Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 15

John 15:1 egw eimi h ampeloj h alhqinh kai o pathr mou o gewrgoj estin
15:2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh
15:3 hdh umeij kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin
15:4 meinate en emoi kagw en umin kaqwj to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outwj oude umeij ean mh en emoi meinhte
15:5 egw eimi h ampeloj umeij ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outoj ferei karpon polun oti xwrij emou ou dunasqe poiein ouden
15:6 ean mh tij meinh en emoi eblhqh ecw wj to klhma kai echranqh kai sunagousin auta kai eij pur ballousin kai kaietai
15:7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin
15:8 en toutw edocasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai
15:9 kaqwj hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa umaj meinate en th agaph th emh
John 15:10 ean taj entolaj mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqwj egw taj entolaj tou patroj mou tethrhka kai menw autou en th agaph
15:11 tauta lelalhka umin ina h xara h emh en umin meinh kai h xara umwn plhrwqh
15:12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouj kaqwj hgaphsa umaj
15:13 meizona tauthj agaphn oudeij exei ina tij thn yuxhn autou qh uper twn filwn autou
15:14 umeij filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin
15:15 ouketi umaj legw doulouj oti o douloj ouk oiden ti poiei autou o kurioj umaj de eirhka filouj oti panta a hkousa para tou patroj mou egnwrisa umin
15:16 oux umeij me ecelecasqe all egw ecelecamhn umaj kai eqhka umaj ina umeij upaghte kai karpon ferhte kai o karpoj umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin
15:17 tauta entellomai umin ina agapate allhlouj
15:18 ei o kosmoj umaj misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken
15:19 ei ek tou kosmou hte o kosmoj an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw ecelecamhn umaj ek tou kosmou dia touto misei umaj o kosmoj
John 15:20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin douloj meizwn tou kuriou autou ei eme ediwcan kai umaj diwcousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin
15:21 alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me
15:22 ei mh hlqon kai elalhsa autoij amartian ouk eixon nun de profasin ouk exousin peri thj amartiaj autwn
15:23 o eme miswn kai ton patera mou misei
15:24 ei ta erga mh epoihsa en autoij a oudeij alloj pepoihken amartian ouk eixon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou
15:25 all ina plhrwqh o logoj o gegrammenoj en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean
15:26 otan de elqh o paraklhtoj on egw pemyw umin para tou patroj to pneuma thj alhqeiaj o para tou patroj ekporeuetai ekeinoj marturhsei peri emou
15:27 kai umeij de martureite oti ap arxhj met emou este

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index