Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 1

Revelation 1:1 apokaluyij ihsou xristou hn edwken autw o qeoj deicai toij douloij autou a dei genesqai en taxei kai eshmanen aposteilaj dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh
1:2 oj emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou xristou osa te eiden
1:3 makarioj o anaginwskwn kai oi akouontej touj logouj thj profhteiaj kai thrountej ta en auth gegrammena o gar kairoj egguj
1:4 iwannhj taij epta ekklhsiaij taij en th asia xarij umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o erxomenoj kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou
1:5 kai apo ihsou xristou o martuj o pistoj o prwtotokoj ek twn nekrwn kai o arxwn twn basilewn thj ghj tw agaphsanti hmaj kai lousanti hmaj apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou
1:6 kai epoihsen hmaj basileij kai iereij tw qew kai patri autou autw h doca kai to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
1:7 idou erxetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paj ofqalmoj kai oitinej auton ecekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thj ghj nai amhn
1:8 egw eimi to a kai to w arxh kai teloj legei o kurioj o wn kai o hn kai o erxomenoj o pantokratwr
1:9 egw iwannhj o kai adelfoj umwn kai sugkoinwnoj en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou xristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou xristou
Revelation 1:10 egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wj salpiggoj
1:11 legoushj egw eimi to a kai to w o prwtoj kai o esxatoj kai o blepeij grayon eij biblion kai pemyon taij epta ekklhsiaij taij en asia eij efeson kai eij smurnan kai eij pergamon kai eij quateira kai eij sardeij kai eij filadelfeian kai eij laodikeian
1:12 kai epestreya blepein thn fwnhn htij elalhsen met emou kai epistreyaj eidon epta luxniaj xrusaj
1:13 kai en mesw twn epta luxniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proj toij mastoij zwnhn xrushn
1:14 h de kefalh autou kai ai trixej leukai wsei erion leukon wj xiwn kai oi ofqalmoi autou wj floc puroj
1:15 kai oi podej autou omoioi xalkolibanw wj en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wj fwnh udatwn pollwn
1:16 kai exwn en th decia autou xeiri asteraj epta kai ek tou stomatoj autou romfaia distomoj oceia ekporeuomenh kai h oyij autou wj o hlioj fainei en th dunamei autou
1:17 kai ote eidon auton epesa proj touj podaj autou wj nekroj kai epeqhken thn decian autou xeira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoj kai o esxatoj
1:18 kai o zwn kai egenomhn nekroj kai idou zwn eimi eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn kai exw taj kleij tou adou kai tou qanatou
1:19 grayon a eidej kai a eisin kai a mellei ginesqai meta tauta
Revelation 1:20 to musthrion twn epta asterwn wn eidej epi thj deciaj mou kai taj epta luxniaj taj xrusaj oi epta asterej aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta luxniai aj eidej epta ekklhsiai eisin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index