Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 16

John 16:1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte
16:2 aposunagwgouj poihsousin umaj all erxetai wra ina paj o apokteinaj umaj doch latreian prosferein tw qew
16:3 kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme
16:4 alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ec arxhj ouk eipon oti meq umwn hmhn
16:5 nun de upagw proj ton pemyanta me kai oudeij ec umwn erwta me pou upageij
16:6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian
16:7 all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtoj ouk eleusetai proj umaj ean de poreuqw pemyw auton proj umaj
16:8 kai elqwn ekeinoj elegcei ton kosmon peri amartiaj kai peri dikaiosunhj kai peri krisewj
16:9 peri amartiaj men oti ou pisteuousin eij eme
John 16:10 peri dikaiosunhj de oti proj ton patera mou upagw kai ouk eti qewreite me
16:11 peri de krisewj oti o arxwn tou kosmou toutou kekritai
16:12 eti polla exw legein umin all ou dunasqe bastazein arti
16:13 otan de elqh ekeinoj to pneuma thj alhqeiaj odhghsei umaj eij pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta erxomena anaggelei umin
16:14 ekeinoj eme docasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
16:15 panta osa exei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin
16:16 mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti egw upagw proj ton patera
16:17 eipon oun ek twn maqhtwn autou proj allhlouj ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw proj ton patera
16:18 elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei
16:19 egnw oun o ihsouj oti hqelon auton erwtan kai eipen autoij peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me
John 16:20 amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeij o de kosmoj xarhsetai umeij de luphqhsesqe all h luph umwn eij xaran genhsetai
16:21 h gunh otan tikth luphn exei oti hlqen h wra authj otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei thj qliyewj dia thn xaran oti egennhqh anqrwpoj eij ton kosmon
16:22 kai umeij oun luphn men nun exete palin de oyomai umaj kai xarhsetai umwn h kardia kai thn xaran umwn oudeij airei af umwn
16:23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin
16:24 ewj arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h xara umwn h peplhrwmenh
16:25 tauta en paroimiaij lelalhka umin erxetai wra ote ouk eti en paroimiaij lalhsw umin alla parrhsia peri tou patroj anaggelw umin
16:26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn
16:27 autoj gar o pathr filei umaj oti umeij eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou qeou echlqon
16:28 echlqon para tou patroj kai elhluqa eij ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai proj ton patera
16:29 legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleij kai paroimian oudemian legeij
John 16:30 nun oidamen oti oidaj panta kai ou xreian exeij ina tij se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou echlqej
16:31 apekriqh autoij o ihsouj arti pisteuete
16:32 idou erxetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoj eij ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoj oti o pathr met emou estin
16:33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn exhte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index