Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 21

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 21

Revelation 21:1 kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoj ouranoj kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti
21:2 kai egw iwannhj eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wj numfhn kekosmhmenhn tw andri authj
21:3 kai hkousa fwnhj megalhj ek tou ouranou legoushj idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoj o qeoj estai met autwn qeoj autwn
21:4 kai ecaleiyei o qeoj pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoj ouk estai eti oute penqoj oute kraugh oute ponoj ouk estai eti oti ta prwta aphlqon
21:5 kai eipen o kaqhmenoj epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin
21:6 kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arxh kai to teloj egw tw diywnti dwsw ek thj phghj tou udatoj thj zwhj dwrean
21:7 o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoj kai autoj estai moi o uioj
21:8 deiloij de kai apistoij kai ebdelugmenoij kai foneusin kai pornoij kai farmakeusin kai eidwlolatraij kai pasin toij yeudesin to meroj autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin deuteroj qanatoj
21:9 kai hlqen proj me eij twn epta aggelwn twn exontwn taj epta fialaj taj gemousaj twn epta plhgwn twn esxatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deicw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika
Revelation 21:10 kai aphnegken me en pneumati ep oroj mega kai uyhlon kai edeicen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou
21:11 exousan thn docan tou qeou kai o fwsthr authj omoioj liqw timiwtatw wj liqw iaspidi krustallizonti
21:12 exousan te teixoj mega kai uyhlon exousan pulwnaj dwdeka kai epi toij pulwsin aggelouj dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl
21:13 ap anatolhj pulwnej treij apo borra pulwnej treij apo notou pulwnej treij kai apo dusmwn pulwnej treij
21:14 kai to teixoj thj polewj exon qemeliouj dwdeka kai en autoij onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou
21:15 kai o lalwn met emou eixen kalamon xrusoun ina metrhsh thn polin kai touj pulwnaj authj kai to teixoj authj
21:16 kai h polij tetragwnoj keitai kai to mhkoj authj tosouton estin oson kai to platoj kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka xiliadwn to mhkoj kai to platoj kai to uyoj authj isa estin
21:17 kai emetrhsen to teixoj authj ekaton tessarakonta tessarwn phxwn metron anqrwpou o estin aggelou
21:18 kai hn h endomhsij tou teixouj authj iaspij kai h polij xrusion kaqaron omoia ualw kaqarw
21:19 kai oi qemelioi tou teixouj thj polewj panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioj o prwtoj iaspij o deuteroj sapfeiroj o tritoj xalkhdwn o tetartoj smaragdoj
Revelation 21:20 o pemptoj sardonuc o ektoj sardioj o ebdomoj xrusoliqoj o ogdooj bhrulloj o ennatoj topazion o dekatoj xrusoprasoj o endekatoj uakinqoj o dwdekatoj amequstoj
21:21 kai oi dwdeka pulwnej dwdeka margaritai ana eij ekastoj twn pulwnwn hn ec enoj margaritou kai h plateia thj polewj xrusion kaqaron wj ualoj diafanhj
21:22 kai naon ouk eidon en auth o gar kurioj o qeoj o pantokratwr naoj authj estin kai to arnion
21:23 kai h polij ou xreian exei tou hliou oude thj selhnhj ina fainwsin en auth h gar doca tou qeou efwtisen authn kai o luxnoj authj to arnion
21:24 kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authj peripathsousin kai oi basileij thj ghj ferousin thn docan kai thn timhn autwn eij authn
21:25 kai oi pulwnej authj ou mh kleisqwsin hmeraj nuc gar ouk estai ekei
21:26 kai oisousin thn docan kai thn timhn twn eqnwn eij authn
21:27 kai ou mh eiselqh eij authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoj ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thj zwhj tou arniou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index