Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT John Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 8

John 8:1 ihsouj de eporeuqh eij to oroj twn elaiwn
8:2 orqrou de palin paregeneto eij to ieron kai paj o laoj hrxeto proj auton kai kaqisaj edidasken autouj
8:3 agousin de oi grammateij kai oi farisaioi proj auton gunaika en moixeia kateilhmmenhn kai sthsantej authn en mesw
8:4 legousin autw didaskale auth h gunh kateilhfqh epautofwrw moixeuomenh
8:5 en de tw nomw mwshj hmin eneteilato taj toiautaj liqoboleisqai su oun ti legeij
8:6 touto de elegon peirazontej auton ina exwsin kathgorein autou o de ihsouj katw kuyaj tw daktulw egrafen eij thn ghn mh prospoioumenoj
8:7 wj de epemenon erwtwntej auton anakuyaj eipen proj autouj o anamarthtoj umwn prwtoj ton liqon ep auth baletw
8:8 kai palin katw kuyaj egrafen eij thn ghn
8:9 oi de akousantej kai upo thj suneidhsewj elegxomenoi echrxonto eij kaq eij arcamenoi apo twn presbuterwn ewj twn esxatwn kai kateleifqh monoj o ihsouj kai h gunh en mesw estwsa
John 8:10 anakuyaj de o ihsouj kai mhdena qeasamenoj plhn thj gunaikoj eipen auth h gunh pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeij se katekrinen
8:11 h de eipen oudeij kurie eipen de auth o ihsouj oude egw se katakrinw poreuou kai mhketi amartane
8:12 palin oun o ihsouj autoij elalhsen legwn egw eimi to fwj tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsei en th skotia all ecei to fwj thj zwhj
8:13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureij h marturia sou ouk estin alhqhj
8:14 apekriqh ihsouj kai eipen autoij kan egw marturw peri emautou alhqhj estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeij de ouk oidate poqen erxomai kai pou upagw
8:15 umeij kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena
8:16 kai ean krinw de egw h krisij h emh alhqhj estin oti monoj ouk eimi all egw kai o pemyaj me pathr
8:17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhj estin
8:18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyaj me pathr
8:19 elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh o ihsouj oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou hdeite an
John 8:20 tauta ta rhmata elalhsen o ihsouj en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeij epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou
8:21 eipen oun palin autoij o ihsouj egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeij ou dunasqe elqein
8:22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeij ou dunasqe elqein
8:23 kai eipen autoij umeij ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeij ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou
8:24 eipon oun umin oti apoqaneisqe en taij amartiaij umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en taij amartiaij umwn
8:25 elegon oun autw su tij ei kai eipen autoij o ihsouj thn arxhn o ti kai lalw umin
8:26 polla exw peri umwn lalein kai krinein all o pemyaj me alhqhj estin kagw a hkousa par autou tauta legw eij ton kosmon
8:27 ouk egnwsan oti ton patera autoij elegen
8:28 eipen oun autoij o ihsouj otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqwj edidacen me o pathr mou tauta lalw
8:29 kai o pemyaj me met emou estin ouk afhken me monon o pathr oti egw ta aresta autw poiw pantote
John 8:30 tauta autou lalountoj polloi episteusan eij auton
8:31 elegen oun o ihsouj proj touj pepisteukotaj autw ioudaiouj ean umeij meinhte en tw logw tw emw alhqwj maqhtai mou este
8:32 kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umaj
8:33 apekriqhsan autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pwj su legeij oti eleuqeroi genhsesqe
8:34 apekriqh autoij o ihsouj amhn amhn legw umin oti paj o poiwn thn amartian douloj estin thj amartiaj
8:35 o de douloj ou menei en th oikia eij ton aiwna o uioj menei eij ton aiwna
8:36 ean oun o uioj umaj eleuqerwsh ontwj eleuqeroi esesqe
8:37 oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logoj o emoj ou xwrei en umin
8:38 egw o ewraka para tw patri mou lalw kai umeij oun o ewrakate para tw patri umwn poieite
8:39 apekriqhsan kai eipon autw o pathr hmwn abraam estin legei autoij o ihsouj ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite an
John 8:40 nun de zhteite me apokteinai anqrwpon oj thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen
8:41 umeij poieite ta erga tou patroj umwn eipon oun autw hmeij ek porneiaj ou gegennhmeqa ena patera exomen ton qeon
8:42 eipen autoij o ihsouj ei o qeoj pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou echlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinoj me apesteilen
8:43 dia ti thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon
8:44 umeij ek patroj tou diabolou este kai taj epiqumiaj tou patroj umwn qelete poiein ekeinoj anqrwpoktonoj hn ap arxhj kai en th alhqeia oux esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudoj ek twn idiwn lalei oti yeusthj estin kai o pathr autou
8:45 egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi
8:46 tij ec umwn elegxei me peri amartiaj ei de alhqeian legw dia ti umeij ou pisteuete moi
8:47 o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umeij ouk akouete oti ek tou qeou ouk este
8:48 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalwj legomen hmeij oti samareithj ei su kai daimonion exeij
8:49 apekriqh ihsouj egw daimonion ouk exw alla timw ton patera mou kai umeij atimazete me
John 8:50 egw de ou zhtw thn docan mou estin o zhtwn kai krinwn
8:51 amhn amhn legw umin ean tij ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eij ton aiwna
8:52 eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion exeij abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legeij ean tij ton logon mou thrhsh ou mh geusetai qanatou eij ton aiwna
8:53 mh su meizwn ei tou patroj hmwn abraam ostij apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieij
8:54 apekriqh ihsouj ean egw docazw emauton h doca mou ouden estin estin o pathr mou o docazwn me on umeij legete oti qeoj umwn estin
8:55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoioj umwn yeusthj all oida auton kai ton logon autou thrw
8:56 abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai exarh
8:57 eipon oun oi ioudaioi proj auton penthkonta eth oupw exeij kai abraam ewrakaj
8:58 eipen autoij o ihsouj amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi
8:59 hran oun liqouj ina balwsin ep auton ihsouj de ekrubh kai echlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outwj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index