Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 13

John 13:1 pro de thj eorthj tou pasxa eidwj o ihsouj oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou proj ton patera agaphsaj touj idiouj touj en tw kosmw eij teloj hgaphsen autouj
13:2 kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotoj eij thn kardian iouda simwnoj iskariwtou ina auton paradw
13:3 eidwj o ihsouj oti panta dedwken autw o pathr eij taj xeiraj kai oti apo qeou echlqen kai proj ton qeon upagei
13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton
13:5 eita ballei udwr eij ton nipthra kai hrcato niptein touj podaj twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenoj
13:6 erxetai oun proj simwna petron kai legei autw ekeinoj kurie su mou nipteij touj podaj
13:7 apekriqh ihsouj kai eipen autw o egw poiw su ouk oidaj arti gnwsh de meta tauta
13:8 legei autw petroj ou mh niyhj touj podaj mou eij ton aiwna apekriqh autw o ihsouj ean mh niyw se ouk exeij meroj met emou
13:9 legei autw simwn petroj kurie mh touj podaj mou monon alla kai taj xeiraj kai thn kefalhn
John 13:10 legei autw o ihsouj o leloumenoj ou xreian exei h touj podaj niyasqai all estin kaqaroj oloj kai umeij kaqaroi este all ouxi pantej
13:11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouxi pantej kaqaroi este
13:12 ote oun eniyen touj podaj autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoij ginwskete ti pepoihka umin
13:13 umeij fwneite me o didaskaloj kai o kurioj kai kalwj legete eimi gar
13:14 ei oun egw eniya umwn touj podaj o kurioj kai o didaskaloj kai umeij ofeilete allhlwn niptein touj podaj
13:15 upodeigma gar edwka umin ina kaqwj egw epoihsa umin kai umeij poihte
13:16 amhn amhn legw umin ouk estin douloj meizwn tou kuriou autou oude apostoloj meizwn tou pemyantoj auton
13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta
13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida ouj ecelecamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou
13:19 ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi
John 13:20 amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me
13:21 tauta eipwn o ihsouj etaraxqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eij ec umwn paradwsei me
13:22 eblepon oun eij allhlouj oi maqhtai aporoumenoi peri tinoj legei
13:23 hn de anakeimenoj eij twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsouj
13:24 neuei oun toutw simwn petroj puqesqai tij an eih peri ou legei
13:25 epipeswn de ekeinoj epi to sthqoj tou ihsou legei autw kurie tij estin
13:26 apokrinetai o ihsouj ekeinoj estin w egw bayaj to ywmion epidwsw kai embayaj to ywmion didwsin iouda simwnoj iskariwth
13:27 kai meta to ywmion tote eishlqen eij ekeinon o satanaj legei oun autw o ihsouj o poieij poihson taxion
13:28 touto de oudeij egnw twn anakeimenwn proj ti eipen autw
13:29 tinej gar edokoun epei to glwssokomon eixen o ioudaj oti legei autw o ihsouj agorason wn xreian exomen eij thn eorthn h toij ptwxoij ina ti dw
John 13:30 labwn oun to ywmion ekeinoj euqewj echlqen hn de nuc
13:31 ote oun echlqen legei o ihsouj nun edocasqh o uioj tou anqrwpou kai o qeoj edocasqh en autw
13:32 ei o qeoj edocasqh en autw kai o qeoj docasei auton en eautw kai euquj docasei auton
13:33 teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqwj eipon toij ioudaioij oti opou upagw egw umeij ou dunasqe elqein kai umin legw arti
13:34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouj kaqwj hgaphsa umaj ina kai umeij agapate allhlouj
13:35 en toutw gnwsontai pantej oti emoi maqhtai este ean agaphn exhte en allhloij
13:36 legei autw simwn petroj kurie pou upageij apekriqh autw o ihsouj opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseij moi
13:37 legei autw o petroj kurie dia ti ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuxhn mou uper sou qhsw
13:38 apekriqh autw o ihsouj thn yuxhn sou uper emou qhseij amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ewj ou aparnhsh me trij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index