Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 17

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 17

John 17:1 tauta elalhsen o ihsouj kai ephren touj ofqalmouj autou eij ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra docason sou ton uion ina kai o uioj sou docash se
17:2 kaqwj edwkaj autw ecousian pashj sarkoj ina pan o dedwkaj autw dwsh autoij zwhn aiwnion
17:3 auth de estin h aiwnioj zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaj ihsoun xriston
17:4 egw se edocasa epi thj ghj to ergon eteleiwsa o dedwkaj moi ina poihsw
17:5 kai nun docason me su pater para seautw th doch h eixon pro tou ton kosmon einai para soi
17:6 efanerwsa sou to onoma toij anqrwpoij ouj dedwkaj moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouj dedwkaj kai ton logon sou tethrhkasin
17:7 nun egnwkan oti panta osa dedwkaj moi para sou estin
17:8 oti ta rhmata a dedwkaj moi dedwka autoij kai autoi elabon kai egnwsan alhqwj oti para sou echlqon kai episteusan oti su me apesteilaj
17:9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaj moi oti soi eisin
John 17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedocasmai en autoij
17:11 kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proj se erxomai pater agie thrhson autouj en tw onomati sou ouj dedwkaj moi ina wsin en kaqwj hmeij
17:12 ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouj en tw onomati sou ouj dedwkaj moi efulaca kai oudeij ec autwn apwleto ei mh o uioj thj apwleiaj ina h grafh plhrwqh
17:13 nun de proj se erxomai kai tauta lalw en tw kosmw ina exwsin thn xaran thn emhn peplhrwmenhn en autoij
17:14 egw dedwka autoij ton logon sou kai o kosmoj emishsen autouj oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwj egw ouk eimi ek tou kosmou
17:15 ouk erwtw ina arhj autouj ek tou kosmou all ina thrhshj autouj ek tou ponhrou
17:16 ek tou kosmou ouk eisin kaqwj egw ek tou kosmou ouk eimi
17:17 agiason autouj en th alhqeia sou o logoj o soj alhqeia estin
17:18 kaqwj eme apesteilaj eij ton kosmon kagw apesteila autouj eij ton kosmon
17:19 kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia
John 17:20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eij eme
17:21 ina pantej en wsin kaqwj su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoj pisteush oti su me apesteilaj
17:22 kai egw thn docan hn dedwkaj moi dedwka autoij ina wsin en kaqwj hmeij en esmen
17:23 egw en autoij kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eij en kai ina ginwskh o kosmoj oti su me apesteilaj kai hgaphsaj autouj kaqwj eme hgaphsaj
17:24 pater ouj dedwkaj moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn docan thn emhn hn edwkaj moi oti hgaphsaj me pro katabolhj kosmou
17:25 pater dikaie kai o kosmoj se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaj
17:26 kai egnwrisa autoij to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaj me en autoij h kagw en autoij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index