Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 21

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 21

John 21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouj toij maqhtaij epi thj qalasshj thj tiberiadoj efanerwsen de outwj
21:2 hsan omou simwn petroj kai qwmaj o legomenoj didumoj kai naqanahl o apo kana thj galilaiaj kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo
21:3 legei autoij simwn petroj upagw alieuein legousin autw erxomeqa kai hmeij sun soi echlqon kai anebhsan eij to ploion euquj kai en ekeinh th nukti epiasan ouden
21:4 prwiaj de hdh genomenhj esth o ihsouj eij ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouj estin
21:5 legei oun autoij o ihsouj paidia mh ti prosfagion exete apekriqhsan autw ou
21:6 o de eipen autoij balete eij ta decia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai isxusan apo tou plhqouj twn ixquwn
21:7 legei oun o maqhthj ekeinoj on hgapa o ihsouj tw petrw o kurioj estin simwn oun petroj akousaj oti o kurioj estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoj kai ebalen eauton eij thn qalassan
21:8 oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thj ghj all wj apo phxwn diakosiwn surontej to diktuon twn ixquwn
21:9 wj oun apebhsan eij thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton
John 21:10 legei autoij o ihsouj enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun
21:11 anebh simwn petroj kai eilkusen to diktuon epi thj ghj meston ixquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk esxisqh to diktuon
21:12 legei autoij o ihsouj deute aristhsate oudeij de etolma twn maqhtwn ecetasai auton su tij ei eidotej oti o kurioj estin
21:13 erxetai oun o ihsouj kai lambanei ton arton kai didwsin autoij kai to oyarion omoiwj
21:14 touto hdh triton efanerwqh o ihsouj toij maqhtaij autou egerqeij ek nekrwn
21:15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouj simwn iwna agapaj me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaj oti filw se legei autw boske ta arnia mou
21:16 legei autw palin deuteron simwn iwna agapaj me legei autw nai kurie su oidaj oti filw se legei autw poimaine ta probata mou
21:17 legei autw to triton simwn iwna fileij me eluphqh o petroj oti eipen autw to triton fileij me kai eipen autw kurie su panta oidaj su ginwskeij oti filw se legei autw o ihsouj boske ta probata mou
21:18 amhn amhn legw soi ote hj newteroj ezwnnuej seauton kai periepateij opou hqelej otan de ghrashj ekteneij taj xeiraj sou kai alloj se zwsei kai oisei opou ou qeleij
21:19 touto de eipen shmainwn poiw qanatw docasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi
John 21:20 epistrafeij de o petroj blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouj akolouqounta oj kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoj autou kai eipen kurie tij estin o paradidouj se
21:21 touton idwn o petroj legei tw ihsou kurie outoj de ti
21:22 legei autw o ihsouj ean auton qelw menein ewj erxomai ti proj se su akolouqei moi
21:23 echlqen oun o logoj outoj eij touj adelfouj oti o maqhthj ekeinoj ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouj oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewj erxomai ti proj se
21:24 outoj estin o maqhthj o marturwn peri toutwn kai grayaj tauta kai oidamen oti alhqhj estin h marturia autou
21:25 estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouj atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon xwrhsai ta grafomena biblia amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index