Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 3

John 3:1 hn de anqrwpoj ek twn farisaiwn nikodhmoj onoma autw arxwn twn ioudaiwn
3:2 outoj hlqen proj ton ihsoun nuktoj kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqaj didaskaloj oudeij gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieij ean mh h o qeoj met autou
3:3 apekriqh o ihsouj kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tij gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou
3:4 legei proj auton o nikodhmoj pwj dunatai anqrwpoj gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eij thn koilian thj mhtroj autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai
3:5 apekriqh o ihsouj amhn amhn legw soi ean mh tij gennhqh ec udatoj kai pneumatoj ou dunatai eiselqein eij thn basileian tou qeou
3:6 to gegennhmenon ek thj sarkoj sarc estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatoj pneuma estin
3:7 mh qaumashj oti eipon soi dei umaj gennhqhnai anwqen
3:8 to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueij all ouk oidaj poqen erxetai kai pou upagei outwj estin paj o gegennhmenoj ek tou pneumatoj
3:9 apekriqh nikodhmoj kai eipen autw pwj dunatai tauta genesqai
John 3:10 apekriqh o ihsouj kai eipen autw su ei o didaskaloj tou israhl kai tauta ou ginwskeij
3:11 amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete
3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pwj ean eipw umin ta epourania pisteusete
3:13 kai oudeij anabebhken eij ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabaj o uioj tou anqrwpou o wn en tw ouranw
3:14 kai kaqwj mwshj uywsen ton ofin en th erhmw outwj uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou
3:15 ina paj o pisteuwn eij auton mh apolhtai all exh zwhn aiwnion
3:16 outwj gar hgaphsen o qeoj ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina paj o pisteuwn eij auton mh apolhtai all exh zwhn aiwnion
3:17 ou gar apesteilen o qeoj ton uion autou eij ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmoj di autou
3:18 o pisteuwn eij auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eij to onoma tou monogenouj uiou tou qeou
3:19 auth de estin h krisij oti to fwj elhluqen eij ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotoj h to fwj hn gar ponhra autwn ta erga
John 3:20 paj gar o faula prasswn misei to fwj kai ouk erxetai proj to fwj ina mh elegxqh ta erga autou
3:21 o de poiwn thn alhqeian erxetai proj to fwj ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena
3:22 meta tauta hlqen o ihsouj kai oi maqhtai autou eij thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen
3:23 hn de kai iwannhj baptizwn en ainwn egguj tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
3:24 oupw gar hn beblhmenoj eij thn fulakhn o iwannhj
3:25 egeneto oun zhthsij ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kaqarismou
3:26 kai hlqon proj ton iwannhn kai eipon autw rabbi oj hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkaj ide outoj baptizei kai pantej erxontai proj auton
3:27 apekriqh iwannhj kai eipen ou dunatai anqrwpoj lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou
3:28 autoi umeij moi martureite oti eipon ouk eimi egw o xristoj all oti apestalmenoj eimi emprosqen ekeinou
3:29 o exwn thn numfhn numfioj estin o de filoj tou numfiou o esthkwj kai akouwn autou xara xairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h xara h emh peplhrwtai
John 3:30 ekeinon dei aucanein eme de elattousqai
3:31 o anwqen erxomenoj epanw pantwn estin o wn ek thj ghj ek thj ghj estin kai ek thj ghj lalei o ek tou ouranou erxomenoj epanw pantwn estin
3:32 kai o ewraken kai hkousen touto marturei kai thn marturian autou oudeij lambanei
3:33 o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeoj alhqhj estin
3:34 on gar apesteilen o qeoj ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin o qeoj to pneuma
3:35 o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th xeiri autou
3:36 o pisteuwn eij ton uion exei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index