Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 9

John 9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethj
9:2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontej rabbi tij hmarten outoj h oi goneij autou ina tufloj gennhqh
9:3 apekriqh o ihsouj oute outoj hmarten oute oi goneij autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw
9:4 eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantoj me ewj hmera estin erxetai nuc ote oudeij dunatai ergazesqai
9:5 otan en tw kosmw w fwj eimi tou kosmou
9:6 tauta eipwn eptusen xamai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoj kai epexrisen ton phlon epi touj ofqalmouj tou tuflou
9:7 kai eipen autw upage niyai eij thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoj aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn
9:8 oi oun geitonej kai oi qewrountej auton to proteron oti tufloj hn elegon oux outoj estin o kaqhmenoj kai prosaitwn
9:9 alloi elegon oti outoj estin alloi de oti omoioj autw estin ekeinoj elegen oti egw eimi
John 9:10 elegon oun autw pwj anewxqhsan sou oi ofqalmoi
9:11 apekriqh ekeinoj kai eipen anqrwpoj legomenoj ihsouj phlon epoihsen kai epexrisen mou touj ofqalmouj kai eipen moi upage eij thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenoj anebleya
9:12 eipon oun autw pou estin ekeinoj legei ouk oida
9:13 agousin auton proj touj farisaiouj ton pote tuflon
9:14 hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouj kai anewcen autou touj ofqalmouj
9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwj anebleyen o de eipen autoij phlon epeqhken epi touj ofqalmouj mou kai eniyamhn kai blepw
9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tinej outoj o anqrwpoj ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwj dunatai anqrwpoj amartwloj toiauta shmeia poiein kai sxisma hn en autoij
9:17 legousin tw tuflw palin su ti legeij peri autou oti hnoicen sou touj ofqalmouj o de eipen oti profhthj estin
9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tufloj hn kai anebleyen ewj otou efwnhsan touj goneij autou tou anableyantoj
9:19 kai hrwthsan autouj legontej outoj estin o uioj umwn on umeij legete oti tufloj egennhqh pwj oun arti blepei
John 9:20 apekriqhsan autoij oi goneij autou kai eipon oidamen oti outoj estin o uioj hmwn kai oti tufloj egennhqh
9:21 pwj de nun blepei ouk oidamen h tij hnoicen autou touj ofqalmouj hmeij ouk oidamen autoj hlikian exei auton erwthsate autoj peri autou lalhsei
9:22 tauta eipon oi goneij autou oti efobounto touj ioudaiouj hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tij auton omologhsh xriston aposunagwgoj genhtai
9:23 dia touto oi goneij autou eipon oti hlikian exei auton erwthsate
9:24 efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oj hn tufloj kai eipon autw doj docan tw qew hmeij oidamen oti o anqrwpoj outoj amartwloj estin
9:25 apekriqh oun ekeinoj kai eipen ei amartwloj estin ouk oida en oida oti tufloj wn arti blepw
9:26 eipon de autw palin ti epoihsen soi pwj hnoicen sou touj ofqalmouj
9:27 apekriqh autoij eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeij qelete autou maqhtai genesqai
9:28 eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthj ekeinou hmeij de tou mwsewj esmen maqhtai
9:29 hmeij oidamen oti mwsh lelalhken o qeoj touton de ouk oidamen poqen estin
John 9:30 apekriqh o anqrwpoj kai eipen autoij en gar toutw qaumaston estin oti umeij ouk oidate poqen estin kai anewcen mou touj ofqalmouj
9:31 oidamen de oti amartwlwn o qeoj ouk akouei all ean tij qeosebhj h kai to qelhma autou poih toutou akouei
9:32 ek tou aiwnoj ouk hkousqh oti hnoicen tij ofqalmouj tuflou gegennhmenou
9:33 ei mh hn outoj para qeou ouk hdunato poiein ouden
9:34 apekriqhsan kai eipon autw en amartiaij su egennhqhj oloj kai su didaskeij hmaj kai ecebalon auton ecw
9:35 hkousen o ihsouj oti ecebalon auton ecw kai eurwn auton eipen autw su pisteueij eij ton uion tou qeou
9:36 apekriqh ekeinoj kai eipen tij estin kurie ina pisteusw eij auton
9:37 eipen de autw o ihsouj kai ewrakaj auton kai o lalwn meta sou ekeinoj estin
9:38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw
9:39 kai eipen o ihsouj eij krima egw eij ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontej blepwsin kai oi blepontej tufloi genwntai
John 9:40 kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontej met autou kai eipon autw mh kai hmeij tufloi esmen
9:41 eipen autoij o ihsouj ei tufloi hte ouk an eixete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index