:13 o de misqwtoj feugei oti misqwtoj estin kai ou melei autw peri twn probatwn
10:14 egw eimi o poimhn o kaloj kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
10:15 kaqwj ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuxhn mou tiqhmi uper twn probatwn
10:16 kai alla probata exw a ouk estin ek thj aulhj tauthj kakeina me dei agagein kai thj fwnhj mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eij poimhn
10:17 dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuxhn mou ina palin labw authn
10:18 oudeij airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou ecousian exw qeinai authn kai ecousian exw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroj mou
10:19 sxisma oun palin egeneto en toij ioudaioij dia touj logouj toutouj
John 10:20 elegon de polloi ec autwn daimonion exei kai mainetai ti autou akouete
10:21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouj anoigein
10:22 egeneto de ta egkainia en toij ierosolumoij kai xeimwn hn
10:23 kai periepatei o ihsouj en tw ierw en th stoa tou solomwntoj
10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewj pote thn yuxhn hmwn aireij ei su ei o xristoj eipe hmin parrhsia
10:25 apekriqh autoij o ihsouj eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroj mou tauta marturei peri emou
10:26 all umeij ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqwj eipon umin
10:27 ta probata ta ema thj fwnhj mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi
10:28 kagw zwhn aiwnion didwmi autoij kai ou mh apolwntai eij ton aiwna kai oux arpasei tij auta ek thj xeiroj mou
10:29 o pathr mou oj dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeij dunatai arpazein ek thj xeiroj tou patroj mou
John 10:30 egw kai o pathr en esmen
10:31 ebastasan oun palin liqouj oi ioudaioi ina liqaswsin auton
10:32 apekriqh autoij o ihsouj polla kala erga edeica umin ek tou patroj mou dia poion autwn ergon liqazete me
10:33 apekriqhsan autw oi ioudaioi legontej peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaj kai oti su anqrwpoj wn poieij seauton qeon
10:34 apekriqh autoij o ihsouj ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
10:35 ei ekeinouj eipen qeouj proj ouj o logoj tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
10:36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eij ton kosmon umeij legete oti blasfhmeij oti eipon uioj tou qeou eimi
10:37 ei ou poiw ta erga tou patroj mou mh pisteuete moi
10:38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toij ergoij pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw
10:39 ezhtoun oun palin auton piasai kai echlqen ek thj xeiroj autwn
John 10:40 kai aphlqen palin peran tou iordanou eij ton topon opou hn iwannhj to prwton baptizwn kai emeinen ekei
10:41 kai polloi hlqon proj auton kai elegon oti iwannhj men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhj peri toutou alhqh hn
10:42 kai episteusan polloi ekei eij auton

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index