Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 12

John 12:1 o oun ihsouj pro ec hmerwn tou pasxa hlqen eij bhqanian opou hn lazaroj o teqnhkwj on hgeiren ek nekrwn
12:2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroj eij hn twn sunanakeimenwn autw
12:3 h oun maria labousa litran murou nardou pistikhj polutimou hleiyen touj podaj tou ihsou kai ecemacen taij qricin authj touj podaj autou h de oikia eplhrwqh ek thj osmhj tou murou
12:4 legei oun eij ek twn maqhtwn autou ioudaj simwnoj iskariwthj o mellwn auton paradidonai
12:5 dia ti touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwxoij
12:6 eipen de touto oux oti peri twn ptwxwn emelen autw alla oti klepthj hn kai to glwssokomon eixen kai ta ballomena ebastazen
12:7 eipen oun o ihsouj afej authn eij thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto
12:8 touj ptwxouj gar pantote exete meq eautwn eme de ou pantote exete
12:9 egnw oun oxloj poluj ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn
John 12:10 ebouleusanto de oi arxiereij ina kai ton lazaron apokteinwsin
12:11 oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eij ton ihsoun
12:12 th epaurion oxloj poluj o elqwn eij thn eorthn akousantej oti erxetai o ihsouj eij ierosoluma
12:13 elabon ta baia twn foinikwn kai echlqon eij upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou o basileuj tou israhl
12:14 eurwn de o ihsouj onarion ekaqisen ep auto kaqwj estin gegrammenon
12:15 mh fobou qugater siwn idou o basileuj sou erxetai kaqhmenoj epi pwlon onou
12:16 tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edocasqh o ihsouj tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw
12:17 emarturei oun o oxloj o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn
12:18 dia touto kai uphnthsen autw o oxloj oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion
12:19 oi oun farisaioi eipon proj eautouj qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoj opisw autou aphlqen
John 12:20 hsan de tinej ellhnej ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth
12:21 outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thj galilaiaj kai hrwtwn auton legontej kurie qelomen ton ihsoun idein
12:22 erxetai filippoj kai legei tw andrea kai palin andreaj kai filippoj legousin tw ihsou
12:23 o de ihsouj apekrinato autoij legwn elhluqen h wra ina docasqh o uioj tou anqrwpou
12:24 amhn amhn legw umin ean mh o kokkoj tou sitou peswn eij thn ghn apoqanh autoj monoj menei ean de apoqanh polun karpon ferei
12:25 o filwn thn yuxhn autou apolesei authn kai o miswn thn yuxhn autou en tw kosmw toutw eij zwhn aiwnion fulacei authn
12:26 ean emoi diakonh tij emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoj o emoj estai kai ean tij emoi diakonh timhsei auton o pathr
12:27 nun h yuxh mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thj wraj tauthj alla dia touto hlqon eij thn wran tauthn
12:28 pater docason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edocasa kai palin docasw
12:29 o oun oxloj o estwj kai akousaj elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloj autw lelalhken
John 12:30 apekriqh o ihsouj kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaj
12:31 nun krisij estin tou kosmou toutou nun o arxwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai ecw
12:32 kagw ean uywqw ek thj ghj pantaj elkusw proj emauton
12:33 touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein
12:34 apekriqh autw o oxloj hmeij hkousamen ek tou nomou oti o xristoj menei eij ton aiwna kai pwj su legeij oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tij estin outoj o uioj tou anqrwpou
12:35 eipen oun autoij o ihsouj eti mikron xronon to fwj meq umwn estin peripateite ewj to fwj exete ina mh skotia umaj katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei
12:36 ewj to fwj exete pisteuete eij to fwj ina uioi fwtoj genhsqe tauta elalhsen o ihsouj kai apelqwn ekrubh ap autwn
12:37 tosauta de autou shmeia pepoihkotoj emprosqen autwn ouk episteuon eij auton
12:38 ina o logoj hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tij episteusen th akoh hmwn kai o braxiwn kuriou tini apekalufqh
12:39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaj
John 12:40 tetuflwken autwn touj ofqalmouj kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toij ofqalmoij kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouj
12:41 tauta eipen hsaiaj ote eiden thn docan autou kai elalhsen peri autou
12:42 omwj mentoi kai ek twn arxontwn polloi episteusan eij auton alla dia touj farisaiouj oux wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai
12:43 hgaphsan gar thn docan twn anqrwpwn mallon hper thn docan tou qeou
12:44 ihsouj de ekracen kai eipen o pisteuwn eij eme ou pisteuei eij eme all eij ton pemyanta me
12:45 kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me
12:46 egw fwj eij ton kosmon elhluqa ina paj o pisteuwn eij eme en th skotia mh meinh
12:47 kai ean tij mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon
12:48 o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou exei ton krinonta auton o logoj on elalhsa ekeinoj krinei auton en th esxath hmera
12:49 oti egw ec emautou ouk elalhsa all o pemyaj me pathr autoj moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw
John 12:50 kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioj estin a oun lalw egw kaqwj eirhken moi o pathr outwj lalw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index