Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 6

John 6:1 meta tauta aphlqen o ihsouj peran thj qalasshj thj galilaiaj thj tiberiadoj
6:2 kai hkolouqei autw oxloj poluj oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn
6:3 anhlqen de eij to oroj o ihsouj kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou
6:4 hn de egguj to pasxa h eorth twn ioudaiwn
6:5 eparaj oun o ihsouj touj ofqalmouj kai qeasamenoj oti poluj oxloj erxetai proj auton legei proj ton filippon poqen agorasomen artouj ina fagwsin outoi
6:6 touto de elegen peirazwn auton autoj gar hdei ti emellen poiein
6:7 apekriqh autw filippoj diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoij ina ekastoj autwn braxu ti labh
6:8 legei autw eij ek twn maqhtwn autou andreaj o adelfoj simwnoj petrou
6:9 estin paidarion en wde o exei pente artouj kriqinouj kai duo oyaria alla tauta ti estin eij tosoutouj
John 6:10 eipen de o ihsouj poihsate touj anqrwpouj anapesein hn de xortoj poluj en tw topw anepeson oun oi andrej ton ariqmon wsei pentakisxilioi
6:11 elaben de touj artouj o ihsouj kai euxaristhsaj diedwken toij maqhtaij oi de maqhtai toij anakeimenoij omoiwj kai ek twn oyariwn oson hqelon
6:12 wj de eneplhsqhsan legei toij maqhtaij autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai
6:13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinouj klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusen toij bebrwkosin
6:14 oi oun anqrwpoi idontej o epoihsen shmeion o ihsouj elegon oti outoj estin alhqwj o profhthj o erxomenoj eij ton kosmon
6:15 ihsouj oun gnouj oti mellousin erxesqai kai arpazein auton ina poihswsin auton basilea anexwrhsen palin eij to oroj autoj monoj
6:16 wj de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan
6:17 kai embantej eij to ploion hrxonto peran thj qalasshj eij kapernaoum kai skotia hdh egegonei kai ouk elhluqei proj autouj o ihsouj
6:18 h te qalassa anemou megalou pneontoj dihgeireto
6:19 elhlakotej oun wj stadiouj eikosipente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi thj qalasshj kai egguj tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan
John 6:20 o de legei autoij egw eimi mh fobeisqe
6:21 hqelon oun labein auton eij to ploion kai euqewj to ploion egeneto epi thj ghj eij hn uphgon
6:22 th epaurion o oxloj o esthkwj peran thj qalasshj idwn oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en ekeino eij o enebhsan oi maqhtai autou kai oti ou suneishlqen toij maqhtaij autou o ihsouj eij to ploiarion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon
6:23 alla de hlqen ploiaria ek tiberiadoj egguj tou topou opou efagon ton arton euxaristhsantoj tou kuriou
6:24 ote oun eiden o oxloj oti ihsouj ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan kai autoi eij ta ploia kai hlqon eij kapernaoum zhtountej ton ihsoun
6:25 kai eurontej auton peran thj qalasshj eipon autw rabbi pote wde gegonaj
6:26 apekriqh autoij o ihsouj kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me oux oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai exortasqhte
6:27 ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eij zwhn aiwnion hn o uioj tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeoj
6:28 eipon oun proj auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou
6:29 apekriqh o ihsouj kai eipen autoij touto estin to ergon tou qeou ina pisteushte eij on apesteilen ekeinoj
John 6:30 eipon oun autw ti oun poieij su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh
6:31 oi paterej hmwn to manna efagon en th erhmw kaqwj estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoij fagein
6:32 eipen oun autoij o ihsouj amhn amhn legw umin ou mwshj dedwken umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon
6:33 o gar artoj tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didouj tw kosmw
6:34 eipon oun proj auton kurie pantote doj hmin ton arton touton
6:35 eipen de autoij o ihsouj egw eimi o artoj thj zwhj o erxomenoj proj me ou mh peinash kai o pisteuwn eij eme ou mh diyhsh pwpote
6:36 all eipon umin oti kai ewrakate me kai ou pisteuete
6:37 pan o didwsin moi o pathr proj eme hcei kai ton erxomenon proj me ou mh ekbalw ecw
6:38 oti katabebhka ek tou ouranou oux ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoj me
6:39 touto de estin to qelhma tou pemyantoj me patroj ina pan o dedwken moi mh apolesw ec autou alla anasthsw auto en th esxath hmera
John 6:40 touto de estin to qelhma tou pemyantoj me ina paj o qewrwn ton uion kai pisteuwn eij auton exh zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw th esxath hmera
6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artoj o katabaj ek tou ouranou
6:42 kai elegon oux outoj estin ihsouj o uioj iwshf ou hmeij oidamen ton patera kai thn mhtera pwj oun legei outoj oti ek tou ouranou katabebhka
6:43 apekriqh oun o ihsouj kai eipen autoij mh gogguzete met allhlwn
6:44 oudeij dunatai elqein proj me ean mh o pathr o pemyaj me elkush auton kai egw anasthsw auton th esxath hmera
6:45 estin gegrammenon en toij profhtaij kai esontai pantej didaktoi tou qeou paj oun o akousaj para tou patroj kai maqwn erxetai proj me
6:46 oux oti ton patera tij ewraken ei mh o wn para tou qeou outoj ewraken ton patera
6:47 amhn amhn legw umin o pisteuwn eij eme exei zwhn aiwnion
6:48 egw eimi o artoj thj zwhj
6:49 oi paterej umwn efagon to manna en th erhmw kai apeqanon
John 6:50 outoj estin o artoj o ek tou ouranou katabainwn ina tij ec autou fagh kai mh apoqanh
6:51 egw eimi o artoj o zwn o ek tou ouranou katabaj ean tij fagh ek toutou tou artou zhsetai eij ton aiwna kai o artoj de on egw dwsw h sarc mou estin hn egw dwsw uper thj tou kosmou zwhj
6:52 emaxonto oun proj allhlouj oi ioudaioi legontej pwj dunatai outoj hmin dounai thn sarka fagein
6:53 eipen oun autoij o ihsouj amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk exete zwhn en eautoij
6:54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima exei zwhn aiwnion kai egw anasthsw auton th esxath hmera
6:55 h gar sarc mou alhqwj estin brwsij kai to aima mou alhqwj estin posij
6:56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw
6:57 kaqwj apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinoj zhsetai di eme
6:58 outoj estin o artoj o ek tou ouranou katabaj ou kaqwj efagon oi paterej umwn to manna kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsetai eij ton aiwna
6:59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kapernaoum
John 6:60 polloi oun akousantej ek twn maqhtwn autou eipon sklhroj estin outoj o logoj tij dunatai autou akouein
6:61 eidwj de o ihsouj en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autoij touto umaj skandalizei
6:62 ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron
6:63 to pneuma estin to zwopoioun h sarc ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lalw umin pneuma estin kai zwh estin
6:64 all eisin ec umwn tinej oi ou pisteuousin hdei gar ec arxhj o ihsouj tinej eisin oi mh pisteuontej kai tij estin o paradwswn auton
6:65 kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeij dunatai elqein proj me ean mh h dedomenon autw ek tou patroj mou
6:66 ek toutou polloi aphlqon twn maqhtwn autou eij ta opisw kai ouketi met autou periepatoun
6:67 eipen oun o ihsouj toij dwdeka mh kai umeij qelete upagein
6:68 apekriqh oun autw simwn petroj kurie proj tina apeleusomeqa rhmata zwhj aiwniou exeij
6:69 kai hmeij pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o xristoj o uioj tou qeou tou zwntoj
John 6:70 apekriqh autoij o ihsouj ouk egw umaj touj dwdeka ecelecamhn kai ec umwn eij diaboloj estin
6:71 elegen de ton ioudan simwnoj iskariwthn outoj gar hmellen auton paradidonai eij wn ek twn dwdeka

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index